Jak we współpracy międzynarodowej dzielić się doświadczeniami naukowymi i badawczymi

O internacjonalizacji aktywności Katedry Studiów Politycznych ISM KES SGH słów kilka

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH: Współpraca dr Marty Pachockiej w roli promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim Diego Caballero Véleza (obecnie już doktora) we Włoszech jest wartym upowszechniania przykładem współpracy międzynarodowej, przyczyniającej się do internacjonalizacji SGH. Takie działania budują bowiem kolejne cegiełki międzynarodowej współpracy, co jest niezwykle istotne ze względu na konieczność umiędzynarodowiania nauki i badań naukowych w Polsce. Rozwój badań i innowacji, a zatem nauki, wymaga działań zespołowych, dzielenia się nie tylko doświadczeniami, ale i narodowymi perspektywami definiowania problemów, po to, by wspólnie, już w międzynarodowych zespołach, znajdować ich rozwiązania. Współpraca międzynarodowa to przede wszystkim dialog, zawiązujące się sieci, spotkania z różnorodnością i uświadomienie sobie, że nasza perspektywa i ogląd sytuacji są tylko jednymi z możliwych. Warto pamiętać, że w nowej perspektywie finansowania badań w ramach programu ramowego Horyzont Europa wzmocniono nacisk na działania międzynarodowych zespołów.

Przykład współpracy zagranicznej Marty Pachockiej pokazuje, że będąc doktorem, można odgrywać już rolę promotora pomocniczego nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Doktoranci chętnie szukają kontaktu z młodymi pracownikami naukowymi, nawiązując z nimi łatwiejszy, bardziej bezpośredni kontakt.

Jedynie poprzez konsekwentne współdziałanie naukowców z różnych państw, wspólne poznawanie się można skutecznie przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom, budującym lęk i strach przed nieznanym. Dzięki wynikom badań i docieraniu z nimi do opinii społecznej można przekonywać społeczeństwa do podejmowania działań, aby skutecznie radzić sobie z wyzwaniami współczesności: zmianami klimatycznymi, migracjami czy rosnącymi nierównościami.

Kierowana przeze mnie Katedra Studiów Politycznych (KSP) wchodzi w skład Instytutu Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, której dyrektorem jest dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. SGH, prorektor ds. dydaktyki i studentów.  Zespół katedry tworzy pięciu pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym trzech politologów i dwóch ekonomistów. Niektórzy mogą się pochwalić podwójnymi specjalnościami, obejmującymi socjologię i amerykanistykę. Potencjał katedry, dzięki interdyscyplinarnemu kapitałowi w zakresie nauk społecznych pracowników, stanowi ważny wycinek działalności ISM. Nasz zespół wyróżnia mocne zaangażowanie w działalność ekspercko-komentatorską. I jeśli dzieje się coś w kwestiach azjatyckich, jestem pewna, że usłyszycie Państwo komentarz dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego czy dr. Piotra Kozłowskiego. Jeśli jest czas kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych, to z pewnością w debacie publicznej nie zabraknie głosu dr hab. Katarzyny Pisarskiej, prof. SGH, czy dr. Jana Misiuny. Działalność badawcza i projektowa to mocny atut dr Marty Pachockiej, która w krótkim czasie wypracowała sobie niekwestionowaną pozycję badaczki w obszarze studiów migracyjnych. Dr hab. Katarzyna Pisarska, prof. SGH, wyróżnia się działaniami społecznymi. Jest założycielką i przewodniczącą Rady Fundacji Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, współzałożycielką oraz przewodniczącą Rady w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego oraz współtwórczynią największego wydarzenia fundacji: Warsaw Security Forum. Od roku 2020 jest wiceprzewodniczącą European Forum Alpbach w Austrii.

Sama natomiast jestem wiceprezeską w europejskiej sieci badaczy do spraw polityk publicznych Association Europa, mającej status doradczy przy Radzie Europy. Utrzymuję także aktywną współpracę z uczelniami i instytucjami frankofońskimi. Przez prawie dwa i pół roku (od listopada 2017 r. do marca 2020 r.) kierowałam stacją naukową Polskiej Akademii Nauk, tj. Biurem Promocji Nauki w Brukseli – PolSCA. Ponadto obie, z dr Martą Pachocką, jesteśmy ekspertkami sieci Team Europe, działającej przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce.

