Naukowa przygoda z Bekkerem

We wtorek, 19 lutego 2019 r., mogliśmy być świadkami wyjątkowego zjawiska astrologicznego, tzw. pełni Snow Moon, gdy Księżyc znalazł się na perygeum swojej orbity, czyli w punkcie najbliżej Ziemi. Wyjątkowy wieczór miała także Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, ponieważ właśnie 19 lutego 2019 r. odbyła się gala iauguracyjna Programu im. Bekkera.

I NIE BYŁ TO PRZYPADEK

Patron programu, prof. Mieczysław Grzegorz Bekker, miał z Księżycem wiele wspólnego. Był twórcą pojazdu księżycowego Rover, biorącego udział w wyprawach Apollo 15, 16 i 17 na Księżyc. Nieprzypadkowe było też miejsce spotkania. Stypendyści pierwszego rocznika programu spotkali się w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, która była Alma Mater prof. Bekkera. Tu ukończył Wydział Mechaniczny, a następnie został zatrudniony w Instytucie Badań Inżynierii.

Wydarzenie zostało zaingaurowane przez dr Zofię Sawicką, zastępcę dyrektora NAWA, oraz prowadzącą – Annę Chylak, kierownika Pionu Promocji i Komunikacji NAWA. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać trzech interesujących wystąpień skierowanych do stypendystów oraz pozostałych gości gali. Doktor Andrzej Selenta przybliżył obecnym biografię i dokonania prof. Mieczysława Grzegorza Bekkera. Wykład prof. Agnieszki Zalewskiej, przewodniczącej Rady CERN w latach 2013–2015, na temat internacjonalizacji w życiu naukowca w wielu aspektach – prywatnych i zawodowych – był inspiracją dla wszystkich obecnych. Pani Profesor zwróciła uwagę na to, jak istotne są przeplatające się i uzupełniające wzajemnie płaszczyzny związane z prowadzeniem badań poza krajem pochodzenia. Dotyczą one bowiem zarówno rozwoju samego naukowca w kategoriach zawodowych, jego życia prywatnego i rozwoju osobistego, jak też szerszego wymiaru pracy na rzecz rozwoju nauki w Polsce.

Podczas wydarzenia „bekkerowcy” otrzymali pamiątkowe karnety z rąk dyrektor Zofii Sawickiej oraz prof. Wojciecha Grochali. Całość zwieńczył uroczysty bankiet, podczas którego stypendyści i zaproszeni mówcy mieli sposobność do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

156 DOFINANSOWANYCH PROJEKTÓW

W I edycji Programu im. Bekkera stypendia przyznano 156 najlepszym wnioskodawcom. Polscy naukowcy będą gościli w renomowanych ośrodkach na całym świecie. Największą popularnością cieszyły się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych (41 przyznanych stypendiów), Niemiec (21), Wielkiej Brytanii (16), Włoch (12) i Australii (11). Zdecydowana większość finansowanych projektów (68) dotyczy obszaru nauk przyrodniczych. Ze stypendium skorzysta także 37 badaczy nauk społecznych oraz 32 badaczy nauk inżynieryjnych i technicznych. Na wyjazdach trwających 3–12 miesięcy stypendyści Programu im. Bekkera będą mieli szansę realizowania swoich projektów w renomowanym środowisku naukowym oraz nawiązania długofalowej współpracy.

BEKKEROWCY Z SGH

Wśród tegorocznych stypendystów znalazło się trzech pracowników SGH: dr hab. Katarzyna Pisarska, prof. SGH, Katedra Studiów Politycznych, dr hab. Maciej Malicki, prof. SGH, Zakład Matematyki, oraz dr Lucas van der Velde, adiunkt w Zakładzie Statystyki Stosowanej.

