Co to jest lifelong learning? Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe czy samodzielne pogłębianie wiedzy – możliwości jest wiele. Aby sprostać wyzwaniom współczesności, trzeba stale się rozwijać i podnosić swoje kompetencje. W cyklu #PoProstuEkonomia dr Katarzyna Mikołajczyk z Instytutu Kapitału Ludzkiego wyjaśni na czym polega lifelong learning.

Nieustannie zachodzące zmiany, niemalże we wszystkich obszarach życia, wymuszają na jednostkach konieczność stałego podnoszenia poziomu wykształcenia, ciągłego poszerzania swoich kompetencji, w celu przystosowania się do zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także sprawnego wykorzystywania wielu możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie.

Właśnie owa koncepcja uczenia się przez całe życie określana jest obecnie jako lifelong learning i odnosi się do wszelkiej, trwającej przez całe życie, aktywności, mającej na celu rozwój wiedzy i umiejętności w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej oraz zorientowanej na zatrudnienie.

Pomimo tego, że prawie 50% zawodów w Polsce jest zagrożonych automatyzacją1 (w mniejszym lub większym stopniu), liczne przedsiębiorstwa sygnalizują trudności ze znalezieniem pracowników o odpowiednich umiejętnościach.

Prognozy zaprezentowane w raporcie PwC „Luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?” 2 wskazują aż 1,5 mln miejsc pracy w Polsce, może pozostawać nieobsadzone ze względu na istniejące braki kadrowe do 2025 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje, że do 2030 roku będzie w Polsce brakowało 4 milionów pracowników3.

Uwzględniając powyższe dane, należy podkreślić, że aktualnie rozwój kapitału ludzkiego to już nie tylko zespół zorganizowanych działań odbywających się w konkretnym czasie, których celem jest zmiana zachowań ludzkich. Współcześnie nacisk przesuwa się z formalnego szkolenia w kierunku kształtowania kultury całożyciowego rozwoju jednostki, która zachęca do podjęcia „uczenia się, oduczania i ponownego uczenia się” w toku całego życia z uwzględnieniem także pozaformalnych i nieformalnych oraz incydentalnych procesów rozwojowych.

Krótki rys historyczny koncepcji lifelong learning

Idea lifelong learning (LLL) – całożyciowego uczenia się, która w ostatnim czasie jest tak intensywnie promowana, ma odległą historię. Za jej prekursorów uznaje się starożytnych filozofów, m.in.: Konfucjusza, Sokratesa, Platona i Senekę, którzy formułowali postulaty stałego uczenia się i rozwoju.

Konstrukcja teoretyczna opisywanej koncepcji, ukształtowała się w latach 60-tych XX wieku, gdzie pierwotnie określano ją terminem „kształcenie ustawiczne”. Działania podejmowane na rzecz promowania LLL przez organizacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, Rada Europy, Komisja Europejska i OECD, przyczyniły się do rozwoju opisywanej idei także w ostatnich latach.

Warto podkreślić znaczenie pięciu historycznie najważniejszych opracowań teoretycznych, prezentujących zagadnienie LLL, jako podstawę procesów edukacyjnych w XXI wieku: Raport E. Faure’a „Uczyć się, aby być”, Raport J. Delorsa „Uczenie się – nasz ukryty skarb”, Biała Księga Komisji Europejskiej „Na drodze do uczącego się społeczeństwa” i Niebieska Księga „Edukacja dla Europy”.

Na uwagę zasługują również sformułowane przez R.J. Kidda4  trzy wymiary lifelong learning: kształcenie w pionie, w poziomie i w głąb.

  • Kształcenie w pionie obejmuje kolejne szczeble edukacji formalnej (od żłobka/przedszkola poprzez szkołę, studia, kształcenie podyplomowe, MBA itd.).
  • Kształcenie w poziomie ma zapewnić rozwój zainteresowań dzięki indywidulanej aktywności człowieka, poprzez poznawanie różnych dziedzin życia, nauki, kultury niezależnie od studiów pionowych.
  • Kształcenie w głąb jest natomiast ściśle związane z jakością podejmowanych procesów rozwojowych i wyraża się w bogatej motywacji do uczenia się, w umiejętnościach samokształcenia, zainteresowaniach intelektualnych, stylu życia zgodnym z ideą LLL i kulturalnym wykorzystaniem czasu wolnego.

Według Kidda, idea edukacji całożyciowej jest w pełni realizowana tylko wówczas, gdy uczestnicy przejawiają aktywność we wszystkich trzech opisywanych płaszczyznach.

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Obecnie przestrzenią zdobywania wiedzy i umiejętności są nie tylko instytucje edukacyjne, ale całe życie człowieka i wszystko, co się w nim dzieje.

Lifelong learning oznacza w istocie podejmowanie ustawicznego uczenia się i przystosowywania do szybkich zmian.

