Apel o utworzenie odrębnych ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej

Apel został opublikowany na stronach Polskiej Akademii Nauk 23 października 2023 r. 

logo PAN

Z całą mocą apelujemy o utworzenie odrębnych ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Edukacji Narodowej.

Utworzenie w 2021 roku jednego ministerstwa obejmującego naukę, szkolnictwo wyższe i
oświatę doprowadziło do spadku znaczenia badań naukowych i obniżenia realnych nakładów
przeznaczanych na ten cel. Pokazało również całkowitą odmienność mechanizmów
finansowania i zarządzania edukacją szkolną względem edukacji akademickiej i nierozerwalnie
z nią związanych badań naukowych.

Połączenie tych jakże ważnych dziedzin rozwoju nowoczesnego społeczeństwa w jednym
resorcie nie przyniosło przewidywanych korzyści. Miało natomiast negatywny wpływ na
dostosowywanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki do dynamicznie
zmieniających się stosunków społecznych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz
sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nauką współczesny świat.

Nauka i edukacja na poziomie wyższym stanowią fundament pomyślnego rozwoju Polski i
powinny być objęte działaniem odrębnego ministerstwa. Deklarujemy jak najdalej idącą
współpracę zmierzającą do utworzenia resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

podpisano:

Prof. dr hab. Marcin Pałys
Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. dr hab. Marek Konarzewski
Prezes Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Maciej Żylicz
Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej


Więcej na stronie PAN