Prorektor SGH ds. rozwoju: nowe projekty, kierunki studiów i współpraca z otoczeniem

mężczyzna ubrany w garnitur siedzi w ławach w auli uczelnianej

W mijającym roku akademickim 2022/2023 kontynuowaliśmy, ale i rozpoczęliśmy cykliczne projekty, zacieśniliśmy współpracę z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i pozyskaliśmy nowych, rozwijaliśmy współpracę z absolwentami, otoczeniem, a także otworzyliśmy nowe kierunki na studiach podyplomowych – podsumował prorektor ds. rozwoju dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

We wszystkich obszarach rozwoju pogłębiliśmy prace projektowe, a rezultaty wspólnego działania na rzecz rozwoju SGH są pozytywne i zadowalające – ocenił prorektor Sobiecki.

Działania sprzyjające rozwojowi uczelni były podejmowane w różnych obszarach, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak  i zewnętrznym.

Działalność dotycząca nadawania stopni naukowych, odnawiania dyplomów doktora i nadania tytułu doktora honoris causa

W roku akademickim 2022/2023 nadano:

a)    44 stopnie doktora (stan na 12 czerwca 2023 r.), w tym:

  • w dyscyplinie ekonomia i finanse: 31, w tym sześć w nowej procedurze;
  • w dyscyplinie nauki o zarządzanie i jakości: 11, w tym trzy w nowej procedurze;
  • w dyscyplinie nauki o polityce i administracji: dwa;

b)    Pięć stopni doktora habilitowanego w tym:

  • cztery z dyscypliny ekonomia i finanse,
  • jeden z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Odnowiono dyplom doktorski prof. Januszowi Kalińskiemu i prof. Urszuli Grzelońskiej, nadano prestiżowy tytuł doktora honoris causa prof. Józefowi Orczykowi i prof. Mamoru Kaneko oraz prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu (uroczystość wręczenia dyplomu przewidziana jest na wrzesień br.).

 

Sprawy związane z działalnością w obszarze przedsiębiorczości i transferu technologii

Przedstawiciele SGH z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPITT) uczestniczyli w Forum Ekonomicznym w Karpaczu (SGH jest głównym partnerem merytorycznym tego kongresu), Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach, a także w Invest Cuffs w Krakowie. Centrum podjęło również działania związane z koordynacją prac związanych z przygotowaniem Raportu SGH na Forum Ekonomiczne w Karpaczu, wspierało prace Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP. CPITT włączyło się także w prace nad podstawą programową do nowego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych Biznes i Zarządzanie, czego efektem było zorganizowanie w SGH I Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Biznesu i Zarządzania.

Flagowym projektem CPITT jest organizacja cyklicznych spotkań w ramach Czwartkowego Forum SGH, czyli moderowanych rozmów z ekspertami zewnętrznymi i pracownikami SGH na tematy związane z ekonomią i gospodarką.

Centrum współpracowało z samorządem Mazowsza w ramach konkursów Startuj z Mazowsza oraz Innowator Mazowsza. Pracownicy CPITT byli włączeni w proces selekcji i oceny startupów, a wybrane przedsiębiorstwa otrzymały specjalne nagrody SGH, polegające na wsparciu doradczym.

Europejski Kongres Samorządów to kolejny element bliskiej współpracy CPITT z Instytutem Studiów Wschodnich. Centrum koordynowało udział delegacji pracowników SGH, zapewniając wkład merytoryczny w program wydarzenia. Podczas ostatniej edycji pojawiła się również Strefa SGH, gdzie przedstawiciele samorządów i biznesu mogli zapoznać się z ofertą doradczą, ekspercką i dydaktyczną SGH.

W roku akademickim 2022/2023 po raz kolejny przyznano nagrody Żagle Biznesu SGH dla inteligentnych organizacji prowadzonych przez studentów i absolwentów SGH.

CPITT promuje biznesy absolwenckie również w ramach Klubu Przedsiębiorców SGH. Najbardziej aktywni przedsiębiorcy zasilają właśnie tworzoną Radę Przedsiębiorców SGH, której celem jest wspieranie uczelni w rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu klimatu sprzyjającego do rozwijania innowacji.

 

Działalność dotycząca karier i kształtowania relacji z absolwentami oraz otoczeniem

Wraz z Centrum Współpracy z Biznesem zorganizowany został Dzień Kariery SGH –  wydarzenie w formule targowej z udziałem firm z Klubu Partnerów SGH, przedstawicieli Komisji Europejskiej w Polsce, a także pełnomocniczki rektora ds. współpracy z UE.

Uczelnia przygotowuje się do organizacji Targów pracy firm kosmicznych, zaplanowanych na 25 października 2023. Inicjatywa ta związana jest z udziałem SGH w Sieci Uczelni Kosmicznych.

W trakcie mijającego roku akademickiego przygotowano i zrealizowano VI edycję Programu Mentoringowego SGH z udziałem absolwentów-mentorów i studentów-mentees z rekordową liczbą 105 par mentorskich.

Przeprowadzono konkurs o tytuł absolwencki „Lider SGH” – całościowe zarządzanie projektem oraz obsługa strony konkursu znajduje się na stronie; ogłoszenie wyników nastąpiło podczas Święta SGH 22 czerwca 2023, a tytuł honorowy „Ambasador SGH” nadano aż dwóm osobom: dr. Michałowi Rutkowskiemu i prof. Mehmetowi Tosunowi..

Podczas Święta SGH odbyła się także uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich i licencjackich. Łącznie w uroczystości wzięło udział ok. 700 absolwentów.

Uczelnia wychodzi naprzeciw przyszłym studentom uczelni, dlatego w mijającym roku akademickim zorganizowano I edycję Olimpiady Umiejętności Hotelarskich dla młodzieży szkolnej. Partnerem w organizacji olimpiady było Konsorcjum Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych. Warto zwrócić uwagę na bardzo duże zainteresowanie olimpiadą ze strony szkół i młodzieży szkolnej – ogółem wzięło w niej udział ok. 2000 osób. Finał Centralny odbył się w budynku głównym SGH.

 
Funkcjonowanie studiów podyplomowych

W mijającym roku akademickim utworzono ponad 20 nowych kierunków studiów podyplomowych (obecnie funkcjonuje ok. 190 edycji studiów podyplomowych). Jest to przykład dostosowywania obszarów tematycznych studiów podyplomowych i ich programów do potrzeb rynku.

 

Działalność strategiczno-organizacyjna i wydawnicza

W roku akademickim 2022-2023 opracowana została „mapa” strategii rozwoju SGH na lata 2023-2027, która stanowi uszczegółowienie celów strategicznych sformułowanych w strategii rozwoju. Jest to wielki sukces, wręcz krok milowy w dalszej strategii rozwoju.

Przygotowano i wprowadzono w życie zmiany w wewnętrznych aktach prawnych mających na celu poprawę sprawności funkcjonowania uczelni i budowania jej kultury organizacyjnej. Przygotowano projekty zmian aktów wewnętrznych, dostosowujące do zmian ustawowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dużej aktywności społeczności akademickiej w tym obszarze, w szczególności osób sprawujących funkcje kierownicze. Wśród nowych projektów aktów prawnych należy zwłaszcza wyróżnić „Procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie”.

Należy także zwrócić uwagę na dużą aktywność, profesjonalizm i wysoki poziom jakości procesu wydawniczego Oficyny Wydawniczej SGH. Oficyna w mijającym roku podjęła się wydawania nie tylko książek o tematyce ekonomicznej, ale także historyczno-społecznej. Przykładem takiej polityki jest książka: „Listy z kanałów” z wypowiedziami uczestników Powstania Warszawskiego na temat życia i aktywności gospodarczej w czasie okupacji.  Książka ukaże się w najbliższym czasie.

dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

Prorektor SGH ds. rozwoju