ETSG Warsaw 2018

Międzynarodowa konferencja European Trade Study Group w SGH.

W dniach 13–15 września 2018 r. w SGH odbyła się doroczna, jubileuszowa, bo już 20. konferencja European Trade Study Group (ETSG). Konferencje ETSG organizowane są każdorazowo na innej uczelni i w innym mieście (były już m.in. w: Birmingham, Dublinie, Glasgow, Kilonii, Lozannie, Leuven, Nottingham, Madrycie, Paryżu i Rzymie) – Warszawa jest na razie jedynym miastem, w którym ta konferencja ponownie się odbyła: w 2008 r. gościła na Uniwersytecie Warszawskim, zaś ówczesny Instytut MSG KGŚ był jej współorganizatorem.

Przewodniczącą lokalnego komitetu ETSG Warsaw 2018 była prof. Elżbieta Czarny (jedyna Pol-
ka należąca do Komitetu Naukowego ETSG), zaś komitet organizacyjny tworzyli: dr hab. Andżelika Kuźnar (przewodnicząca), dr Paweł Folfas i dr Eliza Przeździecka. W przygotowaniu wydarzenia uczestniczyło liczne grono pracowników naukowych Instytutu Ekonomii Międzynarodowej oraz doktorantów i pracowników administracyjnych Kolegium Gospodarki Światowej, a także całej SGH. Pomagało też kilkoro studentów. Partnerem SGH w organizacji ETSG było Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, zaś sponsorem PKO Bank Polski.

Największe w Europie

Konferencja ETSG jest największym i najbardziej znaczącym w Europie spotkaniem naukowców zajmujących się szeroko rozumianą mikroekonomią międzynarodową i dziedzinami pokrewnymi. Wydarzenie skupia naukowców z całego świata, choć zawsze odbywa się w Europie. Na początku na konferencjach ETSG koncentrowano się na kwestiach ściśle związanych z handlem międzynarodowym (formy wymiany, handel usługami, struktura geograficzna i rzeczowa wymiany międzynarodowej oraz jej zmiany w czasie, charakterystyki rynków, bariery handlowe i ich usuwanie itp.). Wraz z postępującą globalizacją i ewolucją charakteru międzynarodowej współpracy gospodarczej zakres tematyczny konferencji ETSG systematycznie poszerzano. Najpierw dołączono kwestie związane z niedyskryminacyjną liberalizacją współpracy w ramach WTO i innych organizacji międzynarodowych, a także z liberalizacją dyskryminacyjną w ramach integracji gospodarczej. Później zaczęto coraz więcej mówić o powiązaniach handlu towarami i usługami z międzynarodowymi przepływami czynników produkcji, w tym zwłaszcza kapitału bezpośredniego. Obecnie uwaga badaczy skupia się coraz bardziej na charakterystykach firm z państw o różnych poziomach rozwoju oraz zmianach intensywności i form ich udziału we współpracy międzynarodowej. W przedstawianych referatach coraz więcej miejsca zajmują też różne aspekty funkcjonowania globalnych sieci wartości. Wielu naukowców bada wpływ gwałtownych zmian w otoczeniu gospodarczym (np. katastrof, konfliktów) na różne rodzaje współpracy.

285 uczestników z 36 krajów

Na SGH przyjechało 285 osób z 36 krajów. Najliczniej reprezentowanymi krajami były Niemcy (42 osób), Polska (29 osób) oraz Wielka Brytania (29 osób). Ponieważ w konferencji uczestniczyły m.in. takie znakomitości jak profesorowie: Peter Neary z University of Oxford, Gabriel Felbermayr z monachijskiego Instytutu ifo, Joseph Francois z University of Bern (gdzie odbędzie się 21. konferencja ETSG), Maurizio Zanardi z Lancaster University oraz Ian Wooton z University of Strathclyde (Glasgow), wydarzenie stało się okazją do spotkań światowej czołówki ekonomistów z młodymi naukowcami z mniej znanych ośrodków badawczych.

W czasie tegorocznej konferencji ETSG występowali także naukowcy z SGH. I tak, Elżbieta Czarny mówiła zarówno o czynnikach decydujących o zmianach konkurencyjności państw Grupy Wyszehradzkiej, jak i o źródłach przewag konkurencyjnych gospodarek doganiających. Zespół w składzie Rumiana Górska, Andżelika Kuźnar, Jerzy Menkes i Eliza Przeździecka przedstawił modelowe ujęcie skutków umowy handlowej UE–Japonia. Paweł Folfas mówił o tym, czy BIZ napływające do Polski kształtują strukturę branżową polskiego eksportu dóbr i usług, oraz rozprawiał o konkurencyjności nowych państw członkowskich UE. Honorata Nyga-Łukaszewska omówiła bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle modelu Banku Światowego. Jakub Borowski wraz ze współautorami (Jakubem Oliprą, Pawłem Brzezińskim) przedstawili potencjalny wpływ twardego Brexitu na eksport Polski.

Nagrody ETSG

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas konferencji wręczone zostały nagrody dla młodych ekonomistów za najlepsze prace przedstawione na konferencji – wyróżnienia są przyznawane przez „Review of World Economics” oraz przez WTO. Podczas jednej z sesji plenarnych uhonorowaliśmy także założycieli i inicjatorów ETSG, Iana Wootona oraz Josepha Francoisa (otrzymali pamiątkowe certyfikaty podpisane przez Komitet Naukowy ETSG).

Dialog obywatelski

Konferencję ETSG poprzedził Dialog Obywatelski nt. stanu obecnego i perspektyw stosunków Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi (EU–US relations – state of play and perspectives) z udziałem dyrektora Ignacia Garcii Bercero (Komisja Europejska, DG TRADE). Dialog zorganizowali pracownicy Instytutu Ekonomii Międzynarodowej KGŚ oraz Przedstawicielstwo KE w Polsce, a w wydarzeniu wzięło udział 160 osób z różnych państw i kontynentów. W największej (ok. 50-osobowej) grupie uczestników z Polski byli przedstawiciele instytucji publicznych (m.in. ministerstw i uczelni), studenci, naukowcy oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH, a także osoby prywatne. Obecni byli też przedstawiciele firm działających w Polsce oraz zagranicznych placówek dyplomatycznych (m.in. USA). Było wielu uczestników konferencji ETSG. Dyskutowano o strategicznym, dalece wykraczającym poza narodowe interesy państw członkowskich UE oraz USA, charakterze współpracy UE-USA oraz o zmianach, jakie zaszły w kontaktach stron w czasie prezydentury Donalda Trumpa. Dyrektor Bercero mówił o spotkaniu przewodniczącego KE Junckera z prezydentem Trumpem w lipcu 2018 r. i o deklarowanej chęci powrotu do strategicznej współpracy stron oraz wspólnych działań zmierzających do modernizacji WTO. W trakcie otwartej dyskusji pytano dyrektora Bercero o kwestie bezpieczeństwa, Brexitu oraz możliwości zawarcia kolejnego porozumienia handlowego UE-USA.

Podziękowania i gratulacje

Zorganizowanie tak dużej konferencji międzynarodowej, jaką była ETSG, zawsze wiąże się z ogromnym wysiłkiem wielu osób. Przygotowania rozpoczęliśmy już rok wcześniej, a od kwietnia 2018 r. prace zintensyfikowaliśmy. Dzięki dobrej współpracy osób bezpośrednio zaangażowanych, należących do komitetu organizacyjnego, jak też wielu jednostek wspomagających nas, konferencja w zgodnej opinii zarządu ETSG oraz uczestników zakończyła się wielkim sukcesem. Wskazywali oni nie tylko na wysoki poziom merytoryczny obrad, lecz także na doskonałą organizację. Otrzymaliśmy wiele podziękowań i gratulacji.

Jesteśmy przekonani, że 20. konferencja ETSG na długo zapadnie w pamięć uczestników i całej społeczności SGH oraz przyczyni się do umocnienia pozycji naszej uczelni na arenie międzynarodowej.

galeria zdjęć

Konferencja ETSG 13-15 września

Konferencja była też okazją do spotkania dyrektora Ignacia Garcii Bercero (Komisja Europejska, DG TRADE) oraz Marka Prawdy, dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce z rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Markiem Rockim oraz dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej prof. Marzenną Weresą. W spotkaniu, podczas którego rozmawiano o kształceniu ekonomistów w Polsce oraz o programach unijnych, w jakich uczestniczą ekonomiści, wzięli również udział: prof. Elżbieta Czarny z SGH oraz Sam Pieters z Komisji Europejskiej.

referaty

Wszystkie referaty z konferencji dostępne są na stronie: www.etsg.org/conferences.