Kierunek ekonomia w SGH

Można wymienić wiele powodów dlaczego warto studiować ekonomię. Jest to z pewnością kierunek uniwersalny, pozwalający uzyskać wszechstronną wiedzę, która w przyszłości umożliwi zdobycie satysfakcjonującej pracy na różnych stanowiskach i w różnych sektorach gospodarki.

Uzyskane w toku studiów umiejętności pozwolą na rozwój zawodowy zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, jak i organizacjach pozarządowych. Jeśli chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą, to również jest to kierunek dla ciebie.

Podczas studiów dowiesz się jak analizować, oceniać i interpretować zjawiska gospodarcze i społeczne oraz jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce, by podejmować racjonalne decyzje gospodarcze. Zdobędziesz kompetencje, które pozwolą ci rozpoznać tendencje w zakresie zmian warunków lokalnych i globalnych na różnych poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego. Poznasz narzędzia, dzięki którym nauczysz się modelować i prognozować zjawiska występujące w gospodarce.

Ekonomia to nie tylko zaawansowana wiedza teoretyczna o historii oraz rozwoju współczesnej myśli ekonomicznej, metodach badawczych, różnych instytucjach ekonomicznych oraz gospodarce z poziomu mikro i makroekonomii. To także szereg kompetencji społecznych, takich jak odpowiedzialność za podejmowane decyzje, postawa przedsiębiorcza, etyczna oraz nauka działania pod presją czasu i stresu, co jest niezwykle istotne, aby odnaleźć swoje miejsce na współczesnym rynku pracy.

Zdobędziesz tu aktualną i wszechstronną wiedzę o mechanizmach funkcjonowania przedsiębiorstw, sektora finansów publicznych, rynków finansowych, banków, zakładów ubezpieczeń oraz gospodarki jako całości. Zrozumiesz współzależności między finansami a sferą realną gospodarki, dowiesz się więcej o ważnych problemach społecznych, takich jak skąd się biorą różnice w poziomie życia między krajami, co stanowi główną siłę napędową wzrostu gospodarczego, dlaczego gospodarki charakteryzują się niestabilnością rozwoju, dlaczego bezrobocie jest trwałą cechą każdej gospodarki rynkowej, jak dochodzi do inflacji i deflacji, itd.

Absolwenci ekonomii z powodzeniem zajmują stanowiska kierownicze, zarówno w dużych korporacjach i administracji publicznej, jak i mniejszych firmach. Pełnią też funkcję specjalistów i ekspertów w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi czy rzeczowymi. Warsztat ekonomisty to także krytyczna analiza zjawisk i procesów gospodarczych oraz umiejętność dyskusji, pracy zespołowej i prowadzenia projektów, a także podejmowania decyzji.

Ekonomia w SGH to możliwość kształcenia na renomowanej uczelni oraz czerpanie z wiedzy i doświadczeń najlepszej kadry naukowej, nie tylko teoretyków, ale też praktyków, pełniących wiele ważnych funkcji w instytucjach państwowych oraz odnoszących sukces w biznesie.

Jeśli czujesz, że masz zdolności analityczne i lubisz wyzwania, to jest to kierunek właśnie dla ciebie.

Uważam, że ekonomia w SGH jest kierunkiem oferującym najbardziej całościowe spojrzenie na gospodarkę i procesy w niej zachodzące. Studia z tego kierunku zapewniają zarówno poznanie szerokiej teorii i koncepcji ekonomicznych (nie tylko tzw. głównego nurtu), jak również odpowiedniego instrumentarium matematycznego i informatycznego. Kierunek ten stanowi solidną podstawę do samodzielnej, krytycznej analizy, a także dalszego kształcenia w bardziej wyspecjalizowanych obszarach. Studia te dobrze przygotowują do pracy analitycznej – czy to w sektorze prywatnym (np. bankowości czy doradztwie) czy w sektorze publicznym (np. administracji, think-tankach czy NGOsach). Ekonomia jest również postrzegana jako najbardziej „naukowy” kierunek w SGH, spośród którego spora część absolwentów myśli o kontynuowaniu studiów na poziomie doktoranckim – czego najlepszym przykładem jest moja osoba – mówi Rafał Chmura, absolwent kierunku ekonomia w SGH, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej SGH.