SGH nowym członkiem sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA

grafika przedstawiająca punkty połączone niciami

23 marca br. konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, obejmujące prestiżowe uczelnie europejskie z obszaru nauk społecznych, przedstawiło wizję na rok 2030, której jednym z elementów jest utworzenie uniwersytetu przyszłości. Do sojuszu przyjęto dwie nowe uczelnie: z Polski – Szkołę Główną Handlową w Warszawie i z Hiszpanii – Uniwersytet IE, zwiększając grono członków do 10.

W ramach konkursu Komisji Europejskiej European University Initiative 2022, CIVICA – Europejski Uniwersytet Nauk Społecznych zgłosił ambitną strategię rozszerzenia i głębszej integracji sojuszu. Jest to ważny krok w kierunku realizacji długofalowego celu CIVICA, jakim jest zbudowanie pełnoprawnego sojuszu Uniwersytetu Europejskiego.

Od momentu utworzenia konsorcjum w 2019 r. przez wiodące europejskie uniwersytety nauk społecznych, CIVICA pracuje nad stworzeniem prawdziwie europejskiego kampusu międzyuniwersyteckiego. CIVICA realizowała pilotażową fazę unijnej inicjatywy uniwersytetów europejskich, mającą na celu wzmacnianie partnerstw strategicznych w europejskim szkolnictwie wyższym i w obszarze badań naukowych. Członkowie CIVICA wykorzystali swoją wspólną wiedzę i wspólne europejskie wartości, by zaoferować studentom i pracownikom innowacyjne, ponadnarodowe możliwości w zakresie edukacji, badań i zaangażowania obywatelskiego, ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe i nadrzędną misję służenia społeczeństwom europejskim.

W ostatnich miesiącach członkowie sojuszu ciężko pracowali nad opracowaniem ram strategicznych i konkretnego zestawu działań na przyszłość, w odpowiedzi na nowy konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską na finansowanie współpracy europejskich uczelni w ramach programu Erasmus+ Uniwersytety Europejskie.

"Sukcesy, które udało nam się osiągnąć, i innowacje (które udało nam się wprowadzić), w ramach pilotażowego sojuszu uniwersytetów, stanowią solidną podstawę, na której możemy dalej rozwijać naszą współpracę. Wprowadzenie w życie inicjatywy Uniwersytetów Europejskich stanowi doskonały bodziec do przeniesienia naszego sojuszu na kolejny poziom" – powiedział koordynator CIVICA i rektor paryskiej Sciences Po Mathias Vicherat. "Komitet Przewodniczących CIVICA wyraża uznanie dla wizji i celów politycznych Komisji Europejskiej dotyczących sojuszy Uniwersytetu Europejskiego. CIVICA jest w pełni zaangażowana w urzeczywistnienie tej wizji” – dodał.

Siła napędowa europejskiego szkolnictwa wyższego

Wizja CIVICA na rok 2030 to pogłębienie i rozszerzenie działań w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, badania naukowe, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, innowacje i uczenie się przez całe życie (ang. lifelong learning); rozwój zróżnicowanej i inkluzywnej społeczności CIVICA, dalszy globalny zasięg, ustanowienie wiodącej roli CIVICA w naukach społecznych oraz stworzenie ram trwałej współpracy instytucjonalnej.

Zgodnie ze swoją misją, CIVICA będzie nadal służyć lokalnym i globalnym społecznościom, bronić podstawowych wartości europejskich, wspierać zrównoważony rozwój środowiska oraz prowadzić badania w dziedzinach  istotnych dla polityki nauk społecznych. Jednak CIVICA będzie w dalszym ciągu skupiać się również na wewnętrznych społecznościach sojuszu. Od jesieni 2022 r. do jesieni 2026 r. tysiące studentów i młodych naukowców ma uzyskać nowe możliwości realizacji mobilności międzynarodowych, skorzystać z nowej oferty edukacyjnej oraz ogólnoeuropejskich możliwości zaangażowania obywatelskiego.

W obliczu ostatnich wydarzeń (na Ukrainie) wzmocnienie współpracy międzynarodowej staje się jeszcze bardziej istotne. Przyszły program prac obejmuje działania wspierające naukowców i studentów, którzy są zagrożeni w związku z trwającą wojną na Ukrainie.

