Dzień wartości SGH

Na zdjęciu uczestnicy Dnia wartości

Kluczowe wartości SGH to kompas moralny, który kieruje całą naszą wspólnotę akademicką w dobrym kierunku, to drogowskaz w podejmowaniu zawodowych decyzji, jak pisał kilka lat temu prof. Marek Rocki, ówczesny rektor naszej uczelni, w przyjmowanym wówczas Kodeksie etyki pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie1.

uczestnicy dnia z kubkiem wartości

Profesjonalizm, współpraca, uczciwość, szacunek i prawda pomagają nam w dokonywaniu właściwych wyborów. Profesjonalizm rozumiany jako oparte na ciągłym rozwoju, wysokiej jakości odpowiedzialne działanie. Współpraca, czyli budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę. Uczciwość oznaczająca transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie zasadami. Szacunek, czyli życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności. I prawda rozumiana jako szczere i odważne postępowanie w zgodzie z faktami oraz z zachowywaniem obiektywizmu. Wartości te powinny stanowić kryteria podejmowanych przez nas zawodowych decyzji.

Kodeks etyki pracowników SGH wyjaśnia, jak te wartości rozumieć w codziennym postępowaniu. Nie można do tego podchodzić intuicyjnie, bo każdy człowiek ma inną moralną wrażliwość, własny system wartości, którym się kieruje, a chcemy przecież, by na uczelni każdy postępował według takich samych zasad i według takich samych zasad był traktowany. Zatem, aby wartości były autentyczne i podzielane, trzeba o nich przypominać i głośno mówić. Taka była intencja zorganizowania 13 czerwca 2023 r. pierwszego Dnia wartości SGH2.
Urzeczywistnianie wartości w praktyce wymaga wiedzy i zaangażowania. Dlatego Dzień wartości SGH poprzedził „Konkurs Poszukiwaczy Zaginionych Wartości”, podczas którego jego uczestnicy musieli nie tylko znaleźć ukryte wartości, lecz także odpowiedzieć na pytania z nimi związane.

Laureaci konkursu

Z kolei drugi, poprzedzający Dzień wartości, konkurs „Wartości SGH w obiektywie” inspirował uczestników do poszukiwania swojego spojrzenia na wartości SGH i wyrażenia tej interpretacji w fotografiach. Tutaj oklaski należą się wyróżnionym Julicie, Magdalenie i Marii. Rozwijaniu wiedzy o wartościach SGH służył jeszcze inny punkt programu Dnia wartości – Wartościowy quiz, w ramach którego uczestnicy musieli odpowiedzieć np. gdzie mieści się skrzynka etyczna do zgłaszania naruszeń Kodeksu etyki SGH, w którym roku został opracowany Kodeks etyki pracowników SGH i ile zawiera on zasad postępowania.

Odkrycie na nowo ważności etyki w organizacji to obserwowany nasilający się trend, obejmujący wszystkie rodzaje organizacji, w tym uczelnie, czego przykładem jest polska inicjatywa Deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni3 czy wymogi różnych akredytacji, np. uzyskanej przez SGH prestiżowej EQUIS oraz biznes (ostatnio w ramach rozwijającego się gwałtownie nurtu ESG). Z pewnością z wdrażaniem etyki organizacyjnej wiąże się bardzo wiele wyzwań, w tym chęć wybierania pozornie łatwiejszej, tylko krótkoterminowo, drogi na skróty. O tych wyzwaniach dyskutowali w ramach Dnia wartości SGH uczestnicy debaty oksfordzkiej: Magdalena Andrejczuk, prof. Andrzej Blikle, Izabela Dyakowska, Agnieszka Jaraczewska, Paweł Niziński i rektor Piotr Wachowiak, spierając się, czy etyka w organizacji to tylko fasada. Zachęcam do obejrzenia nagranej debaty i indywidualnej refleksji nad padającymi w niej argumentami4.

sadzenie drzew

„O wartościach nie można zapominać, trzeba je pielęgnować” – podkreślał rektor Wachowiak w czasie wystąpienia inaugurującego Święto SGH 2023, wskazując przy tym na pięć drzew, symbolizujących pięć wartości SGH5, posadzonych w parku obok budynku A.
Pielęgnowanie wartości polega na ich praktykowaniu w różnych sytuacjach. Dlatego, np. w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności organizacji, zgodność pracy z kluczowymi wartościami SGH jest jednym z kryteriów branych pod uwagę przy wyłanianiu zwycięzców. W tym roku odbyła się I edycja tego konkursu6.

Dzień wartości SGH nie odbyłby się bez ogromnego zaangażowania nieformalnego komitetu organizacyjnego: Patrycji Dutkiewicz, Piotra Glena, Anny Kotlińskiej, Justyny Kozery, Ewy Lisowskiej, Dariusza Turka, a także wielu innych osób wspierających to grono. Wszystkim w tym miejscu jeszcze raz serdecznie dziękuję. A pracownikom i pracowniczkom życzę, aby w przyszłym roku i osób organizujących kolejny Dzień wartości SGH, i jego uczestników było co najmniej dwa razy więcej. Dzięki takim agentom zmiany wartości SGH będą z nami w każdej chwili i w każdym działaniu. A to przyniesie korzyści nam wszystkim, czyniąc SGH przyjaznym miejscem pracy.  


DR EWA JASTRZĘBSKA, rzeczniczka etyki SGH

1 www.sgh.waw.pl/etyka-w-sgh#
2 www.sgh.waw.pl/wydarzenia/dzien-wartosci-sgh
3 www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzia…
4 https://youtu.be/-aabG1VnjU0
5 www.youtube.com/watch?v=RDvnveshP_c
6 https://gazeta.sgh.waw.pl/index.php/studencki-punkt-widzenia/i-edycja-k…