Zarządzanie projektami

Jubileusz 10-lecia Katedry Zarządzania Projektami SGH.

Zarządzanie projektami jest dziedziną o niezwykłej dynamice rozwoju. Według szacunków Banku Światowego projekty przyczyniają się do powstawania nawet 25% światowego produktu krajowego brutto (PKB).

Katedra Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej (KZP SGH) stanowi jeden z najważniejszych ośrodków w Polsce zajmujących się problematyką zarządzania projektami i łączących środowisko nauki i praktyki. Na podsumowanie dekady pracy zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Michała Trockiego 13–14 marca br. w Warce zorganizowano konferencję jubileuszową pt. „Stan i perspektywy zarządzania projektami”. Wydarzenie było okazją do dyskusji o aktualnych i istotnych z perspektywy nauki i praktyki problemach zarządzania projektami.

Projekty w organizacji

W pierwszym bloku merytorycznym pt. „Projekty w organizacji” referat wygłosił dr Mateusz Juchniewicz z KZP SGH. W swojej prezentacji analizował źródła i konsekwencje (pozytywne i negatywne) obserwowanego szeroko trendu projektyzacji działalności przedsiębiorstw i organizacji. W dyskusji poruszane były m.in.: problemy w wycenie firm zorientowanych projektowo, spójność i koherencje organizacji projektowych, powody i cel projektyzacji, integracja zarządzania strategicznego i operacyjnego, znaczenie kompetencji miękkich personelu projektowego, problem nadużywania terminu projektyzacji i dewaluacji projektów, przesycenie organizacji projektami oraz zagrożenia związane z trywializacją wiedzy i kompetencji projektowych.

Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu projektami

Drugi blok konferencji pt. „Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu projektami” rozpoczął referat dr. hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH. Prowadzący analizował trendy w zakresie zarządzania projektami. Wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć praktykom i akademikom w najbliższej przyszłości, to m.in.: projektyzacja społeczeństw, transnacjonalizacja i wirtualizacja zarządzania projektami, przenikanie się metodyk zarządzania projektami (zwinnych oraz klasycznych), wzrost roli kobiet w zarządzaniu projektami, wzrastające znaczenie różnorodności (ang. diversity) w kierowaniu zespołami projektowymi. Wśród innych wątków pojawiły się także np. zagadnienia automatyzacji procesów i narzędzi wskutek wykorzystania sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa informacji i rozwiązania chmurowe w projektach, jak również wpływ zmian pokoleniowych na projekty, w tym wejścia na rynek pracy pokolenia millenialsów.

Integracja i współpraca środowiska naukowego w zakresie zarządzania projektami

Trzeci blok konferencji pt. „Integracja i współpraca środowiska naukowego w zakresie zarządzania projektami” referowany był przez dr. Emila Bukłahę (KZP SGH). Prowadzący koncentrował się na wyzwaniach edukacyjnych oraz rosnącym znaczeniu zarządzania projektami w nauce i edukacji. Doktor Bukłaha analizował aktualną ofertę kształcenia w zakresie zarzadzania projektami w szkolnictwie wyższym w Polsce (m.in. dwa pionierskie kierunki studiów w SGH i na Politechnice Śląskiej). Prelegent wskazał kierunki ewolucji i rozwoju dotychczasowej oferty (otwarcie na potrzeby pracodawców, współpraca między ośrodkami akademickimi i wspólna promocja wśród pracodawców i studentów). W dyskusji po wystąpieniu jednym z ciekawszych wątków była sformułowana przez prof. Piotra Płoszajskiego (SGH) teza o potrzebie nie tyle „integracji”, co „dezintegracji” środowiska zarządzania projektami.

Dziesięciolecie KZP SGH stało się okazją do podsumowania rozwoju wiedzy, jaki się dokonał w relatywnie nowej dziedzinie zarządzania projektami. Należy zauważyć, że dzięki działalności Katedry Zarządzania Projektami kierowanej przez prof. Michała Trockiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wnosi znaczny wkład również w ten wycinek naszej rzeczywistości.

Katedra Zarządzania Projektami została utworzona w grudniu 2007 r. Na jej kierownika powołany został prof. dr hab. Michał Trocki. Katedra prowadzi specjalności zarządzania projektami dla studentów studiów magisterskich kierunku zarządzanie i innych kierunków studiów SGH. Zespół KPZ SGH nieprzerwanie od 2002 r. organizuje i prowadzi podyplomowe studia zarządzania projektami. Pracownicy tej jednostki są autorami ponad stu publikacji o zarządzaniu projektami i procesami. Są również praktykami gospodarczymi i członkami międzynarodowych stowarzyszeń fachowych. W ciągu dziesięciu lat działalności w katedrze zrealizowano ponad 30 projektów badawczych.

Pełna informacja o działalności KZP znajduje się pod adresem: www.sgh.waw.pl/kzpro.