W dzisiejszej rzeczywistości, określanej mianem VUCA5, jest to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji. Zakłada kontynuację podnoszenia kwalifikacji i dokształcanie się po zakończeniu edukacji formalnej. Można to robić poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych czy innych zorganizowanych formach rozwojowych, jak również całkowicie samodzielnie, wykorzystując w tym celu na przykład obszerne zasoby internetowe.

Aktualnie, jak nigdy dotąd, mamy możliwości uczestnictwa w masowych kursach online, prowadzonych przez uniwersytety i instytuty naukowe z całego świata (tzw. MOOCs), udostępnianych m.in. na platformach takich jak: Coursera, edX, Udacity, Udemy, Future Learn czy polska Navoica. W celach samodoskonalenia można także wykorzystywać serwisy społecznościowe np. LinkedIn, Facebook czy Twitter, uczestnicząc aktywnie w dyskusjach specjalistycznych grup tematycznych. Olbrzymie możliwości edukacyjne drzemią także w korzystaniu z filmów publikowanych na specjalistycznych kanałach w serwisie YouTube, czy też zarejestrowanych wystąpień z konferencji naukowych TED oraz czytania wpisów umieszczonych na eksperckich blogach i słuchania podcastów.

Idea LLL odnosi się do wszystkich dziedzin wiedzy oraz obszarów działalności. W praktyce lifelong learning prowadzi do pogłębiania własnych kompetencji, a przez to podniesienia atrakcyjności i wartości na rynku pracy lub też, w przypadku osób rozważających zmianę pracy czy powracających na rynek po dłuższej przerwie, umożliwia zdobycie nowych umiejętności i przebranżowienie.

Z uwagi na wspomniane już duże tempo zmian społeczno-gospodarczych i ekonomicznych, realizacja koncepcji uczenia się przez całe życie staje się wymogiem dla właściwego funkcjonowania na rynku pracy. Stąd też, coraz bardziej w trakcie procesów rekrutacyjnych zyskują na znaczeniu już nie tylko uzyskany dyplom i wykształcenie kandydata, ale także chęć i predyspozycje do rozwoju, podejmowanie nowych wyzwań i wychodzenie poza utarte schematy, czyli właśnie wdrażanie założeń idei lifelong learning w życie.

Mimo że całożyciowe uczenie się nabiera szczególnego znaczenia na szybko zmieniającym się rynku pracy, to aż 57% Polaków nie podejmuje działań mających na celu ich rozwój zawodowy bądź osobisty6.

9 milionów Polaków w wieku powyżej 50. roku życia to funkcjonalni analfabeci cyfrowi, choć inne dane wskazują, że wartość kapitału ICT przypadająca na jednego pracownika w Polsce wzrosła od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku ośmiokrotnie7.

Jedynie 46% Polaków w wieku 16 -74 lata posiada podstawowe umiejętności cyfrowe (57% w UE).

Warto na zakończenie podkreślić korzyści wynikające z praktykowania lifelong learning, takie jak: zwiększenie szans na lepszą pozycję na rynku pracy, a co z tym związane, lepsze perspektywy rozwoju zawodowego oraz wyższe dochody, a także podniesienie prestiżu społecznego i jakości życia, a w szerszej perspektywie przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i ekonomicznego kraju.

Wszyscy rodzimy się z naturalną ciekawością. Chcemy się uczyć. Często jednak wymagania w pracy i życiu osobistym ograniczają nasz czas i chęć zaangażowania się w rozwój tej naturalnej ciekawości poznawczej. Rozwijanie określonych nawyków uczenia się – świadomie utrwalonych i kultywowanych – może być drogą do trwałego wzrostu znaczenia zawodowego i poczucia głębokiego osobistego szczęścia.

Nauka przez całe życie może być sukcesem sama w sobie.

Studia podyplomowe w SGH

Kursy i szkolenia w SGH

 


Przypisy
[1] Daily Chart, „The Economist”, https://www.economist.com/graphic-detail/2018/04/24/a-study-finds-nearly....
[2] Raport PwC, Luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?, https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-01-22-luka-rynek-pracy-2025-pwc.html.
[3] Rynek pracy w Polsce w 2018 r., Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa, https://psz.praca.gov.pl/documents/.
[4]   R.J. Kidd, The Implications of Continuous Learning, Toronto 1966.
[5] Akronim VUCA rozpowszechnili amerykańscy wojskowi, by scharakteryzować specyfikę rzeczywistości podczas wojny. Oznacza on środowisko, które cechuje zmienność (volatility), niepewność (uncertainty), złożoność (complexity) i niejednoznaczność (ambiguity).
[6] Fundacja Digital Poland, Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?, Wydanie I, Warszawa 2019, s. 32.
[7] M. Eden, P. Gaggl, Do Poor Countries Really Need More IT? The Role of Relative Prices and Industrial Composition, Policy Research Working Paper Series 7352, Bank Światowy, 2015.


KATARZYNA MIKOŁAJCZYK

 

DR KATARZYNA MIKOŁAJCZYK
Zakład Zachowań Organizacyjnych
Instytut Kapitału Ludzkiego,
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie