Dziesięć lat SGH w PRME

Cele i zasady działania Principles for Responsible Management Education.

Principles for Responsible Management Education (PRME) to organizacja działająca pod auspicjami ONZ-etu i stworzona po to, by kształtować postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów biznesu, polityki i innych wymiarów życia publicznego. Została założona w 2007 r. nie tylko po to, by promować koncepcję odpowiedzialności społecznej na uczelniach, ale też by wprowadzać i kierunkować ich strategie i programy nauczania. Student, przyszły lider środowisk w szeregu wymiarów, jest tu postacią naczelną. To student, przyszły pracownik, ma zmieniać postawy pracodawców i otaczającego środowiska. Wytyczne do tego narzędzia, a przede wszystkim potrzebę, powinna jednak kształtować uczelnia.

PRME ma zasięg globalny, problematyka ta dotyka bowiem wszystkich gospodarek krajowych i regionalnych, będąc ważną na całym świecie. Organizacja zrzesza ponad 800 szkół wyższych o profilu ekonomicznym, zarządzania, finansów i szeroko rozumianego biznesu, a liczba sygnatariuszy – członków PRME wciąż rośnie. Misją przyświecającą wszystkim stowarzyszonym jest wspieranie edukacji biznesowej w kierunku odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Służy to kształtowaniu właściwych, odpowiedzialnych społecznie postaw przyszłych liderów.

Sześć zasad PRME

Zasady PRME zostały ukształtowane w 2007 r. przez przedstawicieli 60 najlepszych na świecie uczelni biznesowych oraz instytucji partnerskich (np. akredytujących jak AACSB czy wspierających edukację jak ABIS). Te reguły powinny przyświecać instytucjom edukacyjnym na całym świecie, szczególnie zaś tym, których zamiarem jest kształcenie przyszłych liderów.

Zasada 1. Cel (purpose)
Celem jest rozwój kompetencji studentów, by stali się przyszłymi liderami życia społecznego wpływającymi na rozwój postaw odpowiedzialnych społecznie, zdolnymi do pracy nad zrównoważonym rozwojem i będącymi inspiracją dla zatrudniających ich organizacji do zmian w tym kierunku.

Zasada 2. Wartości (values)
Każdy z sygnatariuszy zobowiązuje się włączać w swoje działania wartości związane z odpowiedzialnością społeczną wskazywane m.in. przez ONZ Global Compact na poziomie administracyjnym, organizacyjnym oraz tworzenia i realizacji programów nauczania.

Zasada 3. Metoda (method)
Ta zasada dotyczy tworzenia ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska związanego z przekazywaniem wiedzy przyczyniającej się do kształtowania społecznie odpowiedzialnych liderów przyszłości.

Zasada 4. Badanie (research)
Potrzebne jest zaangażowanie w badania oraz prowadzenie projektów badawczych mających na celu lepsze zrozumienie roli, dynamiki oraz wpływu korporacji na tworzenie wartości zrównoważonej społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Zasada 5. Partnerstwo (partnership)
Konieczna jest współpraca uczelni z biznesem w celu lepszego poznania przez uczelnię problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa w zakresie łączenia motywacji ekonomicznych i odpowiedzialności społecznej. W efekcie wpływa to na wypracowanie aktualnych i adekwatnych do obecnej sytuacji rynkowej rozwiązań w tym zakresie.

Zasada 6. Dialog (dialogue)
Ta zasada wskazuje na konieczność inicjacji, organizowania i podtrzymywania dialogu pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami uczelni. Angażowani tu powinni być studenci, pracownicy, przedstawiciele biznesu, mediów i życia publicznego oraz instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji non profit i konsumentów. Dialog ten powinien dotyczyć krytycznych kwestii w zakresie odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w ujęciu lokalnym, ale przede wszystkim globalnym.

Powyższe wartości stanowią istotny drogowskaz dla uczelni i innych jednostek edukacyjnych. Wskazują, jak budować środowiska zdolne do kształtowania odpowiedzialnych społecznie i etycznych liderów. Te wartości są weryfikowane przez PRME na podstawie przedstawianych przez stowarzyszone uczelnie raportów oceniających ich zaangażowanie w działalność w obszarze obejmowanym przez wymienione wartości. Raporty są dostępne na stronach PRME – SGH przygotowuje je i publikuje co dwa lata.

SGH w PRME

Nasza uczelnia przystąpiła do PRME w grudniu 2009 r., niedawno obchodziliśmy więc dziesięciolecie uczestnictwa w tej inicjatywie. Tym samym SGH dowodzi swojego zorientowania na cele społeczne i zrównoważonego rozwoju, a także na zaangażowanie w kształtowanie liderów przyszłości mogących świadomie i umiejętnie odpowiadać na wyzwania szeroko rozumianej etyki w życiu gospodarczym. To m.in. dzięki przynależności do PRME podjęto szereg inicjatyw związanych z kierunkowaniem działań uczelni tak, by oprócz misji edukacyjnej wypełniała ona także cele odpowiedzialności społecznej.

W 2016 r. powołano w SGH Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem, wyznaczając na jego kierownika Marię Aluchnę. Obecnie jednostka prowadzi projekty badawcze i edukacyjne. W 2017 r. PRME została partnerem konferencji The Future of Management organizowanej przez tę jednostkę oraz Katedrę Teorii Zarządzania. W trakcie konferencji sesję prowadzili m.in. reprezentanci ABIS, a w wydarzeniu uczestniczyli wybitni przedstawiciele obszaru CSR ze świata.

Jako SGH mamy ważną rolę w kształtowaniu działań PRME w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2019 r. na przewodniczącego PRME CEE Chapter, obejmującego m.in. Polskę, Węgry, Rosję, Słowenię, Czechy, Chorwację, Ukrainę, Rumunię, został wybrany Mikołaj Pindelski z SGH. Latem (4–5 czerwca br.) planowana jest konferencja oraz spotkanie PRME w SGH. Organizujemy także PRME Polish Chapter aktywizujący działania zgodne z zasadami PRME na uczelniach polskich. Obecnie prowadzone jest badanie ankietowe pod kierownictwem SGH dotyczące postrzegania istotności i sposobu wprowadzania zasad PRME do curriculum uczelni Europy Środkowej i Wschodniej.

W trakcie spotkań PRME w naszym regionie SGH odgrywała istotną rolę, zarówno moderując dyskusje i działania w obszarze odpowiedzialności społecznej, jak i nadając im ton i kierunek. Być może nie jesteśmy ewidentnym liderem regionu, jeśli chodzi o badania i publikacje w tematyce zasad PRME, jednak należymy do czołówki szkół ekonomicznych, zarządzania i biznesu w tym zakresie.

W czasie przynależności do PRME, m.in. z inicjatywy prorektora Piotra Wachowiaka, rozwinięto w SGH kursy tradycyjne i online nt. odpowiedzialności społecznej, ekonomii i polityki społecznej, etyki i ekologii oraz, z inicjatywy kanclerza Marcina Dąbrowskiego, kurs z zakresu wartości akademickich dla nowo przyjętych studentów. Jednocześnie w uchwalonej w 2018 r. misji SGH umieszczono zapis: „SGH, będąc niezależną i wrażliwą społecznie uczelnią, kształtuje obywatelskie oraz etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą”. Obecnie prowadzone są konsultacje z koordynatorami wybranych przedmiotów dotyczące wprowadzenia zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i z odpowiedzialnością społeczną w treść i program już realizowanych przedmiotów. Tworzony jest także bank zadań, publikacji i analiz przypadków mogących stanowić pomoc dla wykładowców w prezentacji prowadzonych zajęć pod kątem zagadnień społecznych.

Pożytki z przynależności do PRME

Oprócz kosztów związanych z koniecznością raportowania działań SGH w zakresie realizacji sześciu zasad PRME oraz składki członkowskiej (ok. 400 USD rocznie) przynależność do PRME daje szereg korzyści. Przede wszystkim obecność w globalnym gronie ponad 800 szkół i uniwersytetów tworzy rozpoznawalność naszej marki w obszarze odpowiedzialności społecznej. Ma to istotne znaczenie w staraniach o międzynarodowe, niezwykle ważne dla nas akredytacje, jak uzyskane już CEEMAN i AMBA oraz te, o które zabiegamy, czyli EQUIS i AACSB. Słynna „poczwórna korona” akredytacji jest naszym celem. Pozwoliłoby to dołączyć SGH do elitarnej grupy kilkudziesięciu uczelni na świecie.

PRME to także możliwość przebicia się do światowego kręgu uczelni z informacjami o naszych osiągnięciach w zakresie CSR. Konieczność sporządzania okresowych raportów z jednej strony wymusza porządkowanie myślenia i działań w tym obszarze, z drugiej wskazuje na zasadność ich podsumowywania, wyciągania wniosków i kontynuacji. Daje więc impuls do działania prospołecznego i takiego kształtowania programów, by odpowiadały zapotrzebowaniu gospodarki na nowych liderów. Te raporty są publikowane na stronach unprme.org stanowiących ważne źródło informacji o różnych praktykach stosowanych przez uczelnie członkowskie. Platforma wymiany doświadczeń to także impuls do prac nad nowymi kierunkami badań i edukacji w SGH. Członkostwo w PRME umożliwia także udział w tematycznym rankingu „Financial Times”, co promuje i wpływa na pozycję SGH w innych rankingach tego wydawcy.

W ramach poszczególnych agend (chapters) PRME prowadzimy współpracę i wymianę doświadczeń w obszarach edukacji, badań naukowych i strategii uczelni. Służą temu doroczne spotkania przedstawicieli poszczególnych chapters oraz PRME Global Forum, które w tym roku odbędzie się w Nowym Jorku 17 i 18 czerwca.

Przyszłe działania

SGH zamierza rozwijać swoją współpracę z PRME oraz w dalszym ciągu wypełniać zobowiązania wynikające z zaprezentowanych wyżej zasad. Naszym celem jest włączenie jak najszerszej społeczności uczelni w zadania PRME dla Polski, Europy Środkowej i Wschodniej, ale także dla inspirowanej przez nasze działania i powstającej z naszą pomocą agendy PRME w Afryce, w której biorą udział kluczowe uczelnie afrykańskie.

Zachęcam wszystkich do kontaktu oraz podjęcia współpracy w obszarach aktywności PRME zarówno w zakresie edukacji, badań naukowych na skalę krajową i międzynarodową, jak i przez uczestnictwo w wydarzeniach dotyczących odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju i organizowanie ich.