Wręczenie aktu stwierdzającego wybór na Rektora SGH dr. hab. Piotrowi Wachowiakowi, prof. SGH

na zdjęciu trzech mężczyzn

W środę 17 kwietnia podczas XXXIX posiedzenia Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów wręczył dr. hab. Piotrowi Grzegorzowi Wachowiakowi, prof. SGH, akt stwierdzający jego wybór na Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2024–2028. 

„Działając na podstawie § 19 ust. 2, w związku z ust. 1 Regulaminu wyborczego SGH, stanowiącego załącznik do uchwały nr 353 Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2023r., po zapoznaniu się z protokołem z przebiegu zebrania wyborczego Uczelnianego Kolegium Elektorów SGH mającego na celu wybór Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencję 2024–2028, które odbyło się 7 marca 2024 r. i protokołem komisji skrutacyjnej z obliczania głosów oddanych podczas tego zebrania, stwierdzam wybór dr hab. Piotra Grzegorza Wachowiaka, prof. SGH, na objęcie funkcji Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w kadencji 2024–2028” – czytamy w dokumencie podpisanym przez przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów SGH dr. hab. Romana Sobieckiego, prof. SGH.

W marcowych wyborach rektorskich za elekcją Piotra Wachowiaka, który był jedynym kandydatem, opowiedziało się 189 elektorów, przeciwko było 10, a 8 elektorów wstrzymało się od głosu. Spośród 213 uprawnionych głosowało łącznie 209 elektorów (207 głosów ważnych i dwa głosy nieważne).

Zgodnie z Regulaminem wyborczym, Uczelniana Komisji Wyborcza sporządza akt stwierdzający wybór na objęcie funkcji Rektora, który podpisuje przewodniczący Uczelnianego Kolegium Elektorów i następnie przesyła go do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.