„W czasach zwiększonej niepewności nasza długoterminowa wizja potwierdza naszą rolę jako otwartej społeczności akademickiej opartej na tolerancji, sprawiedliwości i solidarności" – zauważył Vicherat. "CIVICA stara się być siłą stabilizującą dla swoich członków i dla całej Europy, zdecydowanie wspierając innowacyjność, doskonalenie, autonomię i wolność akademicką. Nasi członkowie zobowiązali się do podjęcia wspólnych działań na rzecz pomocy przesiedlonym naukowcom i studentom, a także do wypracowania trwałych, pokojowych rozwiązań dla bezprecedensowych wyzwań społecznych” – zapewnił.  

Nowi członkowie, nowe możliwości

W kolejnej fazie rozwoju CIVICA rozszerza się o dwa nowe uniwersytety: Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet IE z Hiszpanii, zwiększając tym samym liczbę swoich członków do dziesięciu.

Dzięki włączeniu do swego grona tych dwóch uczelni sojusz CIVICA jeszcze mocniej zakotwiczył się w Europie i odzwierciedla różnorodność szkolnictwa wyższego na całym kontynencie. Profil dwóch nowych partnerów jest ściśle związany z profilem dotychczasowych członków CIVICA pod względem specjalistycznej wiedzy, fundamentalnych wartości i kultury uniwersyteckiej, ale nowi członkowie wnoszą również dodatkowe atuty.

"Cieszymy się, że możemy powitać Uniwersytet IE i SGH w naszym sojuszu. Obie instytucje mają bogate doświadczenie międzynarodowe i wniosły wkład w innowacje pedagogiczne i zaangażowanie w życie społeczne" – wskazała Kate Vivian, pełniąca obowiązki prorektora ds. międzynarodowych w paryskiej Sciences Po i koordynatorka sojuszu. „Nasz sojusz nie tylko się powiększy, ale stanie się silniejszy dzięki nowym podejściom, nowym możliwościom i nowym zdolnościom w zakresie rozwiązywania bieżących i przyszłych wyzwań. Z niecierpliwością czekam na nasze wspólne oddziaływanie jako ambitnego, zorientowanego na przyszłość europejskiego sojuszu, który wzmocni głos nauk społecznych na arenie światowej” – podkreśliła.

zdjęcie gmachu SGH

"Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do CIVICA. Jest to znaczący krok dla SGH w wypełnianiu naszej misji, jaką jest kształtowanie liderów zdolnych do podejmowania globalnych wyzwań i korzystania z możliwości, jakie daje świat" – ocenił rektor SGH, prof.  Piotr Wachowiak. „Jesteśmy przekonani, że współpraca z uczelniami skupionymi w CIVICA otworzy nowe perspektywy przed naszymi naukowcami, pracownikami, studentami i doktorantami. W dzisiejszym, burzliwym świecie nasza współpraca jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Umacnia nas ona w dążeniu do zachowania i rozwijania europejskich wartości pokoju, wolności i solidarności. Z niecierpliwością czekamy na rozwój naszej wspólnej europejskiej przyszłości wraz z naszymi partnerami z CIVICA” – podkreślił rektor Wachowiak.

Rektor Uniwersytetu IE i Dziekan IE School of Global and Public Affairs Manuel Muniz wskazał, że jego uczelnia „jest zaszczycona, że może dołączyć do CIVICA i stać się częścią najbardziej znaczącego europejskiego sojuszu uniwersytetów nauk społecznych". "Dzięki członkostwu w CIVICA zamierzamy rozwijać wspólne projekty badawcze, współpracę wydziałów, zwiększać doświadczenia studentów, wprowadzać innowacje w pedagogice oraz nawiązywać nowe sojusze i współpracę zarówno w Europie, jak i poza nią. W tych wyjątkowych czasach pełnych zawirowań istotne jest potwierdzanie naszego zaangażowania we współpracę uniwersytecką i w projekt integracji europejskiej” – zaznaczył rektor Muniz.

zdjęcie przedstawiające gmach IE University

Do CIVICA, oprócz nowo przyjętych uczelni, należą:

Uniwersytet Bocconiego  (Bocconi University – Włochy), Uniwersytet Środkowoeuropejski (Central European University – Austria), Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute – międzyrządowy), Szkoła Hertiego  (Hertie School – Niemcy), Krajowa Szkoła Studiów Politycznych i Administracji Publicznej (National University of Political Studies and Public Administration; SNSPA – Rumunia), Instytut Nauk Politycznych (Sciences Po – Francja), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sztokholmie (Stockholm School of Economics – Szwecja) oraz Londyńska Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych (The London School of Economics and Political Sciences – Wielka Brytania).

Rozszerzony sojusz CIVICA połączy ponad 72 000 studentów i badaczy po studiach doktoranckich oraz 20 000 pracowników akademickich i administracyjnych w całej Europie.

Więcej na temat CIVICA.