SGH w gronie liderów

Wyróżnienie HR Excellence in Research dla SGH.

Komisja Europejska 28 września 2018 r. przyznała naszej uczelni wyróżnienie HR Excellence in Re-
search nadawane instytucjom, które wdrażają Strategię na rzecz zwiększania atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery pracowników naukowych (The Human Resourses Strategy for Researchers – HRS4R), przestrzegając zasad i wytycznych zawartych w Europejskiej karcie naukowca oraz w Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Poprzez wdrożenie HRS4R jednostki naukowe zobowiązują się do zapewnienia sprzyjających warunków pracy, rozwoju kariery, mobilności oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności Europejskiej Przestrzeni Badawczej i atrakcyjności systemu nauki UE w skali globalnej.

Prace przygotowawcze w naszej uczelni rozpoczęły się pod koniec 2017 r. W celu wdrożenia strategii HRS4R w SGH w styczniu tego roku powołany został zespół ds. wdrożenia, koordynator, komitet sterujący oraz grupa monitorująca. W trakcie prac zespołu przeprowadzono badania ankietowe oraz analizę luk dla obszarów, które wymagają usprawnienia, na których podstawie opracowany został Plan działań i strategii HR SGH. 17 lipca dokumentacja aplikacyjna SGH została złożona do oceny przez Komisję Europejską. Przygotowana dokumentacja uzyskała jednoznaczną pozytywną ocenę jako zgodna z zasadami karty i kodeksu. Przez najbliższe dwa lata będziemy wdrażali zaplanowane działania.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej naszego czasopisma oraz w kolejnym, zimowym numerze „Gazety SGH”.