Będziemy realizować ambitne zamierzenia

Będziemy realizować ambitne zamierzenia

Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, 2 października 2019 r.

Dostojni Goście, Drodzy Studenci,
Doktoranci, Szanowni Państwo!
 
Inauguracja nowego roku to bardzo doniosła uroczystość dla społeczności akademickiej naszej uczelni. Dzień ten stanowi dla studentów I roku jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Skutek ważnego świadomego wyboru i przyjęcie ważnej odpowiedzialności. Dla nas, nauczycieli, to równie szczególna chwila. Przychodzą do nas młodzi ludzie, powierzając się naszej opiece – życzliwych tutorów i naukowych opiekunów. To właśnie z tej przyczyny rozpoczęcie roku akademickiego traktujemy jako podniosłą ceremonię, podkreślamy ją też niezwykłą, uroczystą oprawą i symboliką. Chciałbym zatem w pierwszych słowach zwrócić się do młodych adeptów – głównych uczestników tej uroczystości.

Witam Was w Szkole Głównej Handlowej, uczelni o przebogatej tradycji, ambitnej, otwartej i skupiającej w swych kolegiach naukowców, ekspertów i praktyków życia gospodarczego, autorytety także w wymiarze międzynarodowym. Życzę Wam spełnienia marzeń, zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczeń, które pozwolą Wam właściwie i dogłębnie przygotować się do przyszłego życia zawodowego. Korzystajcie mądrze z przywilejów lat studenckich, poważnie oraz odpowiedzialnie traktujcie obowiązki. Nadchodząca intelektualna przygoda powinna być ważnym etapem Waszego życia, a czas tu spędzony okaże się w rezultacie owocny dla Waszej przyszłości, ponieważ zgodnie z naszym mottem: SGH kształtuje liderów!

SGH skupia swą aktywność na tworzeniu jak najlepszych programów dydaktycznych i badawczych, co ma z jednej strony sprzyjać rozwojowi nauki, z drugiej zaś budować podstawę wszechstronnej edukacji kolejnych pokoleń uzdolnionej młodzieży. To zadania ambitne, które rozumiemy jako budowanie coraz lepszych warunków do zdobywania wykształcenia poprzez doskonalenie oferty i dostosowywanie jej do aktualnych potrzeb gospodarki, to dbałość o najwyższą jakość kształcenia oraz tworzenie nowoczesnych rozwiązań organizacyjno-prawnych pozwalających nam sprawnie działać i rozwijać się.

Wraz z nowym rokiem akademickim wchodzimy w nową rzeczywistość prawno-organizacyjną. Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu całej społeczności naszej uczelni – pracowników, studentów i doktorantów, partnerów gospodarczych, w pracach organów kolegialnych, jak i podczas środowiskowych spotkań – przygotowaliśmy nowy statut SGH, który został jednomyślnie uchwalony przez Senat SGH. Wprowadza on nas w nowy rok i nową dekadę wytężonych prac dla rozwoju naszej Alma Mater!

Nowy statut powstał z poszanowaniem naszej tradycji i rozwiązań legislacyjnych tworzonych przez ostatnie trzy dekady. Zmiany, które zaproponowaliśmy, wynikają z potrzeby dostosowania się do obowiązującej ustawy. Jednocześnie wykorzystujemy szanse, jakie przynoszą nowe regulacje ustawowe, ustanawiając statut, który daje bardzo solidne podstawy do trwałego rozwoju SGH i realizacji tworzonej obecnie strategii uczelni na lata 2020–2030.

Pierwszym efektem nowego ładu prawnego jest powołanie Rady Uczelni. To nowy organ pełniący funkcje zarządcze i wspierające rek-tora w kierowaniu uczelnią. W odróżnieniu od wielu innych uniwersytetów zaprojektowaliśmy radę w maksymalnym – przewidzianym ustawą – osobowo składzie i z większym od wymaganego ustawą udziałem ekspertów zewnętrznych. Przyjęliśmy ważne kryteria jakościowe jej ustanowienia, zapewniając w niej miejsce dla ekspertów proponowanych przez liderów gospodarczych ściśle współpracujących z SGH oraz organizacji pracodawców wchodzących w skład Rady Dialogu Społecznego. Licząc na rozwój współpracy ze społecznością lokalną, w składzie przwidzieliśmy miejsce dla przedstawiciela Rady m.st. Warszawy. Bardzo ważne są dla nas relacje z absolwentami, dlatego też zarezerwowaliśmy miejsce dla wychowanka naszej uczelni. Ponadto licząc na wsparcie w zarządzaniu uczelnią naszej wspólnoty akademickiej, w składzie rady przewidzieliśmy miejsca dla: reprezentanta pracowników SGH wskazanego w powszechnych wyborach, reprezentanta Senatu, przedstawiciela studentów, jak również – szanując doświadczenia zarządzania naszą uczelnią – dla jednego byłego rektora, prorektora bądź dziekana kolegium. Tak ustanowiony nowy organ rozpoczął już prężnie działać, a my zyskaliśmy ważnego partnera w strategicznym zarządzaniu uczelnią.

