Jak publikować z sukcesem? Na przykładzie czasopisma "Voluntas" (webinarium)

okulary zdejmowane nad czasopismem

6 lipca 2023 r. Katedra Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH zorganizowała webinarium zatytułowane "Do's and don’ts of academic publishing on the example of Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations" z udziałem dr hab., prof. IFIS PAN Galii Chimiak, redaktorki naczelnej tego czasopisma.

Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations to czasopismo interdyscyplinarne powstałe w 1992 roku, wydawane przez Springer. Jest oficjalnym periodykiem Międzynarodowego stowarzyszenia na rzecz badań trzeciego sektora – International Society for Third Sector Research (ISTR). Stanowi centralne forum dla światowych badań w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych o charakterze nonprofit, wolontariatu i samoorganizacji społecznej.

Voluntas jest niezbędną lekturą dla ekonomistów, prawników, politologów, psychologów, socjologów oraz analityków polityki społecznej i publicznej zaangażowanych w badania nad trzecim sektorem. Czasopismo wydaje artykuły i recenzje książek.

logo czasopisma "Voluntas"

Impact factor za 2022 rok to 2.4. W 2022 roku średni czas oczekiwania na pierwszą decyzję po złożenia artykułu wynosił 54 dni.

Według punktacji ministerialnej periodyk ma 70 punktów.

W trakcie prezentacji profesor Galia Chimiak podzieliła się wiedzą jaką zdobywa, pełniąc funkcję redaktorki naczelnej. Uczestnicy webinarium dowiedzieli się, na co zwrócić uwagę, przygotowując tekst do złożenia do konkretnego czasopisma naukowego tak, aby nie doszło do odrzucenia ich propozycji już na etapie desk review, którego dokonują redaktorzy naczelni czasopism naukowych.

Ekspertka przedstawiła zasady komunikacji z recenzentami oraz porady, co zrobić, by proces korekty zaproponowanego artykułu zakończył się dla autora pomyślnie. Poradziła, co zrobić, jeśli chcemy, aby nasz artykuł, który ukazuje się najpierw online, został przypisany do konkretnego numeru np. w przypadku, gdy jest to nam potrzebne do ewaluacji. Poruszone zostały także kwestie użycia ChatGPT przy przygotowaniu artykułu naukowego.

Spotkanie, w którym wzięli udział pracownicy naukowi z SGH oraz z Uniwersytetu Warszawskiego, prowadziła dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych. Kolejne spotkanie planowane jest jesienią.

Link do strony.

zdjęcie kobiety w okularach

Dr hab. Galia Chimiak jest profesorką w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Jej zainteresowania naukowe dotyczą społeczeństwa obywatelskiego oraz międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Wykładała w Polsce oraz w Irlandii. Jest także organizatorką pracy grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego w Development Studies Association Ireland oraz członkinią Grupy miedzyresortowej ds. Edukacji Rozwojowej (Development Education and Awareness Raising Multi-Stakeholder Group) przy DG INTPA Komisji Europejskiej. Ostatnio opublikowała m.in. “Being at the forefront: Polish CSOs’ contribution to public diplomacy and development cooperation efforts” (wspólnie z Katarzyną Zalas-Kamińska) w: I. Natil (red.) Public Diplomacy and Civil Society Organisations (Routledge, 2023) oraz “The Polish case: from darling to endangered species?” w: A Research Agenda for Civil Society, w: K. Biekart, A. Fowler (red.) (Edward Elgar Publishing, 2022).