PROF. DR HAB. IRENA KOTOWSKA
Instytut Statystyki i Demografii
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH