Porozumienie o współpracy SGH z GPM

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i międzynarodowa organizacja Green Project Management (GPM) Global z siedzibą w Detroit USA, reprezentowana przez GPM EMEA z siedzibą w Krakowie zawarły porozumienie o współpracy.

GPM EMEA prowadzi działania promocyjno-informacyjne na rzecz zrównoważonego podejścia do zarządzania projektami na terenie państw położonych w Europie, krajach Bliskiego Wschodu i Afryce.

Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego SGH oraz potencjału i pozycji GPM do wspólnych działań służących rozwojowi zrównoważonego zarządzania projektami poprzez powiązanie nauki z praktyką.

W ramach porozumienia ustalono, iż zagadnienia zrównoważonego zarządzania projektami, w tym stworzonego przez GPM Global standardu P5 oraz metodyki PRiSM™ zostaną włączone do programu merytorycznego studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami prowadzonych na naszej uczelni. W miarę możliwości tematy badawcze związane ze zrównoważonym zarządzaniem projektami, z wykorzystaniem standardu P5 i metodyki PRiSM, będą również uwzględniane w większym stopniu w prowadzonych pracach dyplomowych i prowadzonych badaniach naukowych.

GPM Global, GPM EMEA oraz SGH będą również realizować wspólne projekty badawcze, rozwojowe i konsultacyjne służące promowaniu i wykorzystaniu zrównoważonego zarządzania projektami opartego o standard P5 oraz metodykę PRiSM™. Zgodnie z intencjami stron, współpraca mająca na celu szerzenie idei zrównoważonego zarządzania projektami będzie mogła być realizowana w Polsce i poza jej granicami, w szczególności na obszarze działania GPM EMEA, tj. w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, m.in. poprzez wsparcie w prowadzeniu badań naukowych, tworzenie fachowych publikacji oraz promowanie wiedzy z tego obszaru na konferencjach naukowych i wydarzeniach branżowych. Podejmowane działania mają również służyć rozwojowi koncepcji zrównoważonego zarządzania projektami, w tym dotyczących jej standardów, narzędzi i metodyk.

Koordynatorami porozumienia z ramienia SGH zostali dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. uczelni oraz dr hab. Emil Bukłaha, prof. uczelni, pracownicy Katedry Zarządzania Projektami (Instytut Zarządzania).

 

AGREEMENT ON COOPERATION BETWEEN SGH AND GPM

We are pleased to announce that on March 2, 2021, a cooperation agreement was concluded between our university and the international organization Green Project Management (GPM) Global based in Detroit USA, represented by GPM EMEA based in Krakow. GPM EMEA conducts promotional and information activities for a sustainable approach to project management in countries in Europe, the Middle East and Africa.

The purpose of the agreement is to use the experience and scientific achievements of SGH as well as the potential and position of GPM for joint activities aimed at the development of sustainable project management by linking science with practice.

As part of the agreement, it was agreed that the issues of sustainable project management, including the P5 standard created by GPM Global and the PRiSM ™ methodology, will be included in the substantive program of postgraduate studies in project management conducted at our university. Whenever possible, research topics related to sustainable project management, using the P5 standard and the PRiSM methodology, will also be taken into account to a greater extent in the conducted diploma theses and research.

GPM Global, GPM EMEA and the Warsaw School of Economics will also implement joint research, development and consulting projects to promote and use sustainable project management based on the P5 standard and the PRiSM ™ methodology. In accordance with the intentions of both organizations, cooperation aimed at spreading the idea of sustainable project management may be implemented in Poland and abroad, in particular in the area of GPM EMEA operations, i.e. in Europe, the Middle East and Africa. It will be done by including scientific research from the area of project sustainable development, creating professional publications and promoting knowledge in this area at scientific conferences and industry events. The undertaken activities are also intended to constantly develop the concept of sustainable project management, including standards, tools and methodologies relating to it.

The coordinators of the agreement on behalf of the Warsaw School of Economics were dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH and dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH, employees of the Department of Project Management (Institute of Management).