Te wszystkie działania nie byłyby możliwe bez wsparcia mgr Katarzyny Michalik-Jaworskiej (sekretarz katedry), która niezawodnie pamięta o wszystkich terminach, dyskretnie, ale skutecznie, potrafi spiąć i skoordynować wszystkich członków zespołu.


dr hab. MAŁGORZATA MOLĘDA-ZDZIECH, prof. SGH, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych  KES SGH, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UE, ekspertka Team Europe przy Przedstawicielstwie KE w Polsce

Dr Marta Pachocka: Współpraca międzynarodowa jest bardzo ważna z punktu widzenia zarówno internacjonalizacji uczelni i ich jednostek organizacyjnych, jak i dorobku samych badaczy. Do tego należy dodać wymiar ludzki – poznawanie wartościowych osób, z którymi mogą nas połączyć nie tylko wspólne zainteresowania naukowe, ale i przyjaźń. Doskonałym tego przykładem jest znajomość z Diego Caballero Vélezem, która rozpoczęła się od naszego uczestnictwa w szkole letniej w lipcu 2018 r., zorganizowanej przez prof. Stefanię Panebianco z Uniwersytetu w Katanii w ramach kierowanego przez nią projektu Jean Monnet Chair (Program Erasmus+). Diego Caballero Vélez był wówczas doktorantem biorącym w niej udział jako słuchacz i młody badacz prezentujący konspekt swojej pracy doktorskiej, a ja byłam jednym z zaproszonych wykładowców i dyskutantów konspektów rozpraw. Szkoła letnia zainspirowała nas do podjęcia współpracy nad rozprawą Diego, tym bardziej że miała ona dotyczyć systemu ochrony uchodźców i polityk azylowych w wybranych państwach UE, w tym w Polsce. Formalnym odzwierciedleniem naszej współpracy było powołanie mnie przez Sant’Anna School of Advanced Studies w Pizie na promotora pomocniczego Diego, za zgodą głównego promotora pracy – dr. Enrico Calossiego.

Ważnym komponentem wspólnych działań naukowych był pobyt badawczy doktoranta w Katedrze Studiów Politycznych KES SGH w semestrze letnim 2019 r., podczas którego pracowaliśmy nad doprecyzowaniem konspektu jego pracy doktorskiej i metodologią badań, a on sam aktywnie uczestniczył w życiu SGH, m.in. w ramach kierowanego wówczas przeze mnie projektu EUMIGRO – Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary International Migration – An Interdisciplinary Approach (Program Erasmus+). Współpraca ta pozwoliła także na przygotowanie dwóch publikacji we współautorstwie, w tym artykułu do zagranicznego czasopisma naukowego i rozdziału do monografii będącej rezultatem jednej z konferencji zorganizowanych przez Centrum Doskonałości Jeana Monneta w SGH (CEWSE, Program Erasmus+) kierowane przez prof. Ewę Latoszek. Diego obronił swoją pracę doktorską pt. Producing public goods in the field of refugee protection: The case study of Poland in times of migrant and refugee crisis latem 2021 r., a obecnie planuje swoją dalszą karierę akademicką. Uważam, że Diego Caballero Vélez to niezwykle zdolny, pracowity i interesujący intelektualnie młody człowiek, o którym jeszcze nie raz usłyszymy. Dlatego wszystkich Czytelników bardzo zachęcam do lektury wywiadu z tym obiecującym naukowcem i badaczem.


dr MARTA PACHOCKA, Katedra Studiów Politycznych, Instytut Studiów Międzynarodowych  KES SGH, ekspertka Team Europe przy Przedstawicielstwie KE w Polsce

Przykład współpracy w zagranicznych przewodach doktorskich. Rozmowa z doktorem Diego Caballero Vélezem

An example of cooperation in the preparation of foreign doctoral dissertations

An interview with PhD Diego Caballero Vélez

Diego, tell us a few words about yourself and your academic/research profile.
I’m a 30-year-old scholar from Spain, more precisely – from Córdoba. I have spent the past six years living in different countries in Europe, in part, due to my PhD research. In 2017, I won a scholarship for the Joint PhD programme in Political Sciences, European Politics and International Relations of the University of Pisa, University of Siena, Sant’Anna School of Advanced Studies, and University of Florence. My research interests include European integration, the political effects of migration and asylum, EU security policy, and political economy.

What was your doctoral dissertation about? How did it happen that you focused on Poland in it?
My PhD dissertation seeks to explain to what extent the Polish government’s identity is a crucial factor in shaping migration policies. In this regard, I use a cost-benefit model to explain the government’s dual approach towards Middle Eastern and Eastern European migrants. Central Eastern European (CEE) Member States are becoming very important in the EU’s attempts to develop the Common European Asylum System. Most of these countries have a Soviet past and transitioned from it to democracy relatively recently. These factors are important to understand in how these countries’ identities complement their values compared with those held by the EU. This intersection has led these CEE Member States to play a crucial role in the development (or non-development) of some specific policy fields, such as those related to migration. That is why I decided to focus on Poland, a new Member State struggling to find equilibrium in some cases between its declared national values and those espoused by the EU.

How did you establish cooperation with PhD Marta Pachocka (How did it start)?
I met PhD Pachocka during the EUMedEA Crash Course “Managing crises at the EU Med borders” at the University of Catania (July 2018) where she was invited to be a speaker by Professor Stefania Panebianco and I was one of the participants in the event. I was at the very start of my PhD track, so I was still developing my research scope. I was very impressed with PhD Pachocka’s knowledge and expertise on EU migration and asylum policy. Accordingly, I came up with the idea of considering Poland as a case study for my project and asked PhD Pachocka if she would become my PhD co-supervisor. Her expertise on migration, asylum, and economics helped me to develop the initial research scope, and later, its methodology.

What was the role of PhD Pachocka as your co-supervisor in the preparation of your doctoral dissertation? How do you evaluate this cooperation? Would you encourage young scientists and doctoral students to write doctoral dissertations in cooperation with a foreign co-supervisor from outside their home university?
PhD Pachocka’s support in my PhD thesis was of incredible value. I will never be able to fully express it in words. She always has been able to motivate me, even in times of stress, keeping me focused on my research idea. She has provided me with the opportunity to present my PhD work at numerous seminars and conferences. In addition, she has supported me with the methodological part by suggesting people I might interview for my research. I strongly encourage doctoral students to look for co-supervisors from outside their home university. This research method is widely implemented in Northern and Western European countries and not only provides the student with a broader range of acquisition of knowledge but also expands their academic network, which may be useful for future endeavours.

How did your cooperation with SGH Warsaw School of Economics and the Department of Political Studies look like?
I was surprised about the high degree of competence from the academics and professors at the Department of Political Studies of SGH Warsaw School of Economics. Many of them are not just specialised in one research area but in many. This provides the department with a unique environment for the exchange of knowledge, mixing different methods and theoretical frameworks and being on top of innovative research ideas. Apart from this, I had the good fortune to cooperate with PhD Pachocka on some publications, including an article in a journal with impact factor, as well as a book chapter (see: 1. Caballero Vélez D., Pachocka M., Understanding EU Member State cooperation within the asylum regime during the migration and refugee crisis from an IR perspective, in: Promoting values, stability and economic prosperity in the changing world in the global context. EU facing current challenges, opportunities, crisis and conflicts, eds. A. Adamczyk, M. Dziembała, A. Kłos, M. Pachocka, Elipsa, Warsaw 2019, pp. 139-154 and 2. Caballero Vélez D., Pachocka M., Producing public goods in the EU: European integration processes in the fields of refugee protection and climate stability, “European Politics and Society” 2021, Vol. 22, Issue 1, pp. 1-18, doi: https://doi.org/10.1080/23745118.2020.1791458). Currently, I am working with PhD Jan Misiuna on a publication for International Migration, another impact-factor journal in migration studies. Last but not least, I have appreciated the SGH scholars’ human approach, kindness, and availability.

In July 2021 you defended your doctoral dissertation. What are your career plans for the coming years? Do you want to stay in academia or change fields? Where do you want to work?
I would like to remain in academia. The academic world is tough and competitive, but it is what I like to do the most. I would like to do a postdoc to develop further my PhD thesis and publish it as a monograph. I think the first years after PhD completion are crucial to the development of one’s academic career, so it is important to publish. I would like to work at a high-level university with a good work environment.

Are you going to research Poland further? In what context/approach, and why?
I certainly will. I am becoming highly interested in CEE politics. My interest is not just limited to migration issues but also nation-building processes, the concept of identity, enlargement, etc. I am keenly interested in investigating Poland and other CEE countries in all these topics in the context of the EU.

Are you planning to maintain contacts and cooperate with SGH Warsaw School of Economics and the Department of Political Studies?
Yes, absolutely. I expect to keep on collaborating with SGH even on professional terms. I will keep my door open for professional collaboration with SGH, as I think I could benefit from it; in addition, I would try to put all my efforts in maintaining SGH’s high standards by incorporating my experience and knowledge from other top universities.

Would you like to share any thoughts, opinions, or pass on something to foreign doctoral students interested in Poland?
Poland is an amazing country. Polish academia is of great relevance in Europe, and new generations of Polish scholars have a very high level of conducting research. Most young Poles are proficient in English, which makes it easier for foreign doctoral students to integrate. The growing economic, geopolitical, and educational potential of Poland makes it a unique place to spend a research period as a PhD student.

Diego Caballero Vélez's profile and publications: https://www.researchgate.net/profile/Diego-Caballero-Velez

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami naszej katedry – naukowo-badawczymi, dydaktycznymi, eksperckimi, publikacyjnymi i projektowymi na stronie
www: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/struktura/KSP/