II Forum Administracji Akademickiej w SGH

uczelniana aula wypełniona ludźmi

27–28 maja br. odbyło się w SGH wydarzenie dla pracowników administracji akademickiej z całej Polski. Podczas dwóch dni obrad plenarnych, warsztatów i sesji networkingowych kluczowi interesariusze szkolnictwa wyższego, uczelnie, organizacje branżowe i dostawcy rozwiązań IT dzielili się z uczestnikami swoją wiedzą na tematy najważniejsze dla administracji szkolnictwa wyższego. W II FAA udział wzięło niemalże pół tysiąca osób z ponad 100 różnych instytucji. W tegorocznej edycji po raz pierwszy najliczniejszą grupę stanowili pracownicy naszej uczelni.

Dla niektórych II FAA było pierwszą taką inicjatywą w tym sensie, że po raz pierwszy wydarzenie dla pracowników różnych jednostek administracyjnych zostało zorganizowane w SGH. Jednak wiele innych osób pamięta doroczne edycje ogólnopolskich forów dziekanatów, które miały podobny charakter, ale przeznaczone były dla węższej grupy pracowników administracji akademickiej.

Podczas Forum tradycyjnie poruszaliśmy ważne sprawy z zakresu administracji szkolnictwa wyższego. Na poziomie strategicznym dotyczyły one planowanych przez MNiSW zmian prawnych w zakresie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów wykonawczych, jak również zmian w systemie POLon. Jako organizatorzy zadbaliśmy także o to, aby w programie znalazły się kwestie istotne, acz być może nieoczywiste – stąd wystąpienie przedstawiciela ABW dotyczące prewencji terrorystycznej na uczelniach, które – z tego co wiemy – przełożyło się na zainteresowanie szkoleniami z tego zakresu. Na forum zaplanowaliśmy także kilka prezentacji informatycznych z zakresu e-doręczeń, sztucznej inteligencji czy narzędzi usprawniających bieżącą pracę. W kolejnym dniu odbyły się warsztaty (które ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników przekształciły się w sesje równoległe).

Organizatorami II Forum Administracji Akademickiej były tradycyjnie Forum Administracji Akademickiej oraz dwie uczelnie – SGH i Akademia Leona Koźmińskiego (serdecznie pozdrawiamy Darka Wronikowskiego i Ewę Wiśniewską). Na poziomie operacyjnym za oprawę II FAA odpowiadał zespół Centrum Technologii informatycznych i Infrastruktury (CTII) SGH, który świetnie sprawdził się w tej roli i Kasia Kłopotowska tradycyjnie czuwająca nad finansami przedsięwzięcia. W sprawach strategicznych dużym wsparciem naszej inicjatywy był kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski. 

Uważny, acz nieobecny na obradach czytelnik, może zwrócić uwagę na nowe określenie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (tj. pracownicy administracji akademickiej), które nadaje im wyższy status i stawia jako dopełnienie drugiej kategorii pracowników uczelni – nauczycieli akademickich. Podczas obrad uzyskaliśmy zapewnienie z MNiSW, że określenie „pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi” wkrótce zniknie z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postulat zmiany przygotowali członkowie Forum Administracji Akademickiej przy wsparciu m.in. SGH. Podobna synergia wystąpiła w przypadku innej propozycji, która dotyczyła usprawnienia obiegu dokumentacji przy rekrutacji na studia II stopnia i również została zaanonsowana podczas obrad. 

Mając poczucie dobrze wypełnionej misji i zorganizowania wydarzenia ważnego dla wielu uczestników, o dużym potencjale integracyjnym i networkingowym, mamy nadzieję, że skorzystali z niego w podobnym stopniu pracownicy naszej uczelni. II FAA dało nie tylko sposobność do poznania osób pracujących na innych uczelniach i zajmujących się podobnymi zagadnieniami, ale również do zwykłej, acz ważnej, integracji w kuluarach – czy to poprzez wieczorne rozmowy w klubie Hades czy wspólne tańce z Sali Kolumnowej. Co więcej, integrując się z osobami z innych uczelni, możemy w większym stopniu zintegrować się ze sobą. Wszak ile zazwyczaj mamy możliwości porozmawiania z pracownikami Biura Kadr o sprawach innych niż kadrowe czy wspólnej zabawy z informatykami? Z tego względu już teraz zapraszamy na kolejne Forum Administracji Akademickiej.