Laudacja z okazji nadania tytułu doktora honoris causa SGH dr. Wiesławowi Rozłuckiemu

na zdjęciu Dr Wiesław Rozłucki i prof. Małgorzata Zaleska

Magnificencjo Panie Rektorze, Wysoki Senacie, Dostojny Panie Doktorze, Szanowni Państwo Recenzenci dorobku i osiągnięć Nominata, Szanowni Państwo!
Przypadł mi w udziale zaszczyt wygłoszenia laudacji w związku z nadaniem Panu dr. Wiesławowi Rozłuckiemu tytułu doktora honoris causa przez Senat Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Nadanie tytułu doktora honoris causa Panu dr. Wiesławowi Rozłuckiemu związane jest przede wszystkim z jego zasługami dla powstania i rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Giełda papierów wartościowych postrzegana jest bowiem w odbiorze społecznym jako symbol wolnej gospodarki.

W swojej recenzji prof. dr hab. Leszek Dziawgo – w pierwszym zdaniu – napisał: „Doktor Wiesław Rozłucki jest osobą o niepodważalnej i pozytywnej roli w rozwoju polskiego rynku kapitałowego, a przez to w rozwoju nowoczesnej polskiej gospodarki. Jest jednym z najważniejszych współtwórców gospodarki rynkowej w Polsce”. I dalej dodał: „Doktor Wiesław Rozłucki miał bardzo poważny udział w budowie rynku kapitałowego w Polsce. Uczestniczył w zespole przy Ministerstwie Finansów, który opracowywał koncepcję budowy i funkcjonowania rynku kapitałowego w naszym kraju. Były to działania nowatorskie, obarczone przy tym ogromnym ryzykiem”.

Prof. dr hab. Jan Czekaj w recenzji podkreślił, iż w ciągu pierwszych 15 lat istnienia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w trakcie których dr Wiesław Rozłucki był prezesem jej zarządu, „nastąpił niebywały rozwój tej instytucji. Dotyczy to zarówno mechanizmów funkcjonowania samej giełdy, jak i jej jakościowego i ilościowego rozwoju oraz jej wpływu na polską gospodarkę”. I następnie uwypuklił: „W 2006 r., kiedy dr Wiesław Rozłucki kończył swoją pracę na GPW, była ona w pełni rozwiniętą instytucją giełdową, zyskującą coraz większe znaczenie w gronie giełd europejskich, a wśród giełd Europy Środkowej pozycję wiodącą”.

Dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH, w swojej recenzji wskazał: „Pan dr Wiesław Rozłucki wywarł wielki wpływ na kształt polskiego rynku kapitałowego reaktywowanego w pierwszych latach transformacji systemowej. Następnie, jako Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie inicjował i z powodzeniem wprowadzał liczne zmiany procesowe i przedmiotowe. (…) kluczowe z podjętych wtedy decyzji dotyczyły dematerializacji papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego, giełdowego obrotu oraz pełnej rezygnacji z obrotu w systemie aukcji parkietowej. Podjęta przez organizującego giełdę Pana dr Wiesława Rozłuckiego decyzja o wprowadzeniu tzw. Elektronicznego systemu obrotu (a zatem i przekazywania zleceń giełdowych) była śmiała, a dla wielu – zaskakująca”.

Wszyscy recenzenci podnieśli też niekwestionowany wkład dr. Wiesława Rozłuckiego w edukację finansową polskiego społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rynku kapitałowego. Prof. Andrzej Fierla napisał m.in.: „Pan dr Wiesław Rozłucki jako prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie kładł nacisk na edukację i pozyskiwanie polskich inwestorów indywidualnych”. Prof. Leszek Dziawgo podkreślił ponadto wkład Nominata w rozwój polskiej nauki, stwierdzając: „Zdecydowane wsparcie współpracy GPW ze środowiskiem naukowym należy uznać za istotny wkład w rozwój polskiej nauki. Był to zarówno wymiar krajowy, jak i międzynarodowy”. Prof. Jan Czekaj dodał zaś w kontekście naukowym, iż „dr Wiesław Rozłucki posiada istotny dorobek publikacyjny. Kandydat jest autorem ponad 80 publikacji o różnym charakterze”.

Prof. Andrzej Fierla w podsumowaniu także uwypuklił „nacisk na propagowanie wiedzy o rynkach kapitałowym oraz derywatów”. Dodał jednocześnie, że Wiesław Rozłucki „swój autorytet wykorzystał w celu kształtowania sprzyjającego giełdzie otoczenia regulacyjnego i decyzyjnego”. Wątek ten został rozwinięty w recenzji, na co wskazują następujące stwierdzenia: „Pan dr Wiesław Rozłucki jako prezes giełdy i osobowość był tak ceniony, że mógł i potrafił przynajmniej w pewnym stopniu wpływać na krajowe decyzje kluczowe dla kierowanej przez niego instytucji i polskiego rynku kapitałowego”. Co więcej, opinie dr. Wiesława Rozłuckiego „w kwestiach dotyczących giełdy czasem nie były uznawane przez decydentów za najważniejsze, ale zawsze – za istotne”. Prof. Leszek Dziawgo zaliczył dr. Wiesława Rozłuckiego do grona „autorytetów w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego”. Prof. Jan Czekaj docenił również to, że „Prezes Rozłucki miał świadomość, że wprowadzenie rozwiązań pozwalających na jakościowy i ilościowy postęp giełdy musiał być poprzedzony odpowiednimi analizami istniejącego stanu rzeczy oraz analizami wpływu planowanych zmian na funkcjonowanie giełdy po wprowadzeniu ich w życie”.

Wszyscy recenzenci podkreślili także międzynarodową pozycję dr. Wiesława Rozłuckiego i jego wkład w umiędzynarodowienie giełdy. Prof. Leszek Dziawgo wskazał, co następuje: „Na wyróżnienie zasługuje również umiejętność nawiązywania kontaktów międzynarodowych w celu budowania pozycji polskiego rynku kapitałowego”. Prof. Andrzej Fierla, kontynuując, napisał: „Po latach należy jednoznacznie stwierdzić, umiędzynarodowienie Giełdy Papierów Wartościowych jest faktem”.

Prof. Jan Czekaj nadmienił ponadto, iż „jest zrozumiałe, że wspomniane wyżej sukcesy rozwoju GPW nie byłyby możliwe, gdyby nie istniał zespół zaangażowanych i profesjonalnych pracowników. Dr Wiesław Rozłucki wykazał wysokie zdolności przywódcze. Potrafił skompletować zespół lojalnych i zaangażowanych pracowników, stworzyć im warunki do pogłębiania wiedzy i umiejętności, z reguły w nowej dla nich dziedzinie, które były niezbędne dla realizacji postawionych celów oraz odpowiednio ich motywować”. Prezesa Wiesława Rozłuckiego miałam okazję poznać osobiście, a nawet współpracować w ramach organów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obserwowałam działania Pana Prezesa od początków funkcjonowania Giełdy, pisząc na temat rynku kapitałowego pracę magisterską na początku lat 90. XX w., a następnie na przełomie wieków będąc w Radzie Giełdy. Już wówczas był wyczuwalny mit Wiesława Rozłuckiego, który przetrwał kolejne lata. Postać Prezesa Wiesława Rozłuckiego, jego decyzje, podnoszone były także i omawiane za czasów mojej prezesury na Giełdzie. Jest to zatem okazja do złożenia podziękowania za ciepłe przyjęcie mojej kandydatury na prezesa GPW w Warszawie przez Nominata, posiadającego tak duże doświadczenie na rynku kapitałowym i na samej Giełdzie.

Szanowni Państwo, nadanie dr. Wiesławowi Rozłuckiemu tytułu doktora honoris causa jest świętem nie tylko dla Pana Doktora, lecz także dla całej społeczności naszej Alma Mater. Osiągnięcia Nominata, absolwenta naszej uczelni, powinny napawać nas dumą.

Panu Doktorowi gratuluję tytułu doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i życzę satysfakcji z tego ważnego wyróżnienia oraz innych istotnych osiągnięć, odznaczeń i nagród przyznanych w trakcie bogatej kariery zawodowej.  


PROF. DR HAB. MAŁGORZATA ZALESKA, dyrektor Instytutu Bankowości, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Systemu Bankowego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH, promotor w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa