To był dobry rok

Kończy się kadencja władz Samorządu Studentów SGH. Nie był to łatwy rok, ale udało się osiągnąć dużo i w wielu obszarach, a co najważniejsze – skutecznie reprezentować studentów.

Plany bloku Expand SGH podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej do organów samorządu były bardzo ambitne. Za obszary priorytetowe uznaliśmy jakość kształcenia oraz relacje z szeroko pojętym otoczeniem. Do tego dochodziła konieczność dostosowania wewnętrznych aktów prawnych i regulacji do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

25 dni konsultacji na 25-lecie

Naturalne działanie stanowiła analiza zapisów ustawy, jednak chcieliśmy również poznać zdanie studentów. Stąd inicjatywa 25 dni konsultacji studenckich na 25-lecie reformy SGH, którą ogłosiłem na inauguracji roku akademickiego (czytelnicy mogą znaleźć jej wyniki w „Gazecie SGH” nr 1/2019). Społeczność studencka wskazała, że najbardziej ceni sobie elastyczność, jaką daje studiowanie w SGH. Za największe wady naszej uczelni uznano jakość kształcenia oraz politykę informacyjną.

Wyniki konsultacji były dla nas drogowskazem przy dyskusjach nad projektem statutu, regulaminu studiów i stypendiów. Jest już uchwalony nowy regulamin studiów, który zawiera kilka bardzo prostudenckich zmian. Wypracowany został także finalny projekt Statutu SGH, do którego zgłosiliśmy szereg poprawek – większość z nich została przyjęta. Oba akty prawne utrzymują elastyczność studiowania, jednocześnie dając (przede wszystkim dziekanom) możliwość większego nadzoru nad jakością kształcenia. Trwają również ostatnie prace nad regulaminem przyznawania stypendiów rektora.

Kierunek: jakość

Jednocześnie rozpoczęliśmy pracę nad dwoma największymi bolączkami naszej uczelni wskazanymi w konsultacjach studenckich. W obszarze jakości kształcenia, za który odpowiedzialny był wiceprzewodniczący Adrian Michalczuk i jego komisja, udało się zrobić naprawdę dużo. Dzięki współpracy z prorektorem ds. dydaktyki i studentów prof. Krzysztofem Kozłowskim oraz dyrektor CNJO dr Elżbietą Majewską-Bartkowiak wprowadzono drugi język jako przedmiot do wyboru na studiach popołudniowych. Do sukcesów zaliczamy również podniesienie poziomu zwrotności ankiet oceny zajęć dydaktycznych z 14% na 23% we współpracy z zespołem pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia prof. Ewą Chmielecką oraz wsparcie prof. Pawła Kubickiego w przeprowadzeniu pilotażowych badań fokusowych kierunków studiów. Wraz z Ośrodkiem Rozwoju Studiów Ekonomicznych i dr. Stanisławem Maciołem opracowano raport zestawiający programy studiów w SGH i na najlepszych uczelniach zagranicznych. We współpracy z dziekan Studium Magisterskiego prof. Dorotą Niedziółką udało się również wypracować nową formułę egzaminu magisterskiego z ekonomii.

Nowe szanse dla młodych naukowców

Na jakość kształcenia, poza dydaktyką, wpływają także możliwości rozwoju naukowego studentów i na tym obszarze koncentrowała się Komisja ds. Jakości Kształcenia naszego samorządu. Najważniejszą inicjatywą jest program „Młody Naukowiec SGH”, który udało się wprowadzić dzięki współpracy z prorektorem ds. nauki i zarządzania prof. Piotrem Wachowiakiem. Program jest wstępem do pracy naukowej, a w jego ramach student będzie pracował na uczelni jako research assistant, publikował oraz współpracował z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii. Rekrutacja już się rozpoczęła (więcej w „Gazecie SGH” nr 2/2019). Udało się też zrealizować program Cancer Health Policy Course. Dzięki współpracy z dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. Marzenną Weresą przeprowadziliśmy promocję i rekrutację do programu, w ramach którego sześcioro studentów wyjedzie na miesięczny kurs prowadzenia badań ekonomicznych w North-eastern Illinois University w Chicago.

Relacje zewnętrzne

Drugim priorytetowym obszarem były relacje z otoczeniem: budowanie i rozwijanie kontaktów z różnymi interesariuszami oraz prowadzenie spójnej, czytelnej komunikacji. W ramach tego obszaru działała Komisja ds. Relacji Zewnętrznych, którą kierował wiceprzewodniczący samorządu Mateusz Kocman. Poprawiliśmy relacje z organizacjami zrzeszającymi samorządy studenckie, w szczególności z: Parlamentem Studentów RP (PSRP), w ramach którego funkcję członka Rady Wykonawczej pełni Przewodniczący Samorządu Studentów SGH kadencji 2016/2017 Bogdan Marek. Kluczowym obszarem okazało się Forum Uczelni Ekonomicznych (FUE), gdzie pierwszą w historii funkcję Członka Prezydium ds. Współpracy z Środowiskiem Zewnętrznym  oraz Testu Wiedzy Ekonomicznej w roku 2019 pełni Mateusz Kocman. Efektem prowadzonych działań w ramach FUE jest możliwość przeprowadzenia ogólnopolskiego finału Testu Wiedzy Ekonomicznej w listopadzie 2019 roku w SGH, pozyskiwanie środków finansowych przez studentów Alma Mater w imieniu 5 polskich uniwersytetów ekonomicznych, czy też zorganizowanie obchodów 10 lecia Forum Uczelni Ekonomicznych w kwietniu tego roku w Warszawie. Zorganizowaliśmy konferencję „How to start your career in Poland?” – dzięki niej obcokrajowcom z naszej uczelni łatwiej będzie podjąć po studiach pracę w obszarze, w którym zdobyli doświadczenie. Był to pierwszy krok w naszych działaniach na rzecz włączania obcokrajowców w życie uczelni. Zarekomendowaliśmy prowadzenie strony internetowej samorządu w języku angielskim oraz zorganizowanie dni adaptacyjnych dla studentów po angielsku.

Po raz drugi udało się zorganizować wraz z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami Program Mentoringowy SGH. Jest to unikalny program łączący absolwentów SGH, którzy odnieśli sukces, z wybitnymi studentami. W tym roku udało się stworzyć 67 par mentor – mentee, a program uzupełniają warsztaty zorganizowane przez studenckie koła naukowe.

Sztuka komunikowania (się)

Bardzo istotne było dla nas zredefiniowanie polityki informacyjnej Samorządu Studentów SGH, aby była ona zgodna ze współczesnymi trendami w internecie, a zwłaszcza w social mediach. Opracowaliśmy Strategię komunikacji Samorządu Studentów na lata 2019–2021, w której wskazano główne kanały komunikacji i sposoby przekazywania treści studentom. Za obszar informacji i komunikacji odpowiadał członek prezydium Julian Smółka. Powstała nowa strona internetowa samorządu, rozwijała się SGH Wiki, która stanowi źródło wiedzy o uczelni dla wielu studentów, przygotowaliśmy nowe strony projektów samorządu. Powstała także strona Nasza SGH, dzięki której studenci mają ułatwiony dostęp do grup przedmiotowych.

Pieniądze na projekty

W tej kadencji po raz pierwszy działała Komisja ds. Międzynarodowych, na której czele stała pełnomocnik prezydium Paulina Białek. Udało się wydać przewodnik dla studentów wyjeżdżających na wymiany międzynarodowe, a także zorganizować Kongres dla Współpracy Polsko-Azjatyckiej.

Bartosz de Boulange był członkiem prezydium odpowiedzialnym za finanse i administrację, a dowodem na to, jak dobrze wywiązał się ze swojej roli, jest liczba działań, które udało się w ostatnim roku zorganizować. Niemal każde musiało uzyskać finansowanie, a więc również być rozliczone. W tej kwestii istotną rolę miała także Katarzyna Polak, prezes Stowarzyszenia Samorządu Studentów SGH.

Realizację projektów nadzoruje Komitet Wykonawczy, na którego czele stał Piotr Idzi. W tej kadencji udało się zrealizować 19 projektów z łącznym budżetem przekraczającym 700 tys. zł. Wśród nich dwa największe – Bieg SGH oraz Juwenalia SGH. W tym roku jeśli chodzi o pierwszą z imprez, pobiliśmy zeszłoroczne rekordy zarówno pod względem liczby uczestników (prawie 2000), jak i budżetu (ponad 200 tys. zł) oraz kwoty przekazanej dla niepełnosprawnego Teosia (38 tys. zł). Także Juwenalia SGH kolejny raz udało się zorganizować z prawdziwym rozmachem.

Pomoc i reprezentacja

Przez cały rok studentom pomagał Rzecznik Praw Studenta SGH, którym od czerwca do grudnia był Kacper Jakubiec, a później Małgorzata Miecznikowska. Bardzo blisko współpracował z nim przewodniczący Biura Prawno-Legislacyjnego Samorządu Studentów SGH Jacek Mainardi. Był on również odpowiedzialny za analizowanie zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i współodpowiedzialny za pracę nad nowymi uczelnianymi aktami prawnymi.

Bardzo istotną rolę odegrali również senatorowie studenccy: Magdalena Golba, Michał Kozłowski, Justyna Witkowska, Adrian Michalczuk, Arkadiusz Kamiński, Konrad Abramowski, Bogdan Marek i Jan Ryzner. Prezydium wspierała swoim doświadczeniem Komisja Rewizyjna w składzie Michał Gałagus, Bogdan Marek i Arkadiusz Kamiński.

Chcemy podziękować studentom za zaufanie i powierzenie nam odpowiedzialnego zadania, jakim jest ich reprezentowanie. Dziękujemy również władzom oraz administracji SGH za czasami bardzo wymagającą, ale merytoryczną współpracę. Last but not least dziękujemy „Gazecie SGH” za możliwość goszczenia na jej łamach.


Michał Kulbacki, przewodniczący
Samorządu Studentów SGH

Kwestie sporne

Podsumowanie kadencji Samorządu Studentów SGH byłoby niepełne, gdyby zabrakło w nim dwóch kwestii, którymi żyła społeczność studencka w styczniu br.: standaryzacji oceniania efektów kształcenia i nowego logo uczelni. Obie te kwestie poruszyły studentów (jak się wydaje, nie tylko ich) i spowodowały duże napięcia na linii władze – samorząd. W kwestii standaryzacji nie zależało nam na zatrzymaniu tego procesu, lecz na wprowadzeniu go na jasnych, określonych od początku semestru zasadach. Gdy chodzi o logo, chcieliśmy przede wszystkim zasygnalizować, że samorząd nie konsultował ani znaku, ani całej nowej identyfikacji graficznej SGH.

Mimo tych kontrowersji współpraca między władzami a samorządem układała się dobrze, czego dowodem są liczne inicjatywy dotyczące jakości kształcenia oraz bardzo sprawna praca nad projektem nowego Statutu SGH.

Dziękujemy

Działalność samorządu to przede wszystkim ciężka, codzienna praca – nie tylko władz, ale też działaczy, których w tym roku było ok. 200. Wszystkim należą się podziękowania, bo to dzięki ich pracy udało się przez ten rok dużo osiągnąć. Jest oczywiście wiele kwestii, które wymagają dalszej pracy, a także planów, których z różnych względów nie udało się zrealizować. Nie mam jednak wątpliwości, że dla Samorządu Studentów SGH był to udany rok.

Michał Kulbacki, przewodniczący Samorządu Studentów SGH

Najważniejszy organ wykonawczy Samorządu Studentów SGH to prezydium, które przez większość kadencji funkcjonowało w 7-osobowym składzie. Każdy członek miał przypisaną komisję, która odpowiadała za realizację zadań w swoim obszarze.

Skład prezydium

Michał Kulbacki – przewodniczący

Adrian Michalczuk – wiceprzewodniczący, przewodniczący Komisji ds. Jakości Kształcenia

Mateusz Kocman – wiceprzewodniczący, przewodniczący Komisji ds. Relacji Zewnętrznych

Julian Smółka – przewodniczący Komisji ds. Informacji i Komunikacji

Bartosz de Boulange – przewodniczący Komisji ds. Finansów i Administracji

Piotr Idzi – przewodniczący Komitetu Wykonawczego

Paulina Białek – pełnomocnik Prezydium ds. Międzynarodowych