Program Welcome to Poland w SGH

Kolejny etap realizacji projektu #SGH4U w ramach programu NAWA Welcome to Poland upłynął wyjątkowo aktywnie.

Pomimo COVID-19, który pokrzyżował wiele planów, Centrum Programów Międzynarodowych udało się zrealizować wiele zadań ujętych w projekcie.

Zadanie 1.

Cykl szkoleń z komunikacji międzykulturowej i zarządzania w środowisku wielokulturowym i budujące kompetencje w zakresie kompleksowej obsługi studenta zagranicznego i kadry zagranicznej.

W ramach tego zadania zaplanowane zostało zorganizowanie trzech typów szkoleń:

  1. Dwudniowe szkolenie specjalistyczne mające na celu podniesienie kompetencji pracowników SGH w zakresie obsługi studentów i kadry z zagranicy i pracy w środowisku wielokulturowym. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Biuro Spraw Międzynarodowych dla 60 osób – pracowników SGH. W celu zwiększenia efektywności szkolenia zorganizowane zostało ono w formule warsztatowej, a zarejestrowani pracownicy byli podzieleni na cztery grupy (po 15 osób każda). Każda z czterech grup objęta została 8-godzinnym szkoleniem, rozłożonym na dwa dni. Szkolenia odbyły się w dniach 25-26 listopada oraz 2-3 grudnia 2019 r., a uczestnicy szkolenia otrzymali na jego zakończenie certyfikaty – zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  2. Półroczne szkolenie dla przyszłych trenerów, wyselekcjonowanych spośród pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych SGH. Szkolenie przeprowadzone przez Europejską Akademię Dyplomacji trwało od 18 stycznia do 21 czerwca 2020 r. Do udziału w szkoleniach zostali wybrani w konkurencyjnym naborze pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni SGH. Szkolenie składało się z bloków tematycznych mających na celu wzmocnienie kompetencji trenerskich i tych w obszarze wielokulturowości i umiędzynarodowienia. Do każdego z bloków tematycznych wykonawca zapewnił oddzielnego trenera, co nie tylko urozmaiciło szkolenie, ale również pozwoliło zmaksymalizować merytoryczne korzyści dla uczestników szkolenia. Ze względu na pandemię COVID-19 szkolenie kontynuowano w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji MS Teams. Przejście na formułę zdalną, mimo wielu niedogodności, nie wpłynęło na spadek jakości prowadzonych szkoleń, a uczestnicy brali udział w interaktywnych zadaniach przygotowanych przez trenerów.
    W wyniku ukończenia szkolenia trenerskiego uczestnicy uzyskali wiedzę merytoryczną, umiejętności i kompetencje oraz uprawnienia trenerskie ze szczególnym naciskiem na obszar wielokulturowości.
  3. Szkolenie online – w ramach przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca szkolenia. Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku zostały utworzone grupy fokusowe, w skład których wchodzili pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni SGH zaangażowani w obsługę studentów i pracowników z zagranicy i proces umiędzynarodowienia SGH. Wykorzystano również ankiety ewaluacyjne wypełniane regularnie przez studentów zagranicznych po zakończeniu programu wymiany. Utworzono pięć grup fokusowych, które odbyły spotkania z trenerami i ekspertami od problematyki wielokulturowości zapewnionymi przez wykonawcę. Z uwagi na ograniczenia związane z COVID-19 spotkania grup fokusowych odbywały się w formule zdalnej przy użyciu aplikacji MS Teams.

    Spotkania grup fokusowych z wykonawcą miały na celu przygotowanie odpowiednich modułów i odpowiednio dobranych case studies, z którymi pracownicy i kadra naukowo--dydaktyczna SGH spotykają się na co dzień w kontaktach ze studentami i kadrą z zagranicy. Warto dodać, że w grupach fokusowych brali udział również uczestnicy szkolenia trenerskiego, dla których stanowiło to dodatkowe doświadczenie pomocne przy opracowywaniu własnych szkoleń w przyszłości. Jednocześnie ich własne przemyślenia i doświadczenie wzbogaciły merytoryczną treść szkolenia online.
    W wyniku całego procesu przygotowane zostało interaktywne szkolenie online, które jest już dostępne dla pracowników SGH na stronie e-sgh.pl.  Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości poznania wyzwań i szans związanych z pracą w środowisku międzynarodowym.

Zadanie 2.

Centrum Kompetencyjne Wielokulturowości SGH/CKW: utworzenie i zbudowanie ekspertyzy.

W ramach pozyskiwania doświadczeń i ekspertyzy w 2019 r. przygotowano i zrealizowano wizyty studyjne w dziesięciu ośrodkach akademickich w kraju i za granicą, te uczelnie to: Université du Québec à Montréal, École des Sciences de la Gestion (Kanada), Pepperdine University, Graziadio Business School (USA), European University Viadrina (Niemcy), Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), KEDGE Business School (Francja), Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Wrocławski.

Wybór wyżej wymienionych uczelni jako instytucji, w których zostały zrealizowane wizyty, oparto na analizie doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej oraz usług oferowanych zagranicznym studentom i pracownikom przez te uczelnie. Uczelnie zagraniczne są wieloletnimi partnerami SGH w ramach m.in. dwustronnych umów o współpracy, programu Erasmus+, programu CEMS MIM oraz programów podwójnego dyplomu; uczelnie polskie – z kolei – znajdują się w sieci IROs Forum (International Relations Offices Forum), która zrzesza biura współpracy międzynarodowej uczelni polskich prowadzących na dużą skalę współpracę międzynarodową, do IROs Forum należy również SGH.

Pozyskane podczas krajowych i zagranicznych wizyt studyjnych kompetencje i umiejętności obejmują m.in.:

(a) wiedzę (dot. celów i zasad strategii umiędzynarodowienia uczelni goszczącej, rozwiązań instytucjonalnych i formalnych związanych z obsługą studentów zagranicznych, w tym z zakresu zarządzania wielokulturowego);
(b) umiejętności (w tym analiza informacji pozyskanych podczas spotkań i wywiadów, wykorzystanie pozyskanych doświadczeń w warunkach umiędzynarodowienia SGH, prowadzenie wywiadów specjalistycznych w języku angielskim);
(c) kompetencje społeczne (komunikowanie się z partnerami, otwartość na kontakty z partnerami).

Ponadto w ramach tego zadania 9-10 grudnia 2019 r. odbyło się dwudniowe Forum Dziekanatów International (FDI) z udziałem rektora SGH oraz wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, podsekretarza stanu Sebastiana Skuzy. Forum Dziekanatów International odbyło się pod patronatem wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz KRASP. W FDI uczestniczyli goście specjalni: prof. Yvan Petit (UQAM, Montreal, Kanada) oraz Cris Toffolo (North Eastern Illinois University, Chicago, USA), którzy przedstawili doświadczenia swoich uczelni w obszarze wielokulturowości i umiędzynarodowienia. Pierwszy dzień FDI miał charakter otwartych prezentacji i debat, a drugiego dnia odbyły się warsztaty. W ramach komponentu dotyczącego umiędzynarodowienia Centrum Programów Międzynarodowych zorganizowało trzy szkolenia poświęcone szeroko rozumianemu umiędzynarodowieniu uczelni. Warsztaty poprowadziły przedstawicielki uczelni stowarzyszonych w IROs Forum, którego SGH jest jednym ze współzałożycieli.

Rozbudowane działania promocyjne i interesujący program FDI spowodowały, że liczba zgłoszonych uczestników wyniosła blisko 500 osób reprezentujących 98 polskich uczelni.

Długofalowym rezultatem do osiągnięcia w ramach tego zadania będzie publikacja recenzowana: praktyczny przewodnik po obowiązujących regulacjach i praktykach związanych z umiędzynarodowieniem i obsługą studenta zagranicznego, która obecnie jest w końcowej fazie przygotowania do publikacji.

Zadanie 3.

Interaktywna międzyuczelniana platforma wymiany doświadczeń i dobrych doświadczeń w zakresie obsługi studenta zagranicznego, utworzenie i wypełnienie treścią.

Zakończone zostały prace mające na celu uruchomienie platformy wymiany doświadczeń. Platforma została uruchomiona w grudniu 2019 r. na serwerze SGH i funkcjonuje pod adresem: https://platforma4u.sgh.waw.pl/forum-miedzynarodowe.

Platforma zawiera zarówno informacje merytoryczne, jak i specjalnie skonstruowany formularz, za pomocą którego uczelnie mogą zgłaszać praktyki i własne doświadczenia, które następnie są publikowane na platformie po uprzedniej akceptacji administratora strony.

Warto też podkreślić, że wartością dodaną platformy jest część przeznaczona dla pracowników dziekanatów, którzy również w dużym stopniu stykają się ze studentami z zagranicy. Celem projektu i w szczególności tego zadania jest uspójnienie podejścia do umiędzynarodowienia wszystkich jednostek zajmujących się w uczelni tą problematyką i nabywanie kompetencji i doświadczeń przez wszystkich pracowników oraz wymiana dobrych praktyk.

Zadanie 4.

Wsparcie działalności jednostek SGH zajmujących się obsługą studentów i kadry z zagranicy.

W ramach tego zadania wykonano dwa rodzaje ulotek (Safety Tips for Students, SGH TO-DO Before arrival) oraz przewodniki: Guide for Degree International Students – przygotowany dla przyjeżdżających na pełne studia studentów zagranicznych; Pre-arrival Guide for Exchange Students – przygotowany dla przyjeżdżających studentów zagranicznych w ramach programów wymian; Przewodnik dla Buddy – jak dobrze wspierać zagranicznego studenta podczas wymiany w SGH.

W ramach zadania dokonano również tłumaczenia specjalistycznych treści na potrzeby różnych jednostek SGH.

Planowane jest również utworzenie bazy danych umożliwiającej lepsze zarządzanie procesami internacjonalizacji w SGH.  

Małgorzata Chromy, zastępca dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH,
Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych SGH

Projekt #SGH4U jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” realizowany w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/.