SGH partnerem ekonomicznym projektu MRiPS

Źródło: MRiPS

10 września w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, którego celem jest opracowanie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami. To kolejny krok do pełnego wprowadzenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Badań Strukturalnych będący partnerami ekonomicznymi, Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego będący partnerami społecznymi przystępują wraz z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod tytułem: Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

To jedno z najbardziej ambitnych i odpowiedzialnych zadań ostatnich lat w obszarze polityki społecznej, a z perspektywy polityki wobec osób z niepełnosprawnościami projekt fundamentalny, który – podobnie jak Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – na dziesięciolecia ustali reguły stanowienia polityki, choć mamy nadzieję, że nie będzie aż tak często nowelizowana.

Projekt stara się systemowo podejść do wielu problemów związanych z wdrażaniem KPON w Polsce i uporządkować sytuację prawną w obszarze niepełnosprawności. Trudno na starcie ustalić jego efekty, ale znany jest zakres prac, który obejmuje zarówno zagadnienia związane z rynkiem pracy, świadczeniami pieniężnymi, jak też usługami społecznymi – w skrócie będzie dotyczył większości kluczowych obszarów życia codziennego osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Mamy świadomość, że wraz z pozostałymi partnerami podejmujemy się rzeczy trudnej, a ocena skutków regulacji i analizy kosztów proponowanych zmian mogą zdecydować o życiu milionów osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tego procesu, a jako pracownicy nauki mamy rzadką okazję przełożyć wprost efekty naszej pracy na praktykę.

Ze strony SGH będzie to projekt międzykolegialny, w którego prace będzie zaangażowany Instytut Gospodarstwa Społecznego KES oraz Instytut Statystyki i Demografii KAE. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr Zofia Szweda-Lewandowska, skład zespołu horyzontalnego stanowią dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz dr hab. Paweł Kubicki, a zespół uzupełniają eksperci oraz ekspertki ds. analiz. Przy okazji chcielibyśmy podziękować pracowniczkom Działu Obsługi Projektów SGH oraz uczelnianej administracji za wsparcie na etapie formalizowania projektu.

Zdjęcia: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej