Prezydent RP przyznał dr hab. Annie Szelągowskiej nominację profesorską

Prof. Anna Szelągowska

Prezydent RP decyzją z 27 lipca 2021 r. nadał dr hab. Annie Szelągowskiej, wykładowczyni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych.

Prof. Anna Szelągowska wykłada w Katedrze Miasta Innowacyjnego SGH. Jest autorką ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny finansów, bankowości i rynku nieruchomości. Realizuje badania naukowe w obszarze finansów i bankowości, zwłaszcza funkcjonowanie banków komercyjnych i spółdzielczych w otoczeniu fringe banking. Interesuje się również zagadnieniami gospodarki starzejącego się społeczeństwa i oszustw finansowych.

Prof. Anna Szelągowska pełniła funkcję eksperta w Komisji Europejskiej, w Kancelarii Prezydenta RP i w BGKN. Jest członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Finansowego.