Olimpiada Umiejętności Hotelarskich - I edycja

grupa osób, w tym laureatka Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

Uroczyste zakończenie I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich odbyło się 31 marca 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich 2023 otrzymała Wiktoria Spyrka – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych Technikum nr 2 w Nowym Targu.

W roku 2020 Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu zwrócił się do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącej partnerem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka (SRKT), z propozycją organizacji olimpiady dla uczniów szkół hotelarskich.

Ponieważ powyższa inicjatywa wpisywała się zarówno w działania SGH określone w Strategii Uczelni, jak i działania SRKT mające na celu podnoszenia jakości kształcenia kadr dla potrzeb branż turystycznych, propozycja została przyjęta.

Rozpoczęte w 2020 r. prace nad utworzeniem takiej olimpiady zostały wstrzymane na skutek wybuchu pandemii COVID-19. Powrót uczniów do szkół w drugiej połowie 2021 r. stał się bodźcem do wznowienia zawieszonych prac. Założono, że olimpiada powinna przygotowywać uczniów szkół hotelarskich do udziału w konkursach międzynarodowych, dlatego główny nacisk trzeba kłaść na umiejętności uczniów uzyskiwane w procesie kształcenia. Uznano, że cel ten powinien znaleźć odzwierciedlenie zarówno w nazwie –  „Olimpiada Umiejętności  Hotelarskich” (OUH) – jak i w motto olimpiady – „Hotele są tak dobre, jak ludzie, którzy w nich pracują”.

W październiku 2021 r. doszło do podpisania porozumienia o współpracy przy organizacji olimpiady pomiędzy Konsorcjum szkół turystyczno-hotelarskich a Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

18 maja 2022 r. Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, powołał Olimpiadę Umiejętności Hotelarskich i Komitet Główny Olimpiady.

Zgodnie z przyjętym regulaminem OUH jest adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie technik hotelarstwa, a jej głównymi celami są:

•    rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem;
•    wspomaganie zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
•    motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich w szkołach wyższych;
•    dostosowywanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich;
•    integracja środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża.

Partnerzy Olimpiady:

•    Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarstwo-gastronomiczno-turystycznych,
•    Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka,
•    Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
•    ORBIS SA.

Patronat Honorowy:

•    Minister Sportu i Turystyki,
•    Polska Organizacja Turystyczna,
•    Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Patron medialny – „Hotelarz”.

Zgodnie z przyjętym regulaminem olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. Jest wydarzeniem cyklicznym i będzie się odbywała co roku. Etap szkolny odbywa się we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa w olimpiadzie, etap okręgowy – odbywa się w 10 okręgach – utworzonych przez Konsorcjum szkół turystyczno-hotelarskich, a etap centralny odbywa się w Warszawie.

Etap szkolny ma na celu wyłonienie uczestników etapu okręgowego. Przyjęto założenie, że dwóch uczniów, którzy w danej szkole uzyskali najwyższy wynik przechodzi do etapu okręgowego. Etap okręgowy ma na celu wyłonienie 30 uczniów z najwyższą punktacją, którzy przechodzą do etapu centralnego. Etap centralny składa się z dwóch części: eliminacji i finału. Eliminacje mają na celu wyłonienie 15 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów i przechodzą do części finałowej. Uczniowie, którzy przystąpili do zawodów stopnia centralnego, ale nie zakwalifikowali się do części finałowej otrzymują tytuł finalisty. Natomiast uczniowie, którzy zakwalifikowali się do części finałowej – otrzymują tytuł laureata. Uczeń, który w części finałowej uzyskał największą liczbę punktów z zawodów otrzymuje tytuł „Mistrza Umiejętności Hotelarskich”.

13 grudnia 2022 r.  Olimpiada Umiejętności Hotelarskich została umieszczona w wykazie olimpiad, uprawniających finalistów i laureatów do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Pierwsza edycja Olimpiady odbyła się w roku szkolnym 2022/2023 i miała zasięg ogólnokrajowy, ale planowane są działania mające na celu przekształcenie jej konkurs międzynarodowy.

Przyjęto, że w I edycji Olimpiady szczególny nacisk zostanie położony na kompetencje społeczne, stąd hasło przewodnie „Kompetencje społeczne kluczem do profesjonalnej obsługi gościa”.

Etap szkolny I edycji OUH, odbył się 25 października 2022 r. Wzięły w nim udział 134 szkoły branżowe i łączenie około 2000 uczniów. Spośród uczestników etapu szkolnego wyłoniono 268 zwycięzców, którzy wzięli udział w zawodach etapu okręgowego; odbyły się one 13 grudnia 2022 r. w 10 okręgach. 35 uczniów, którzy na etapie okręgowym uzyskali najwyższą liczbę punktów, zostało zakwalifikowanych do etapu centralnego.

Eliminacje do finału I edycji OUH odbyły się 29 marca 2023 r. w SGH i wzięło w nich udział 35 zwycięzców etapu okręgowego. Ponieważ dwóch uczniów uzyskało taką samą liczbę punktów jury Olimpiady zadecydowało, że do finału przejdzie 16 uczniów. Finał odbył się w języku angielskim 30 marca 2023 r. w kompleksie hoteli IBIS REDUTA. Nad jego przebiegiem czuwało 8-osobowe jury, w skład którego wchodzili nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele konsorcjum, przedstawiciele branży hotelarskiej oraz eksperci językowi.

Uroczyste zakończenie I edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich odbyło się 31 marca 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich 2023  otrzymała  Wiktoria Spyrka – uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych Technikum nr 2 w Nowym Targu.

Kolejne miejsca zajęli:

2. Katarzyna Oliwia Topolska Katarzyna
3. Anita Krawiec
4. Ksenija Szewczenko (Kseniia Shevchenko)
5. Michał Jabłoński
6. Adrian Bieniek Adrian
7. Kinga Halama
8. Mateusz Lonc
9. Amelia Włodarska
10. Maja Kraśniewska
11. Patrycja Patykowska
12. Natalia Korecka
13. Anna Mućka
14. Robert Nowak
15. Wiktora Nowak
16. Karolina Tomasik.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich.

Przewodnicząca Komitetu Głównego
Dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH