10. Forum Gmin na 5!

biała grafika z kolorowym logo i napisem Forum Gmin na 5!

Jubileuszowe Forum Gmin na 5! zostało zorganizowane zdalnie na platformie TEAMS w dniu 16 maja br. To już dziesiąta edycja konferencji przygotowanej przez pracowników Zakładu Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa, kierowanego obecnie przez dr hab. Joannę Żukowską, prof. SGH. Jej celem było zaprezentowanie najlepszych gmin zidentyfikowanych na podstawie wyników badania „Gmina na 5”, przeprowadzonego przez Zakład Przedsiębiorczości i Otoczenia Biznesu i Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod opieką naukową dr hab. Pawła Bartoszczuka, prof. SGH.

„Forum Gmina na 5” miało na celu docenienie pracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w Polsce, jak i wyróżnienie najlepszych z nich pod względem obsługi inwestorów oraz ukazanie unikatowych rozwiązań dla interesariuszy. Dalszym celem było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania dla przedsiębiorców/inwestorów informacji publicznej (z użyciem nowoczesnych mediów) , która służyła wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości w polskich gminach. 

Otwierając wydarzenie, rektor i profesor SGH dr hab. Piotr Wachowiak podkreślił dobrą współpracę z samorządem, który – w jego opinii – potrafi umiejętnie wydatkować środki, szczególnie w znacznym stopniu pochodzące z Krajowego Programu Odbudowy. Rektor wspomniał o jubileuszu Forum Gmin na 5, a w dalszej kolejności serdecznie pogratulował nagrodzonym samorządom.

Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie dr hab. prof. SGH, Małgorzata Poniatowska–Jaksch zwróciła uwagę na zaangażowania studentów przyczyniające się do promowania działań gmin w kierunku poprawy życia mieszkańców. Biorąc pod uwagę obecnie koncepcję smart city 4.0, niezmiernie ważne jest znalezienie istotnej publicznej informacji, dzielenie się dobrymi praktykami, o czym wcześniej wspomniał rektor SGH. Prodziekan pogratulowała nagrodzonym gminom, życząc im nowych inspiracji, a instytutowi kolejnych 10 lat Forum Gmin na 5. 

Następnie prof. dr. hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dyrektorka Instytutu Przedsiębiorstwa SGH, jako inicjatorka tej konferencji, zwróciła uwagę na konieczność współpracy uczelni z administracją publiczną i samorządową. Ze swej strony prof. Żukowska doceniła aktywność studentów SKN Akceleracji w przeprowadzaniu badań i poinformowała o przekazaniu dyplomów wyróżnionym. 

W kolejnej sesji mgr Paweł Kasprowicz oraz prof. Bartoszczuk przy udziale Kacpra Juca, przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Akceleracji, przedstawili cele i założenia badawcze oraz wyniki badań. W tegorocznej edycji wydarzenia szczególną popularnością i uznaniem cieszyły się praktyki samorządów związane z zielonym ładem, gospodarką obiegu zamkniętego, przyspieszoną transformacją cyfrową, smart city i village informacją przestrzenną i rozwiązaniami, które korzystnie wpłynęły na interakcje i jakość obsługi przedsiębiorcy. 

Kolejny panel przedstawicieli Gmina na 5 i gmin rozwijających się poprowadził dr Tomasz Pilewicz. W sesji wziął udział Mirosław Odziemczyk, pełnomocnik Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), która objęła patronatem Forum Gmin na 5. Podkreślił długoletnią współpracę z prof. Godlewska Majkowską. Reprezentant PAIH opowiedział o projekcie pomocy gminom w programie „Invest in Gmina”, generatorze ofert inwestycyjnych. W panelu głos zabrali także przedstawiciele dzielnic: Bielany, Ochota, Ursynów, Żoliborz m.st. Warszawy oraz przedstawiciele Człuchowa, Krakowa, Rydułtowych, Rzeszowa i Zgorzelca.

Wojciech Łaptaś, zastępca dyrektora Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Kraków, podziękował za wyróżnienie będące efektem ciężkiej pracy samorządu. Przedstawił rozwiązania zastosowane w Krakowie – oprócz inkubatora (centrum wspierania inwestora, aby osoby rozwijały pomysły, jeszcze przed założeniem przedsiębiorstwa), wykorzystanie wirtualnego urzędnika 24/7. Wicedyrektor Łaptaś poinformował również o innych rozwiązaniach: klastrze innowacji społeczno-gospodarczych Zabłocie 2022, zajmującym powierzchnię 9000 m. W Krakowie zorganizowano również Punkt obsługi przedsiębiorcy, w którym pracuje osoba mówiąca w języku ukraińskim oraz osoba wspierająca Strategię rozwoju Krakowa. Centrum obsługi inwestora promuje Kraków w kraju i za granicą, opiekuje się inwestorem. 

Dr Urszula Stupałkowska, skarbnik Miasta Człuchowa, przedstawiła działania na rzecz inwestora w małym mieście, korzyści w rozwoju przedsiębiorczości, pracy na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców. Podkreśliła szybkie działania urzędników na rzecz przedsiębiorców, udostępnianie im nowych terenów inwestycyjnych. Uwypukliła dbanie o zrównoważony rozwój, wspieranie oświaty, sportu, inwestycje, w tym w rozwój infrastruktury drogowej. Zwróciła uwagę na aktywność na rzecz pozyskiwania środków z zewnątrz; w roku 2024 przeprowadzono duże inwestycje. Zaznaczyła, że Człuchów jest jedną z pierwszych gmin w Polsce, która posiada środki z KPO na rachunku bankowym.

Agata Marciniak-Różak, wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawa, podkreśliła identyfikację około 1200 przedsiębiorców w bazie i ich potrzeb. Stworzono fanpage „przedsiębiorczy Żoliborz”, podjęto działania gmin i dzielnic związane z rozwojem zarówno na rzecz mieszkańców, jak i inwestorów. Na podstawie wyników badań ankietowych występuje duże zainteresowanie współpracą z urzędem, deklarowane przez 90% przedsiębiorców. Wiceburmistrz podkreśliła inne liczne działania dzielnicy na rzecz przedsiębiorców: stworzenie żoliborskiej strefy przedsiębiorczej, prowadzenie szkoleń, udostępnienie bezpłatnej przestrzeni targowej, organizowanie spotkań. Władze dzielnicy planują budowę platformy internetowej „zrób to na Żoliborzu” zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców – chodzi o rozpropagowanie wszystkich usług blisko domu w oparciu o badanie przedsiębiorców. Uruchomiono także żoliborskie przedsiębiorcze poniedziałki. 

Katarzyna Potapowicz, zastępca burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, mówiła m.in. o dostępności Integratora przedsiębiorczych, pierwszej w Warszawie przestrzeni coworkingowej dla przedsiębiorców. Dzielnica podejmuje działania wspierające uchodźców z Ukrainy przy udziale Urzędu M.St. Warszawa. Podkreśliła, że urząd nie powinien być kojarzony z miejscem, którego nie chcemy odwiedzić. Dodała, że Bielany działają przyjaźnie wobec przedsiębiorcy. 

Marcin Połomski, burmistrz Miasta Rydułtowy, wskazał na dobre praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem, podkreślał konieczność adaptacji do zmian klimatu. 
Prezydent Rybnika Piotr Kuczera zwrócił uwagę na inicjatywę Rybnickiego Okręgu Wodorowego łączącego duży biznes, Politechnikę Śląską i potrzeby lokalnych samorządów. Podkreślił sens współpracy, proces transformacji energetycznej – włączenia miasta poprzez zrównoważoną mobilność w projekty wodorowe, ponadto kluczowy dla rozwoju networking.

Dorota Stegienka, burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, dziękując za wyróżnienie, przedstawiła możliwość zwrócenia się przedsiębiorcy w reprezentowanym urzędzie do tzw. nawigatora w celu załatwienia sprawy związanej z działalnością gospodarczą. Jak zaznaczyła, urząd skupia się na pomocy przedsiębiorcom przez bezpośredni kontakt. Ochotę wyróżniają: anonimowy i długofalowy kontakt czy obsługa przedsiębiorców obcojęzycznych. 

Przemysław Stolarz, reprezentant Wydziału Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszowa, przedstawił działania realizowane wspólnie z Polską Agencja Kosmiczną w woj. podkarpackim (Dni Przemysłu Kosmicznego), a ponadto działania w postaci np. budowy innowacyjnych, zielonych przystanków komunikacji miejskiej. Zwrócił też uwagą na aplikację Rzeszów to my. 

Renata Burdosz, rzeczniczka Urzędu Miasta Zgorzelec, podkreśliła fachową pomoc w przygotowaniu procesu inwestycyjnego, możliwość negocjowania wysokości zwolnień i ulg podatkowych, np. stawki podatku od nieruchomości, skuteczne zabieganie o środki zewnętrzne. Zwróciła uwagę że 80% terenów miasta jest objętych planem zagospodarowania przestrzennego.

W kolejnej sesji Marek Szymański z SKN Akceleracji przedstawił najlepsze praktyki w obsłudze inwestorów, przedsiębiorców, turystów i mieszkańców w gminach opisane również w raporcie Gmina na 5.

Na koniec prof. Godlewska-Majkowska podziękowała za podzielenie się wynikami badań. 
Prof. Żukowska wyraziła wdzięczność całemu zespołowi Zakładu Otoczenia Biznesu, w tym prof. Godlewskiej-Majkowskiej, prof. Bartoszczukowi, dr. Pilewiczowi oraz mgr Annie Bieleckiej, mgr Agnieszce Kiersnowskiej, bez których zorganizowanie wydarzenia nie byłoby możliwe. Ponadto podziękowała mgr. Kasprowiczowi, przewodniczącemu Jucowi, Markowi Szymańskiemu oraz członkom SKN Akceleracji. 

Raport Gmina na 5 – 2024

Opracował dr hab. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH