Spotkanie społeczności CEMS w Londynie

na zdjęciu społeczność CEMS na spotkaniu w Londynie

Coroczne spotkanie społeczności CEMS Annual Events w Londynie, zorganizowane w grudniu 2023 r., obfitowało w wiele wydarzeń i spotkań zarówno formalnych, jak i nieformalnych na wielu szczeblach organizacji, z których najważniejszych była Graduacja CEMS. W tym roku uroczystość była dla SGH wyjątkowa ze względu na otrzymane najważniejsze wyróżnienie CEMS – tytułu Szkoły Roku CEMS. 

Na wydarzeniu Szkołę Główną Handlową w Warszawie reprezentowali: rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, dyrektor akademicki CEMS dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, menedżer programu CEMS w SGH Grzegorz Augustyniak, menedżerka ds. relacji korporacyjnych CEMS w SGH Aneta Szydłowska, a także Arkadiusz Przybył, prezes Santander Bank Polska, jako przedstawiciel partnerów korporacyjnych CEMS w CEMS Strategic Board. Warto tutaj zaznaczyć, że Santander Bank Polska został pozyskany przez SGH na partnera w CEMS.

Prorektor Jacek Prokop uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Finansowego CEMS, pracującego nad budżetem w trudnych warunkach spowodowanych m.in. zjawiskami inflacyjnymi, które w istotny sposób dotknęły naszą międzynarodową aktywność. Zaplanowano jednak tylko stosunkowo niewielki wzrost opłat, który zostanie wdrożony od 2026 r. Niemniej warto podkreślić, że obecny stan finansów CEMS jest dobry i nie ma zagrożenia co do funkcjonowania naszego programu CEMS MIM ani całej sieci.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego CEMS ważnym punktem było przyjęcie dwóch nowych partnerów korporacyjnych (Hitachi Energy oraz Oliver Wyman), co oznacza, że obecnie jest ich łącznie 77.

W wyniku decyzji ZO CEMS z partnerstwa wykluczono GSOM – szkołę biznesu z Sankt Petersburga ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę, co oznacza, że obecna liczba uczelni CEMS wynosi 33.

Istotną częścią agendy było przyjęcie nowych celów nauczania w programie CEMS MIM oraz zmodyfikowanie profilu absolwenta.

Komitet Akademicki CEMS w swoich dyskusjach koncentrował się przede wszystkim na inicjatywach międzyszkolnych, których jest coraz więcej. Rozmawiano m.in. o Global Online Electives (GOE), rozszerzaniu prowadzenia wspólnego kursu na temat Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), konferencji ESTORIL i wspólnej inicjatywie wszystkich szkół CEMS ulokowanych w obu Amerykach. SGH bierze czynny udział w pierwszych dwóch. Inicjatywa GOE powstała po pandemii COVID-19 i jest już realizowana trzeci rok z rzędu. SGH oferuje obecnie cztery takie kursy (online): Quantitative Methods in Management, Strategic Analysis of European Markets oraz Transition in Central and Eastern Europe, a także kurs Organisational Behaviour – Management Skills, który prowadzony jest w formie hybrydowej. W ubiegłym semestrze w ramach GOE w SGH studiowało zdalnie 25 studentów z różnych uczelni CEMS. Kurs dotyczący UNFCCC, w SGH znany jako Climate Change Policy and Model UNFCCC, prowadzony jest wspólnie z innymi uczelniami CEMS. 

Omawiano ponadto takie kwestie jak zapewnienie jakości nauczania w programie CEMS MIM, zwiększanie atrakcyjności obowiązkowych kursów CEMS nakierowanych na kształtowanie analitycznych i finansowych umiejętności studentów CEMS, tzw. Hard Skill Courses. 

Na jednej ze wspólnych sesji dyrektor akademicki CEMS przedstawił prezentację na temat działań, które pozwoliły SGH odnieść sukces i zostać Szkołą Roku CEMS.

„Bardzo dziękuję panu rektorowi Piotrowi Wachowiakowi za zaproszenie na spotkanie, a przede wszystkim za możliwość zaangażowania się w prace CEMS Strategic Board. Cieszę się, że wspólnie z zespołem Santander Bank Polska możemy wspierać ten prestiżowy program i rozwijać platformę współpracy między firmami i szkołami biznesu na arenie międzynarodowej. Możliwość współkształtowania strategii rozwoju CEMS to zaszczyt i odpowiedzialność za rozwój przyszłych liderów, za nowoczesną i odważną edukację biznesową, za naszą przyszłość” – powiedział wiceprezes Przybył.

W tym roku połączono sesje dotyczące obszarów relacji z alumnami i komunikacji, co było bardzo innowacyjnym podejściem i skutkowało wartościowym doświadczeniem. Poruszane tematy ewaluowały wokół strategii marketingowych angażujących alumnów, wyzwań związanych z budowaniem z nimi relacji i komunikacji. Podkreślano, jak istotna jest transparentność działania, decyzyjność oparta o dane i doszkalanie współpracowników z obszarów ważnych dla uczelni. Inspirującym punktem było spotkanie z wiodącymi dziennikarzami zajmującymi się tematyką edukacyjną i poznanie ich punktu widzenia oraz obszarów zainteresowań. Nowa inicjatywa CEMS Thought Leadership wpisuje się w nowe trendy działania uwzględniające zrównoważony rozwój w modelach biznesowych.

W trakcie spotkania menedżerów programu CEMS, jak co roku, zaprezentowano propozycje zgłaszane przez inne ciała statutowe CEMS, podejmowano decyzje związane z realizacją programu, a także przedstawiono najlepsze praktyki w obszarze seminariów blokowych i warsztatów praktycznych. W ramach warsztatów menedżerowie mogli zapoznać się z nową odsłoną strony i bazy danych do obsługi programu CEMS, które niedługo zostaną wdrożone.

Podczas spotkania odbyły się także warsztaty poświęcone promowaniu różnorodności i zapobieganiu wyłączeniu prowadzone przez koordynatora zespołu równości płci z Uniwersytetu KOC w Stambule.

Z uwagi na fakt, że menedżer programu CEMS w SGH Grzegorz Augustyniak jest także przedstawicielem kierowników programu w Komisji Językowej (ciało doradcze Komitetu Akademickiego), uczestniczył on aktywnie w obradach tego ciała. W trakcie spotkania m.in. podjęto decyzję o dopuszczeniu egzaminów IELTS i TOEFL w wersji online, skierowano do Komitetu Akademickiego szereg rekomendacji dotyczących akceptowania certyfikatów i kursów językowych jako spełniających wymóg CEMS, a także wniesiono o dokonanie szeregu poprawek natury językowej i merytorycznej dotyczącej przewodnika językowego CEMS, który stanowi wykładnię interpretacji obowiązujących w CEMS przepisów w tym zakresie. 


PRZYGOTOWAŁ: Zespół CEMS w SGH pod koordynacją Anety Szydłowskiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH