Z gabinetu rektora: współpraca podstawą sukcesu

Nie raz wspominałem na łamach „Gazety SGH” o tym, jak ważne jest dzielenie się wiedzą ekspercką z uczestnikami życia gospodarczego i wspieranie ich w podejmowaniu właściwych decyzji – to nasz obowiązek wobec społeczeństwa. Za słowami idą działania.

Współpraca z Urzędem Patentowym RP

19 lutego w imieniu naszej uczelni podpisałem umowę o współpracy pomiędzy SGH a Urzędem Patentowym RP. Wspólnie będziemy podejmowali działania na rzecz rozwoju krajowych przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. Przede wszystkim chcemy prowadzić badania obecnego poziomu wynalazczości w Polsce, przy czym skoncentrujemy się na określeniu, które obszary technologiczne wymagają dofinansowania. Za cel postawiliśmy sobie także ocenę wpływu własności przemysłowej na sytuację finansową przedsiębiorstw i problematyki wyceny własności przemysłowej. Ponadto SGH i UP RP mają w planach organizację wspólnych seminariów, konferencji, wykładów oraz programów i projektów związanych z tematyką gospodarczą – ze szczególnym uwzględnieniem własności intelektualnej. Przygotowujemy również wspólny projekt badawczy.

Spotkania z przedstawicielami biznesu

Nie ustajemy również w staraniach, aby pomimo obostrzeń związanych z pandemią SGH kontynuowała współpracę z otoczeniem – biznesem, samorządem oraz instytucjami publicznymi. Dzięki wielu podejmowanym w ostatnim czasie inicjatywom mieliśmy okazję gościć w SGH, między innymi, prezes ZUS prof. Gertrudę Uścińską, która wzięła udział w Czwartkowym Forum SGH, cyklu spotkań organizowanych wspólnie przez SGH i Forum Ekonomiczne. Prezes Uścińska była gościem niezwykle ciekawej debaty o przyszłości i wyzwaniach stojących przed systemem emerytalnym w Polsce. Po spotkaniu i transmisji online podsumowaliśmy dotychczasową współpracę między ZUS a SGH i ustaliliśmy kolejne działania.

W kolejnych odsłonach projektu „Czwartkow Forum SGH” gościliśmy prezesa Personnel Service Krzysztofa Inglota, który zabrał głos w ważnej dyskusji o polskim rynku pracy, oraz wiceprezesa zarządu firmy Żabka Polska, z którym poruszaliśmy problem franczyzy. To dla nas niezwykle cenne doświadczenie, w którym uczestniczą także nasi przedstawiciele – eksperci w omawianych dziedzinach. Tym bardziej cieszymy się, że cotygodniowe relacje online są oglądane przez liczną publiczność. Kształtowanie opinii publicznej za pomocą spotkań i debat jest jednym z najważniejszych elementów misji naszej uczelni.

Kontynuując tradycje współpracy z biznesem, spotkaliśmy się także z firmą SAS Institute. Spotkanie było nie tylko przypieczętowaniem dotychczasowej, wieloletniej współpracy, ale również otwarciem nowego obszaru działań w ramach Klubu Partnerów SGH, do którego firma SAS dołącza od marca. Mimo trudnych czasów i wielu wyzwań cieszymy się, że możemy rozwijać relacje z naszymi partnerami. Szczególnie raduje nas współpraca z absolwentami SGH, a taka ma właśnie miejsce w przypadku firmy SAS, której obecnym prezesem jest Michał Pieprzny, absolwent kierunku zarządzanie finansami międzynarodowymi. Kolejny etap współpracy to jeszcze większy wkład w rozwój oferty dydaktycznej dla studentów oraz wielu innych rozwojowych inicjatyw.

W ostatnim czasie mieliśmy również przyjemność prowadzenia rozmów z Lidl Polska, jednym z największych pracodawców w kraju oraz firmą, która zbiera wiele cennych doświadczeń, z sukcesem mierząc się ze skutkami pandemii. Podczas spotkania z prezesem Lidl Polska Włodzimierzem Wlaźlakiem kontynuowaliśmy rozmowy rozpoczęte w ubiegłym roku na Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś wyzwaniem staje się przygotowanie kadry zarządzającej na to, co może przynieść przyszłość oraz na mierzenie się ze skutkami starzejącego się społeczeństwa na rynku pracy. W spotkaniu udział wzięła, między innymi, prorektor ds. nauki, prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak. Wspólnie zastanawiano się nad wyzwaniami zawodowymi dla pokolenia 50+. Efektem rozmów jest chęć szukania obszarów współpracy między Lidl Polska a uczelnią w celu lepszego zrozumienia potrzeb rynku i wypracowania praktycznych odpowiedzi na nie.

Konferencja KRASP

26 lutego odbyła się konferencja „Wolność i odpowiedzialność akademicka – doświadczenia i dobre praktyki”, zorganizowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Była to doskonała okazja do współdzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami, a także do interdyscyplinarnego dialogu. Wydarzenie zgromadziło grono znakomitych ekspertów – warto w tym miejscu wspomnieć chociażby wspaniałe wykłady prof. Ewy Łętowskiej i prof. Jerzego Woźnickiego – oraz osób żywo zainteresowanych wzmacnianiem zasadniczych dla naszego środowiska wartości, jakimi są wolność akademicka, odpowiedzialność i autonomia instytucjonalna.

Posiedzenie KRUW i KRUE

Pozostając przy tematach akademickich, nie mogę nie wspomnieć o posiedzeniach KRUW i KRUE. Podczas lutowego posiedzenia KRUE dyskutowaliśmy z prezesem Waldemarem Śliwińskim na temat Rankingu Uczelni Wyższych Perspektywy. Pan prezes przedstawił założenia metodyczne rankingu oraz plan prac nad nim. Dyskusja skoncentrowała się wokół kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu pandemii. Z kolei podczas posiedzenia KRUW odbyło się spotkanie z wiceministrem finansów Sebastianem Skuzą, poświęcone sytuacji finansowej w szkolnictwie wyższym. Drugim ważnym tematem była kontynuacja dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności uczelni.

Nasze kadry

22 lutego do akademickiej wspólnoty SGH dołączyło sześć osób. W naszej rodzinie powitaliśmy: prof. Agatę Lulewicz-Sas (Instytut Kapitału Ludzkiego), dra Marka Lusztyna (Instytut Bankowości), dra Przemysława Konieczkę (Instytut Ekonomii Międzynarodowej), mgr Mariannę Cicirko (Instytut Gospodarstwa Społecznego), mgr Annę Wierzchowską (Instytut Bankowości) oraz mgr Katarzynę Rull Quesadę (Instytut Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu). W wirtualnym spotkaniu uczestniczyli kanclerz, prorektorzy oraz dziekani kolegiów i studium licencjackiego i magisterskiego. Nowi pracownicy otrzymali od nas ciepłe słowa powitania oraz życzenia, aby praca w SGH była dla nich przyjemnością i źródłem satysfakcji zawodowej.

Dzień później, 23 lutego, w Sali Senatu odbyło się spotkanie z pracownikami, którzy przeszli na emeryturę: prof. Jolantą Gładys-Jakóbik, prof. Jolantą Mazur, dr Lidią Jabłonowską, prof. Alfredem Bieciem, prof. Wojciechem Bijakiem, prof. Wiesławem Czyżowiczem, prof. Andrzejem Janikiem oraz prof. Krzysztofem Rutkowskim. Szanuję ich wysiłek i poświęcenie w pracy na rzecz naszej Alma Mater – za to jesteśmy im winni podziękowania. Mam nadzieję, że nadal będą utrzymywali kontakty z uczelnią – czy to zawodowe, czy przyjacielskie. Zawsze pozostaną częścią naszej wielkiej rodziny SGH.

A już 3 marca spotkałem się online z osobami, które dwa dni wcześniej awansowały na stanowisko profesora SGH. Do tego grona należą: prof. Monika Czerwonka, prof. Anna Horodecka, prof. Ewa Sońta-Drączkowska, prof. Małgorzata Zajączkowski i prof. Marek Monkiewicz. W czasie spotkania pogratulowałem nowym profesorom osiągnieć i awansu oraz złożyłem życzenia kolejnych sukcesów naukowych i dydaktycznych. Rozmawialiśmy również o strategii rozwoju SGH – zachęciłem Państwa Profesorów do zaangażowania się w jej realizację. Zaznaczyłem, że SGH będzie jeszcze bardziej wspierać rozwój młodej kadry naukowej.

Spotkanie z absolwentami SGH

Dobre relacje z absolwentami SGH zawsze były i będą dla mnie niezwykle ważne. Chcę, aby jeszcze mocniej zaangażowali się w życie naszej Alma Mater. Doceniam ich sukcesy, dostają ode mnie listy gratulacyjne z zaproszeniem do odwiedzenia SGH i współpracy. W ostatnim miesiącu spotkałem się z Agnieszką Moniką Walecką, dyrektorem Teatru Syrena, oraz z Arturem Jankowskim, prezesem Nestle Polska. Oba spotkania były okazją nie tylko do rozmów o współpracy, ale także snucia wspomnień z czasów studenckich. Oboje moi goście podkreślili, jak bardzo są dumni z tego, że to właśnie SGH jest ich Alma Mater. Podziękowali swoim wykładowcom i promotor za wkład w ich rozwój.