Prof. Agnieszka Domańska prezesem polskiego oddziału PRME

Dr hab. prof. SGH Agnieszka Domańska została powołana przez zarząd nowo utworzonego Polish Chapter Priciples for Responsible Management Education na stanowisko jej prezesa. W skład zarządu i rady naukowej oddziału odpowiedzialnego za realizację celów i założeń PRME w Polsce weszli wybitni polscy naukowcy – przedstawiciele różnych dziedzin wiedzy, reprezentujący uczelnie z całego kraju.  

PRME (Principles for Responsible Management Education) jest światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów, powstałym z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych i działającym już od ponad 13 lat. Organizacja działa pod egidą United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, skupiającej biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju. Swoje narodowe oddziały ma tylko kilka krajów Europy (lub ich grup) – tych największych, jak Niemcy z Austrią i Szwajcarią, Francja i kraje Beneluxu, czy Włochy, a do nich dołącza teraz Polska.

Celem PRME jest włączenie idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia na wyższych uczelniach, wyposażając – jak głoszą jej priorytety – „dzisiejszych uczniów biznesu w zrozumienie i zdolność do wprowadzania zmian w przyszłości”. Działania PRME opierają się więc w założeniach głównie na współpracy ze środowiskiem naukowym i akademickim i w ramach uniwersytetów.

Rząd polski wstąpił do Rady Rządowej United Nations Global Compact w lipcu 2019 r., otwierając pole do aktywności w tym zakresie. Polska ma więc od niedawna znaczący głos w kierunku działań UN Global Compact, jako pierwszy kraj reprezentujący Europę Środkowo-Wschodnią.