SGH dołącza do sygnatariuszy Karty Różnorodności

6 marca 2020 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy wyznanie religijne.

Jedną z kluczowych wartości znajdujących się w Kodeksie Etyki Pracowników SGH jest szacunek rozumiany jako życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności. Przystępując do grona ponad 270 sygnatariuszy Karty SGH potwierdza, że dostrzega wartość płynącą dla organizacji z różnorodności  i chce współtworzyć społeczność organizacji zaangażowanych na rzecz większej społecznej zmiany.

Podpisując 2017 roku Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, zobowiązaliśmy się m.in. upowszechniać ideę równości, różnorodności, tolerancji oraz respektować i chronić prawa człowieka w odniesieniu do całej społeczności akademickiej i jej otoczenia. Przystąpienie do grona sygnatariuszy jest kolejnym krokiem uczelni w tym obszarze – mówi rektor SGH, prof. Marek Rocki. 

 

Podpisanie Karty Różnorodności 6 marca 2020 r./Fot. Maciej Górski

6 marca 2020 r. w imieniu władz uczelni Kartę Różnorodności podpisał prof. Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania. To ważne wydarzenie miało wymiar symboliczny, który podkreśla, że SGH jest organizacją, która zwraca szczególną uwagę na wartości związane z poszanowaniem dla różnorodnego i wielokulturowego społeczeństwa. Nasza uczelnia dba o najwyższe standardy polityki równego traktowania i upowszechniania tych zasad wśród wszystkich interesariuszy. 

SGH podejmuje szereg inicjatyw w zakresie różnorodności, równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji nie tylko jako pracodawca, ale również w ramach swojej działalności dydaktyczno-badawczej – wyjaśnia prof. Wachowiak.

Pracownicy i pracowniczki uczelni zaangażowani byli m.in. w pionerski w Polsce projekt Gender Index, podejmują również kwestie równego traktowania kobiet i mężczyzn w licznych artykułach naukowych. W ofercie dydaktycznej dla studentów dostępne są wyboru przedmioty związane z tematyką różnorodności.

Dodatkowo uczelnia była współorganizatorem Konferencji z okazji 40-lecia przyjęcia Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) z grudnia 2019 r. czy międzynarodowej konferencji Kobiety wobec wyzwań dekady2020-2030 w marcu 2020 r. 

Karta Różnorodności  powstała w 2004 r. we Francji. Jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Inicjatywa od 2010 r. jest wspierana przez Komisję Europejską oraz realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy. Koordynatorem KR w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Więcej informacji: www.kartaroznorodnosci.pl