Ponadto, co chciałbym pokreślić, dzięki darowiźnie jednego z członków Rady Uczelni właśnie ustanawiamy nowe stypendium. Będzie to coroczne stypendium dla studenta studiów magisterskich, który uzyskał najlepsze oceny podczas studiów licencjackich w SGH. Promujemy najlepszych studentów, którzy wiążą się z naszą Alma Mater na pełny cykl kształcenia.

Nowy ład prawny pozwolił nam również na powołanie Szkoły Doktorskiej SGH. Dzięki znakomitej współpracy naszych pięciu kolegiów przygotowaliśmy nowe ramy organizacyjne i programy kształcenia przyszłych kadr naukowych. Znamy już efekty pierwszej rekrutacji, które pozwalają śmiało patrzeć w przyszłość – zarówno w ramach naszej działalności naukowej, jak i aktywności badawczo-rozwojowych biznesu, do którego również trafiają nasi doktorzy.

Przed nami jeszcze istotne zadanie ustanowienia rad naukowych i doradczych dyscyplin, w ramach których społeczność SGH promuje naukowców. Te dodatkowe organy pozwolą na połączenie specjalistów z pięciu kolegiów w jeden głos – ważny na krajowej i międzynarodo-wej arenie badawczej w każdej z prowadzonych przez SGH dyscyplin.

Jednocześnie, co chciałbym podkreślić, utrzymujemy kolegia jako zrzeszenia środowiskowe, korporacje naukowców, dbając o tradycje SGH i wartości wynikające z kooperacji nauczycieli blisko współpracujących w ramach każdego kolegium, dostrzegając także wartość bogatych relacji wynikających ze współpracy pomiędzy samymi kolegiami.

Naszymi kolegiami, jak dotychczas, kierować będą dziekani. Ustawa nadaje rektorowi kompetencje do bezpośredniego wskazania i powołania osób kierujących kolegiami. Szanując jednak naszą tradycję i wartości, zrezygnowałem w części z tych uprawnień i poddaję moich kandydatów pod opinię wszystkich pracowników zrzeszonych w każdym z kolegiów.

Wraz z ustanowieniem nowej organizacji SGH zamierzamy wzmocnić nasze wysiłki mające na celu rozwijanie dydaktyki, nauki i współpracy z otoczeniem. Z myślą o najwyższej jakości kształcenia musimy dalej doskonalić organizację procesu dydaktycznego. W celu pod-niesienia jakości dydaktyki powołamy rady programowe kierunków studiów. Przed nami ważne zadania kontynuacji harmonizowania wymagań egzaminacyjnych w przedmiotach podstawowych i kierunkowych, pełnego wykorzystywania wyników ewaluacji zajęć, tworzenia nowych, najlepszych merytorycznie i wyjątkowych programów kształcenia oraz realizacji międzynarodowych postępowań akredytacji, które potwierdzają naszą pozycję w kształceniu.

 Jednocześnie doskonalimy się w obszarze nauki. Przed nami wewnętrzna ocena osiągnięć badawczych na półmetku ewaluacji instytucjonalnej formalnie czekającej każdą uczelnię za niecałe dwa lata. Musimy wytężyć wysiłki, aby po raz kolejny osiągnąć najwyższe kategorie badawcze i utrzymać wysoką pozycję w nauce.

Wśród najważniejszych osiągnięć naukowych stanowiących podstawę oceny uczelni, obok badań i publikacji, istotną rolę odgrywają patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe. Dlatego też planuję położyć większy nacisk na rozwój własności intelektualnej również w odniesieniu do innowacyjnych rozwiązań technicznych. Jako pierwszą zmierzającą w tym kierunku inicjatywę proponuję ustanowienie nagród specjalnych dla pracowników uczelni oraz studentów za opracowanie wynalazku czy wzoru użytkowego i zgłoszenie do ochrony patentowej na rzecz uczelni.

W obszarze współpracy z otoczeniem nasze zaangażowanie przynosi wymierne efekty. Jesteśmy rozpoznawani jako ośrodek ekspercki i godny partner do współpracy w najbardziej prestiżowych projektach – zarówno gospodarczych, jak i publicznych. Za tydzień będziemy gościć ministra cyfryzacji, z którym podpiszemy umowę wdrażającą prototypowe narzędzie, jakim jest mLegitymacja dla naszych studentów. To milowy krok w rozwoju mobilnych usług cyfrowych, a nasza współpraca przyniesie wymierne efekty dla całego szkolnictwa wyższego.

Rośniemy też w gronie naszych przyjaciół w Klubie Partnerów SGH. Dwa dni temu miałem przyjemność powitać nowego partnera – Biuro Informacji Kredytowej. Wśród wielu korzyści tej współpracy jedna już dziś dostępna jest dla wszystkich pracowników uczelni. BIK ufundował nam roczny abonament dla alertu ostrzegającego o próbach wyłudzenia kredytów na skradzione dane. Wszystkich pracowników zapraszam do kadr po odbiór voucherów z Biura Informacji Kredytowej.

Z dumą podkreślam zaangażowanie społeczności SGH w kształtowanie naszej uczelni jako ośrodka eksperckiego. Wielkim sukcesem zakończyło się wrześniowe Forum Ekonomiczne w Krynicy, gdzie mieliśmy przywilej zorganizowania kilkudziesięciu merytorycznych wydarzeń i spotkań, zarówno w nowo utworzonej Strefie SGH, jak i w salach plenarnych forum. Ponadto w trakcie głównej gali forum miałem przyjemność wręczenia pani Annie Rulkiewicz, prezes Grupy Lux Med, nowej nagrody: Nagrody Gospodarczej SGH. Trzeba też podkreślić, że nasz naukowy raport analizujący globalne trendy gospodarcze i społeczne w Europie Środkowo-Wschodniej był najczęściej dyskutowanym materiałem w Krynicy i został zacytowany przez wszystkie media, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Więcej o tym wydarzeniu piszemy na łamach „Gazety SGH”, właśnie też uruchomiliśmy nową wersję internetową „Gazety” – będzie ona skupiać doniesienia o wszystkich ważnych wydarzeniach następujących w naszej uczelni oraz związanych z naszą społecznością akademicką.

Obok wysokich ambicji, projektowania zamierzeń na miarę oczekiwań nie tylko nas, ale i przyszłych pokoleń przychodzi nam mierzyć się z wyzwaniami, które niesie nam codzienna rzeczywistość.

Musimy wykorzystać reformę szkolnictwa wyższego do własnego doskonalenia się, z jednoczesnym zachowaniem naszych akademickich tradycji i wartości. Przypomnę, że wartościami tymi są: integracja społeczności akademickiej – przede wszystkim wokół zagadnień istotnych dla wszystkich członków naszej społeczności; otwartość – a więc ścisłe związki z interesariuszami zewnętrznymi i relacje z praktyką gospodarczą;  doskonałość naukowa – wzmacniająca naszą pozycję w działalności badawczej, popularyzacji jej rezultatów i szerokiej współpracy w tym obszarze; przywództwo w edukacji ekonomicznej – poprzez tworzenie ambitnych, nowoczesnych i oczekiwanych programów kształcenia studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych; sprawność organizacyjna – a więc zdolność reagowania na zmieniającą się rzeczywistość, sięganie po nowoczesne technologie i inwestowanie w rozwój.

Drodzy Studenci, Doktoranci, chciałbym, abyście wsparli nas w tych wysiłkach. Pracujmy razem dla dobra naszej uczelni. W dniu inauguracji nowego roku akademickiego życzę Wam samych sukcesów, wytrwałości, pomysłowości i uporu w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i cennych doświadczeń. Wszystkim zaś pracownikom i naszym partnerom życzę zrealizowania w tym roku swoich ambitnych zamierzeń. Dobrego nowego roku akademickiego 2019/2020 dla całej społeczności SGH! Gaudeamus igitur!