Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle - grudzień 2022

dłoń lutująca element metalowy; błysk odchodzący od lutownicy

W grudniu 2022 roku koniunktura w przemyśle przetwórczym pogorszyła się. Wartości wskaźnika koniunktury są niższe niż przed miesiącem i rokiem.

wykres Koniunktura w przemyśle - grudzień 2022

Ogólny wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) w ciągu miesiąca zmniejszył swoją wartość o 2,4 pkt do wysokości -15,1 pkt. Jest ona obecnie niższa od wartości sprzed roku o 10,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury odnotowały zakłady publiczne i prywatne. Wartość wskaźnika koniunktury dla firm publicznych zmalała o 24,9 pkt do poziomu -33,3 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 17,6 pkt. Dla przedsiębiorstw prywatnych wartość wskaźnika zmalała o 1,2 pkt i wynosi -14 pkt. Jest niższa od wartości sprzed roku o 10,1 pkt.

Miesięczny spadek wartości wskaźnika koniunktury odnotowano dla producentów dóbr inwestycyjnych oraz trwałych i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Poprawę odnotowali tylko producenci półproduktów. W przekroju według wielkości zatrudnienia pogorszenie się koniunktury zanotowały przedsiębiorstwa o zatrudnieniu od 51 do 250 i ponad 500 pracowników. W pozostałych grupach koniunktura pogorszyła się. W przekroju regionalnym pogorszenie się koniunktury odnotowano w makroregionach: centralnym, południowym, wschodnim i południowo-zachodnim. W pozostałych makroregionach koniunktura poprawiła się; największy wzrost wartości IRGIND, o 11,1 pkt, odnotowano dla województwa mazowieckiego, a najmniejszy, o 3,4 pkt, dla makroregionu północno-zachodniego.

W grudniu miał miejsce wzrost poziomu produkcji i zamówień ogółem. Wzrosły także ceny wyrobów gotowych i ich zapasy. Zmalały natomiast wielkości zamówień eksportowych i zatrudnienia. Pogorszyła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Oceny ogólnej sytuacji w polskiej gospodarce nieco się poprawiły. Utrzymują się spadki wartości wskaźnika koniunktury i sald bilansowych w skali roku, co wskazuje na pogłębianie się tendencji spadkowej w przemyśle przetwórczym, trwającej od II kwartału 2021 r. Utrzymują się pesymistyczne przewidywania uczestników badania dotyczące rozwoju sytuacji w branży i gospodarce polskiej w najbliższych miesiącach.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Grudzień 2022 (Badanie okresowe nr 411).