Nowy, choć ten sam rektor

Aula główna wypełniona ludźmi

7 marca 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się wybory rektorskie. Uczelniane Kolegium Elektorów podjęło decyzję w sprawie wyboru dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, na rektora SGH na kadencję 2024–2028.

Spośród 213 uprawnionych do głosowania oddano łącznie 209 głosów, z tego 207 głosów ważnych i dwa głosy nieważne. Głosów na „tak” było 189, głosów na „nie” 10, osiem osób wstrzymało się od głosu. Liczba głosów spełniających warunek bezwzględnej większości wynosiła 104.

Rektor-elekt tego samego dnia rozesłał list do pracowników i studentów z podziękowaniem za zaufanie i zapewnieniem dalszego zaangażowania w rozwój naszej Alma Mater. 

Drogie przedstawicielki i przedstawiciele Rodziny SGH,

pragnę wszystkim Państwu serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mnie obdarzono, powierzając funkcję rektora SGH w kadencji 2024-2028. Jest to dla mnie wielki zaszczyt.

Ponowny wybór na rektora i możliwość kontynuacji rozpoczętych działań pociąga za sobą odpowiedzialność, z której ciężaru zdaję sobie w pełni sprawę. Moja druga kadencja, podobnie jak pierwsza, będzie oparta na otwartości, chęci dialogu ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami oraz wartościach SGH, takich jak: profesjonalizm, współpraca, uczciwość, szacunek i prawda, które są fundamentem etycznym naszej wspólnoty akademickiej.

Przez najbliższe cztery lata z pełnym zaangażowaniem będę podejmował działania, które utrwalą pozycję SGH jako nowoczesnej, różnorodnej i otwartej na współpracę międzynarodową uczelni.

Zdaję sobie sprawę, że sam tego nie dokonam, dlatego już dzisiaj zapraszam wszystkich do współpracy. Chętnie będę podejmował inicjatywy zgłaszane przez członków naszej społeczności. Priorytetem będzie dla mnie zapewnienie stabilnego rozwoju uczelni i konsolidacja wspólnoty SGH.

Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: nauczycielkom i nauczycielom akademickim, pracownikom i pracowniczkom administracyjnym, doktorantkom i doktorantom, a także studentkom i studentom za poparcie mojej kandydatury. Dziękuję też za zaufanie wobec zespołu, z którym będę współpracował. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, jakie słyszałem w trakcie kampanii wyborczej. Chcę też złożyć podziękowania osobom, które były zaangażowane w organizację złożonego procesu wyborczego. Słowa wdzięczności za wsparcie kieruję również do mojej rodziny – przede wszystkim pod adresem żony Kasi.

Wybory na funkcję rektora kończą pewien rozdział i rozpoczynają nowy. Bez żadnej zwłoki już dziś przystępuję do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz SGH. Zapraszam całą społeczność SGH do współdziałania.

Życzę Państwu dużo zdrowia i optymizmu. 
Z wyrazami szacunku i sympatii

Piotr Wachowiak

 

Rektor Piotr Wachowiak zaproponował zespół najbliższych współpracowników: 

  • dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH, na prorektora ds. dydaktyki i studentów 
  • dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH, na prorektora ds. współpracy z zagranicą,
  • dr hab. Agnieszkę Chłoń-Domińczak, prof. SGH, na prorektorkę ds. nauki,
  • dr hab. Dorotę Niedziółkę, prof. SGH, na prorektorkę ds. rozwoju,
  • prof. dr. hab. Wojciecha Pacho, na dziekana Szkoły Doktorskiej,
  • prof. dr hab. Małgorzatę Bombol, na dziekana Studium Magisterskiego,
  • prof. dr. hab. Bartosza Witkowskiego, na dziekana Studium Licencjackiego,
  • dr. Marcina Dąbrowskiego na kanclerza.