Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)

piktogramy z obrazkami pokazującymi różne rodzaje niepełnosprawności

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczyna realizację prestiżowego projektu pt. Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH). Celem projektu jest zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, przez realizację działań zmierzających do dostosowania struktury organizacyjnej, procesów edukacyjnych, architektury oraz dostępności cyfrowej i informacyjnej, a także kształtowanie i promowanie kultury otwartości wobec osób o szczególnych potrzebach.

Uczelnia otrzymała finansowanie w ramach programu Uczelnia dostępna III realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wartość projektu wynosi 3 788 060,88 zł. w tym dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to kwota 3 674 419,05 zł.

Głównym celem projektu jest znaczna poprawa dostępności – osiągnięcie poziomu midi - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.11.2021 do 31.10.2023.

Niepełnosprawność i jej skutki stanowią jedno z ważniejszych wyzwań w dostępie do edukacji i procesu kształcenia. Dla Uczelni kluczowym aspektem tego wyzwania jest stopień w jakim w praktyce realizuje ona swoją misję kształtowania postaw społecznych promujących harmonijny i inkluzywny rozwój. SGH będzie realizować te działania, między innymi poprzez zwiększenie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej przez dostosowanie architektoniczne, proceduralne i formalnoprawne, strukturalne oraz zastosowanie nowych technologii, a także podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności kadry Uczelni w zakresie rekrutowania, tworzenia treści, nauczania i obsługi studentów z różnymi niepełnosprawnościami. SGH chce stworzyć ramy sprzyjające kształtowaniu w sposób uniwersalny warunków do jak najlepszego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w społeczności Uczelni.

Projekt realizowany jest w pięciu obszarach: komunikacja i informacja, struktura organizacyjna i procedury, technologie wspierające, procesy włączające i szkolenia.

Przygotowanie wniosku projektowego koordynowała pani Lidia Tomaszewska z zespołem Działu Obsługi Projektów.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli i wspierali ten proces, w szczególności:

 • Andrzej Domalewski
 • Patrycja Dutkiewicz
 • Justyna Dziak-Słupska
 • Katarzyna Gałka
 • prof. Katarzyna Górak-Sosnowska
 • Justyna Kapturkiewicz
 • Maria Karaś
 • Justyna Kozera
 • prof. Paweł Kubicki
 • Beata Mierzejewska
 • Joanna Oleszczuk
 • Dorota Popowska
 • Paulina Tomaszewska
 • dr Czesław Ślusarczyk
 • Bartłomiej Świech

Liczymy na współpracę i wsparcie całego środowiska akademickiego.

Uczelnia dostępna III

Logotypy: Fundusze Europejskie, wiedza, edukacja rozwój; flaga Rzeczpospolita Polska; Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny