SGH Double Degree Day

w tle grupa osób w sali konferencyjne, na pierwszym planie ekran kamery ze zdjęciem budynku SGH

Dzień Programów Podwójnego Dyplomu w Szkole Głównej Handlowej.

Systematycznie od 2009 r. w SGH jest rozwijana oferta programów podwójnego dyplomu (PPD), dlatego powstał pomysł spotkań tematycznych poświęconych tej formie studiów. Inicjatywa SGH zorganizowania takiego spotkania w dniu 12 kwietnia br. spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród partnerów zagranicznych, ale nie wszyscy mogli skorzystać z zaproszenia w terminie celowo połączonym z odbywającym się 11 kwietnia Świętem SGH. Finalnie w spotkaniu w SGH wzięli udział przedstawiciele sześciu uczelni partnerskich, tj.: Uniwersytet we Florencji (UNIFI) – prof. Ilaria Colivicchi, wykładowca w programie i Francesco Guidi Bruscoli, dyrektor International Center w UNIFI; Politechnika w Berlinie (TUB) – dr Matthias Mrożewski, opiekun programu w TUB i mgr Karina Cagarman, koordynatorka i wykładowca w tym programie; Uniwersytet w Moguncji (JGU) – Leska Sahl i Svenja Telgheder, koordynatorki MPPD; Uniwersytet w Duisburgu-Essen (MSM) – Tobias Wind, koordynator administracyjny, Tobias Hoffman i Silke Bandyszak z Biura Współpracy Zagranicznej; ZHAW School of Management and Law (ZHAW) z Winterthur – Felix Scherrer, dyrektor programu, w ramach którego oferowany jest MPPD; European University Viadrina (EUV) z Frankfurtu n. Odrą – Aleksandra Klecha, koordynator administracyjny MPPD.

W ramach Double Degree Day zrealizowaliśmy kilka spotkań. Pierwsze poświęcone było wymianie praktyk związanych z funkcjonowaniem PPD. Oprócz gości w zebraniu wzięli udział liczni przedstawiciele naszej uczelni: prorektor prof. Jacek Prokop, który otworzył spotkanie i przywitał jego uczestników, dyrektor CPM Elżbieta Fonberg-Stokłuska, prodziekan DSM dr Adam Karbowski, prodziekan DSL dr hab. Mariusz Próchniak wraz z Magdaleną Wilczyńską (zajmującą się studentami LPPD), a także opiekunowie akademiccy poszczególnych programów: dr Piotr Maszczyk – LPPD z KNU, prof. Ewa Baranowska-Prokop – MPPD z ZHAW, prof. Krystyna Poznańska – MPPD z TUB, dr hab. Tomasz Sikora – MPPD z TBS, dr hab. Andreas Bielig – MPPD z JGU i MSM, a wreszcie organizatorki tego wydarzenia dr Izabela Bergel i mgr Małgorzata Chromy.

Wypowiedzi partnerów potwierdziły adekwatność stosowanych kryteriów kwalifikacji do poszczególnych programów, w tym dobry poziom przygotowania studentów z SGH do roku studiów w języku obcym na uczelniach partnerskich. Omówiono przypadek Uniwersytetu w Duisburgu, gdzie oferta przedmiotów w języku angielskim wymaganych programem MPPD nie była pełna i studenci zmuszeni byli realizować brakujące przedmioty po niemiecku, toteż partnerzy zdecydowali się wpisać do kryteriów kwalifikacyjnych do tego programu znajomość języka niemieckiego (obok języka angielskiego) na poziomie minimum B2.

Oferta programów podwójnego dyplomu jest istotnym elementem internacjonalizacji zarówno naszej, jak i partnerskich uczelni, toteż systematycznie jest rozwijana. Większość naszych partnerów w programach PPD ma bogate doświadczenie w realizowaniu programu na obu poziomach studiów, toteż dla SGH ciekawe było doświadczenie np. EUV – uczelni oferującej swoim studentom ponad 20 tego typu programów, także na poziomie licencjackim.

Przedstawiciele naszych partnerskich uczelni zapewnili, że ich studenci wyrażają duże zadowolenie z odbycia roku studiów w SGH. Zilustrowano to kilkoma przykładami odniesionych przez studentów zagranicznych sukcesów, w tym osiąganymi bardzo dobrymi wynikami i w efekcie otrzymaniem dyplomu SGH z wyróżnieniem – zwłaszcza przez studentów z TUB.

Procedury prowadzenia tych programów wymagają dobrej współpracy wielu jednostek obu uczelni wspólnie realizujących PPD. Mimo dobrej woli partnerów współdziałanie nie zawsze jest łatwe w konsekwencji różnic w organizacji pracy i funkcjonowaniu uczelni. Przykładem jest – podniesiona w dyskusji przez przedstawicieli TUB i UNIFI – kwestia organizacji obron prac magisterskich w SGH. W świetle nowych zasad (wydzielenia z obrony pracy magisterskiej egzaminu z zagadnień mikro- i makroekonomii jako dopuszczającego do obrony pracy magisterskiej) studenci z uczelni partnerskich będą zmuszeni dwukrotnie przyjeżdżać do SGH po zakończeniu studiów. Problem ten wzbudził żywą dyskusję, ale dzięki obecności prodziekana dr A. Karbowskiego i egzaminatora z ekonomii w języku angielskim prof. M. Próchniaka wypracowano satysfakcjonującą propozycję procedury dla studentów zagranicznych.

Z racji dużego nakładu pracy oraz wysokich wymogów akademickich stawianych kandydatom do PPD zainteresowanie tą ofertą wśród studentów zarówno w SGH, jak i na partnerskich uczelniach jest umiarkowane (dotąd nie mieliśmy studentów z TBS i ZHAW), ale uczestnicy programu po ukończeniu MPPD podkreślają zdobycie specjalistycznych kompetencji i różnorodnych umiejętności. Szczególnie cenione są specjalistyczne programy zapewniające studentom unikalne kompetencje, np. MPPD z TUB w zakresie zarządzania przedsiębiorczością, innowacjami i zrównoważonym rozwojem czy stosunkowo nowy MPPD z Uniwersytetem we Florencji w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym.

Partnerzy ustalili, że niezbędne jest jeszcze szersze promowanie oferty programów podwójnego dyplomu, aby studenci lepiej wykorzystywali możliwości studiów prowadzących do uzyskania dwóch dyplomów w jednym toku studiów. Chodzi m.in. o lepszą promocję wśród potencjalnych kandydatów poprzez adresowanie informacji do studentów kierunków, dla których otwarte są PPD. Promowaniu tych programów dobrze służą tzw. osobiste doświadczenia w postaci prezentowanych przykładów akademickich i zawodowych sukcesów studentów czy absolwentów PPD. Najbardziej interesujący przykład nowoczesnej promocji MPPD zaprezentowali przedstawiciele TUB (krótki film o programie z udziałem studentów).

W paśmie popołudniowym odbyło się – jak co roku – spotkanie informacyjne dla kandydatów na PPD. Dzięki obecności przedstawicieli sześciu uczelni partnerskich MPPD licznie zgromadzeni kandydaci uzyskali z pierwszej ręki informacje o zagranicznych uczelniach, ich podstawowych atutach i zasadach studiowania itp.

Wyrażamy nadzieję, że osobiste poznanie przedstawicieli partnerskich uczelni oraz wymiana doświadczeń w zakresie dotychczasowej realizacji PPD procentować będzie udoskonaleniem współpracy z partnerami zagranicznymi. Uczestnicy spotkania uznali, że wszystkim zależy na popularyzacji dobrych praktyk oraz niewątpliwych osiągnieć studentów PPD jako podstawy lepszej, wspólnej promocji tych programów na naszych uczelniach. Niektórzy z przedstawicieli postanowili skorzystać z pomysłu zorganizowania podobnego wydarzenia na swoich uczelniach.

Obecnie w SGH funkcjonuje 10 magisterskich programów podwójnego dyplomu (MPPD) z uczelniami europejskimi oraz jeden licencjacki program podwójnego dyplomu (LPPD) z partnerem pozaeuropejskim (Korea Płd.). Najczęściej partnerami w realizacji MPPD są uczelnie z Niemiec (Viadrina – EUV, Moguncja – JGU, Duisburg-Essen – MSM, Berlin – TUB i Wiesbaden – EBS), ale w miarę rozwijania oferty SGH pozyskała także partnerów akademickich z Portugalii, Francji, Czech, Szwajcarii i Włoch. Aktualnie trwają prace nad ofertą studiów licencjackich z niemieckim partnerem – Uniwersytetem w Pforzheim. Przygotowywane też są umowy o uruchomieniu MPPD z akademickimi partnerami z Francji oraz pozaeuropejskimi z Kanady i USA. Liczba studentów uczestniczących w poszczególnych programach PPD jest zróżnicowana (od 2 do 10 osób), najczęściej jest to 5 osób. Z PPD co roku korzysta kilkunastu studentów SGH, a w SGH przyjmowana jest coraz liczniejsza grupa studentów zagranicznych.