Profesor Katarzyna Pisarska wyjechała już do Stanów Zjednoczonych. Swój projekt pt. Managing Crisis through Collaborative Public Diplomacy realizuje w University of Southern California (USC), który jest jedyną na świecie uczelnią prowadzącą pogłębione badania z zakresu dyplomacji publicznej oraz oferującą studia magisterskie i doktoranckie w tej dziedzinie (USC Center for Public Diplomacy). Profesor Pisarska planuje m.in. opracowanie modelu tzw. Cooperative Public Diplomacy, przeprowadzenie 10 wywiadów jakościowych z amerykańskimi decydentami, które znajdą się w pierwszym studium przypadku, publikację książki, którą przygotowuje dla wydawnictwa Palgrave (dyplomacja publiczna na linii USA – Francja w czasie wojny w Iraku). Podczas pobytu będzie także prowadziła warsztaty dla studentów oraz otwarte seminaria prezentujące wyniki badań z książki Domestic Dimension of Public Diplomacy – Evaluating Success through Civic Engagement (Palgrave 2016). Efektem pobytu w Kalifornii ma też być nawiązanie stałej współpracy pomiędzy USC Center for Public Diplomacy a SGH z myślą o uruchomieniu w przyszłości studiów podyplomowych z zakresu dyplomacji publicznej. 

Badania we Francji (Université Claude Bernard, Lyon) w ramach projektu pt. Polish Groups as Automorphism Groups of Structures prowadzi również prof. Maciej Malicki.

Dr Lucas Augusto van der Velde rozpocznie realizację projektu pt. Automation and Employment Polarization in Transition Countries: A Political-Economic View jesienią br. na wydziale ekonomii amerykańskiego University of California Berkeley, który należy do najbardziej prestiżowych wydziałów ekonomicznych na świecie. Uczelnia może pochwalić się pięcioma laureatami nagrody Nobla z ekonomii. Organizuje m.in. regularne seminaria, na których omawiane są decydujące trendy gospodarcze. Seminaria te są nieocenioną okazją nie tylko do nauki najnowocześniejszych badań, ale także do osobistego poznania kolejnego pokolenia ekonomistów i przedyskutowania z nimi ewentualnej współpracy badawczej.

Planowane badania dr. van der Velde skoncentrują się na analizie przyczyn rozbieżności między Europą Wschodnią i Zachodnią, zwłaszcza w zakresie zadań, które mają mniejsze szanse na zautomatyzowanie. Efektem analiz będzie próba odpowiedzi na kilka pytań badawczych, m.in.: Co stoi za wzrostem rutynowego zatrudnienia? Czy jest to tylko kwestia cen, taniej pracy w Europie Wschodniej, czy nadal jest za to odpowiedzialne dziedzictwo ery komunistycznej? Czy są jakieś czynniki kulturowe, które mogą pomóc wyjaśnić tę rozbieżność? Jaka jest rola poszczególnych osób w tym rozwoju? Czy dostosowują swoje dane wejściowe zadań w sposób zgodny z teorią? Podczas swojego pobytu w USA dr van der Velde planuje współpracę z profesorem Gerardem Rolandem, wybitnym uczonym, którego analizy są kluczowe dla zrozumienia procesu transformacji gospodarczej w Europie Centralnej i Wschodniej.

Tegorocznym stypendystom życzymy przeżycia prawdziwej naukowej przygody podczas wyjazdu w ramach Programu im. Bekkera i zachęcamy innych do spróbowania swoich sił w przyszłorocznej edycji programu.

Mieczysław Grzegorz Bekker (1905–1989) – polski inżynier-mechanik, wielki uczony, specjalista mechaniki układu pojazd – teren. Był prekursorem nowej dziedziny nauki nazwanej terramechniką oraz współtwórcą pojazdu księżycowego (LRV, Lunar  Roving Vehicle) dla programu Apollo. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Politechnika w Monachium, Uniwersytet Carleton w Ottawie oraz Uniwersytet w Bolonii przyznały mu tytuł doktora honoris causa. Nazwisko profesora zostało na zawsze zapisane w Alei Zasłużonych nad Badaniami Kosmosu (Space Walk of Fame, Titusville, USA).

Zadaniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Polityka na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni prowadzona jest m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski i zagranicy. Do zadań NAWA należy również wspieranie indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego, a także pomoc w procesie umiędzynarodawiania oferty programowej uczelni oraz promowania polskiego szkolnictwa wyższego i języka polskiego za granicą.