Senat SGH nadał tytuł doktora honoris causa dr. Wiesławowi Rozłuckiemu

zdjęcie biznesowe mężczyzny w garniturze

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2023 r. Senat SGH nadał tytuł doktora honoris causa dr. Wiesławowi Rozłuckiemu. Dr Wiesław Rozłucki – absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS oraz doktor geografii ekonomicznej (PAN) – to jeden z głównych twórców Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jej pierwszy prezes, wniósł szczególne zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Dr Wiesław Rozłucki „w okresie transformacji gospodarczej – na przełomie lat 80. i 90. XX wieku – zajmował się przekształceniami własnościowymi i tworzeniem (reaktywowaniem) rynku kapitałowego w Polsce. Był jednym z głównych twórców Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), której został pierwszym prezesem i sprawował tę funkcję przez ponad 15 lat" – czytamy w uzasadnieniu wniosku o nadanie dr. Rozłuckiemu tytułu doktora honoris causa SGH, podpisanym przez prof. dr hab. Aleksandrę Duliniec, dr. hab. Andrzeja Fierlę, prof. SGH, oraz prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską.

„W tym czasie nastąpił dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy giełdy. Liczba spółek, których akcje notowano na GPW, wzrosła z początkowych pięciu ponad 50-krotnie. Do obrotu giełdowego zostały wprowadzone kolejne rodzaje instrumentów finansowych: obligacje, jednostki indeksowe, warranty opcyjne i subskrypcyjne (prawa pierwszeństwa), prawa poboru, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne oraz instrumenty pochodne – kontrakty terminowe bazujące na indeksach rynku akcji, walutach i akcjach poszczególnych spółek, a także opcje indeksowe i akcyjne. lnwestorzy indywidualni i instytucjonalni uzyskali dzięki temu dostęp do szerokiego spectrum możliwości, a przedsiębiorcy do możliwości pozyskiwania kapitału oraz dostępu do obiektywnej wyceny rynkowej.

Pierwsze 15 lat funkcjonowania GPW to niezwykle ważny krok w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, wzorowanego na najlepszych, nowoczesnych standardach giełd europejskich i światowych. Zastosowanie wymagających standardów wejścia spółek do publicznego obrotu zaowocowało nie tylko zapewnieniem bezpieczeństwa inwestorom giełdowym, ale i dalszym rozwojem GPW w kolejnych dekadach.

Dynamiczny rozwój Giełdy w Warszawie nie byłby możliwy bez adekwatnej edukacji uczestników rynku. Dr Wiesław Rozłucki nie tylko werbalnie na to wskazywał, ale sprawił, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie stała się wiodącą polską instytucją w zakresie edukacji dotyczącej rynku kapitałowego i instrumentów pochodnych.

Dr Rozłucki jako prezes GPW miał też istotny wkład w propagowanie zasad funkcjonowania rynku giełdowego na naszej uczelni. Prowadził gościnne wykłady nie tylko na specjalnie organizowanych spotkaniach, ale występował również w trakcie zajęć poświęconych rynkom kapitałowym oraz finansowaniu przedsiębiorstw na studiach dziennych, podyplomowych, a także w ramach programu Warsaw MBA, prowadzonego wspólnie przez SGH i University of Minnesota. Te wystąpienia cieszyły się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem studentów.

Reasumując, rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie był jednym z warunków rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce po 1990 r. i dr Rozłucki odegrał w tym procesie ważną rolę. Kompetencje dr. Rozłuckiego jako organizatora oraz zarządzającego sprawiły, że warszawska giełda stała się ważnym elementem polskiego rynku kapitałowego i rynku instrumentów pochodnych. Rynki te są immanentnymi składowymi współczesnej gospodarki, a ich sprawne funkcjonowanie oraz rozwój w istotnym stopniu wpływają na wzrost gospodarczy.

Konkludując, jednoznacznie stwierdzamy, że dr Rozłucki zasłużył się szczególnie dla rozwoju polskiej gospodarki. Jest osobą w pełni godną tytułu honorowego doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, o którego nadanie dr. Wiesławowi Rozłuckiemu wnioskujemy".

Ceremonia wręczenia dyplomu doktora honoris causa odbędzie się 15 marca 2024 r. na uroczystym posiedzeniu Senatu SGH.