Wydarzenia

Z gabinetu rektora: strategicznie o rozwoju uczelni w latach 2022-2032

na zdjęciu dr hab. Piotr Wachowiak na tle regału z książkami - fotografia kolorowa

Mija rok od kiedy – wraz z innymi uczelniami w Polsce i na świecie – zmierzyliśmy się z bolesną decyzję o zamknięciu naszych sal wykładowych i odwołaniu zajęć stacjonarnych. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce zdecydowanie i szybko podjęliśmy kroki mające na celu ochronę naszych studentów i wykładowców przed zakażeniem wirusem Sars-Cov-2, a także sprawną transformację nauki stacjonarnej w zdalną. Dziś, z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć: udało się. Pomimo trudów pandemicznej sytuacji SGH działa prężnie i – co więcej – optymistycznie spogląda w przyszłość, konsultując z członkami społeczności strategię rozwoju uczelni na lata 2022-2032.

Spotkania konsultacyjne w sprawie strategii rozwoju SGH na lata 2022-2032

Marzec 2021 roku był szczególnie intensywny. Wspólnie z prof. Sylwestrem Gregorczykiem – pełnomocnikiem rektora ds. strategii rozwoju SGH oraz z drem Marcinem Dąbrowskim – kanclerzem SGH, spotykałem się z społecznością uczelni w celu przedstawienia projektu strategii rozwoju SGH i wysłuchaniu opinii na jej temat, które zostaną wzięte pod uwagę przy opracowaniu ostatecznej wersji dokumentu.

Odbyliśmy 17 spotkań między innymi z Radą Uczelni, pracownikami kolegiów, CNJO, CWFiS, kierownikami komórek organizacyjnych administracji, prezesami związków zawodowych, Radą Doktorantów, Radą Samorządu Studentów, prezesami stowarzyszeń absolwenckich, Klubem Partnerów SGH. W spotkaniach wzięło udział ponad 600 osób. Bardzo cię ciszę, że mogłem przedyskutować projekt strategii również w gronie byłych rektorów uczelni. 

Jednym z wyjątkowo cennych wydarzeń było także spotkanie z przewodniczącymi Samorządu Studentów SGH, którzy pełnili swoją funkcję w latach 1999-2020. Dziękuję Państwu za merytoryczną dyskusję oraz zgłoszenie wielu zasadnych uwag i propozycji. 

Chciałbym serdecznie podziękować całej społeczności naszej Alma Mater za aktywny udział w tych konsultacjach. Po poprawieniu strategii i zaopiniowaniu przez Radę Uczelni przedłożę jej projekt na posiedzeniu Senatu SGH w kwietniu br.

Oprócz strategicznych planów na przyszłość, w ostatnim czasie nie zabrakło ważnych konferencji i inicjatyw zewnętrznych, w których miałem przyjemność reprezentować SGH, a także wewnętrznych projektów i spotkań uczelnianych.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Green Project Management

2 marca 2021 roku SGH zawarła porozumienie o współpracy z międzynarodową organizacją Green Project Management (GPM) Global z siedzibą w Detroit USA, która prowadzi działania promocyjno-informacyjne na rzecz zrównoważonego podejścia do zarządzania projektami w Europie, w krajach Bliskiego Wschodu i Afryce.

 Liczymy na bliską współpracę w celu podjęcia działań, służących rozwojowi zrównoważonego zarządzania projektami poprzez powiązanie nauki  praktyką, dzięki wykorzystaniu doświadczeń i dorobku naukowego SGH oraz potencjału i pozycji GPM. 

W ramach porozumienia chcemy realizować wspólne projekty badawcze, rozwojowe i konsultacyjne, aby promować i wykorzystać zrównoważone zarządzanie projektami, oparte o standard P5 oraz metodykę PRiSM™. Będziemy wspierać naszych partnerów w prowadzeniu badań naukowych, tworzeniu fachowych publikacji oraz promowaniu wiedzy z tego obszaru na konferencjach naukowych i wydarzeniach branżowych. 

Konferencja Open Eyes Economy

18 marca wziąłem udział w konferencji „Odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju”, zorganizowanej przez Open Eyes Economy*. 

Moralnym obowiązkiem uczelni jest propagowanie idei społecznej odpowiedzialności, ważna jest kwestia odpowiedzialności nauki oraz budowania jej relacji z biznesem. Nauka nie może istnieć bez biznesu, biznes nie może zaś istnieć bez nauki. Ale jakie są kluczowe czynniki tej współpracy? Przede wszystkim pozytywne nastawienie wzajemne środowiska naukowego i biznesowego – uświadomienie sobie korzyści ze współpracy. Powinniśmy mówić do siebie językiem korzyści. Dalej możliwość poznania się w celu wymiany i wiedzy i osób. Zrozumienie motywacji drugiej strony – dla naukowców ważne są publikacje, dla biznesu – pieniądze. 

Wzajemne zaufanie, bez którego nie będzie możliwa żadna współpraca. Dlatego konieczne jest prowadzenie systematycznego dialogu między środowiskiem naukowym i biznesowym. A także dobra organizacja współpracy i elastyczność wynikająca ze zróżnicowania potrzeb i priorytetów obu stron. 

*Open Eyes Economy to jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych kongresów w Polsce, szerzący i realizujący otwarte spojrzenie na ekonomię, inspirujący do działania i wymyślania alternatywnych sposobów rozumienia gospodarki opartej na wartościach. 

Stanowisko Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w sprawie Krajowego Planu Odbudowy

Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) mają na celu przywrócenie gospodarki na tory dynamicznego wzrostu i zapewnienie jej odporności. Pozytywnym dostrzegalnym rezultatem wdrożenia założeń KPO będzie również możliwość reorganizacji wielu obszarów gospodarki i zwrócenie się w stronę bardziej zielonych, zrównoważonych i efektywniejszych rozwiązań i technologii. W stanowisku KRUE podkreślamy istotne, strategiczne obszary i zadania, których realizacja wzmocni przyjęte założenia. 

KPO zakłada pięć filarów, które w najbliższej przyszłości miałyby wpłynąć na odbudowę gospodarczą kraju po wygaszeniu pandemii. Odnosząc się do poszczególnych filarów, szczególnie istotne jest dla nas zwrócenie uwagi na rolę i wsparcie szkolnictwa wyższego, które stanowią konieczny warunek szerokiego transferu innowacji do gospodarki.

W opinii członków KRUE cyfryzacja uczelni wyższych jest kluczowym czynnikiem sukcesu cyfryzacji całej gospodarki. Cyfrowe uczelnie wpływają na podnoszenie kompetencji kadry naukowej oraz studentów, którzy tworzą kapitał ludzki, niezbędny dla wysokiego poziomu efektywności transformacji całej gospodarki. W związku z powyższym, kluczowym wydaje się włączenie szkół wyższych do inwestycji w ramach priorytetu „cyfrowa szkoła”.

Zwracamy również uwagę na konieczność wzmocnienia systemu ochrony zdrowia, inwestycje w nowoczesną infrastrukturę i technologie, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

W stanowisku podkreślamy także wagę celów klimatycznych, gospodarki niskoemisyjnej oraz rozwoju w obszarze zielonych technologii. W naszej ocenie wykorzystanie niskoemisyjnych technologii produkcji i wytwarzania energii jest pozytywnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko. 

Zaniepokojenie może budzić ewentualny brak powiązania celów KPO z założeniami polityki klimatycznej UE, a w przypadku wdrożenia planów generacji energii z paliw kopalnych obawa o naruszenie zasady DNSH (do no significant harm) w zakresie istotnych szkód dla łagodzenia klimatu i sprzeczności z założeniem dekarbonizacji.

Udział w konferencji „Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni jako narzędzie do samooceny” 

Uczelnie to miejsca, gdzie tworzy się i przekazuje wiedzę. Jednak uczelnie nie mogą być samotnymi wyspami. SOU powinna  przejawiać się we wszystkich obszarach ich działalności, a same zasady upowszechniane wśród kluczowych interesariuszy.

Długo zastanawialiśmy się nad tym, które z tych zasad są najważniejsze. Wybraliśmy 12. Wszystkie dotyczącą podstawowych obszarów naszej działalności. Jeśli jednak chcemy mówić o SOU, musimy zacząć od podstawowych wartości, między innymi od tych, zapisanych w kodeksie etyki pracownika naukowego: sumienność, obiektywizm, niezależność, otwartość i przejrzystość. 

Grupa robocza ds. społecznej odpowiedzialności uczelni, działająca w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, opracowała projekt narzędzia dla uczelni do samooceny realizacji zasad Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Narzędzie służyć ma sygnatariuszom Deklaracji wsparciem w procesie realizacji jej zasad oraz ewaluacji podejmowanych, w tym zakresie, działań.

Spotkanie z partnerami SGH

Firma L’Oreal od kilku lat jest członkiem Klubu Partnerów SGH oraz CEMS. W ramach współpracy w obszarze „studiuj praktycznie” realizowany jest wspólny przedmiot  Developing a Winning Sales and Marketing Strategy. Firma może pochwalić się bardzo wysokim odsetkiem zatrudnienia studentów właśnie z naszej uczelni, ponadto w corocznym konkursie Brandstorm studenci SGH plasują się na bardzo wysokich pozycjach lub w zwycięskich zespołach. Cieszymy się na dalszą współpracę, która umożliwia studentom udział w intersujących wydarzeniach, a firmie zaangażowanie w projekty łączące wielu partnerów z Klubu. Taka kooperacja nadaje sens istnieniu KP i strategicznej, wieloletniej współpracy.

Spotkanie z redaktorami naczelnymi czasopism wydawanych przez SGH

Wspólnie z prof. Agnieszką Chłoń-Domińczak – prorektorem ds. nauki spotkałem się z redaktorami naczelnymi czasopism. Dla SGH wydawanie własnych czasopism jest bardzo istotnym zadaniem. Wyraziliśmy słowa uznania dla redaktorów naczelnych i redakcji czasopism.  Na spotkaniu omówiliśmy sposoby wsparcia administracyjnego wydawania czasopism. Ustaliliśmy, że wspólnie będziemy dążyć do tego, żeby wszystkie czasopisma były czasopismami o wysokiej punktacji. 

Spotkanie z nowym zarządem Samorządu Doktorantów

Razem z prof. Agnieszką Chłoń-Domińczak – prorektor ds. nauki, spotkałem się z nowym zarządem Samorządu Doktorantów. Rozmawialiśmy o zasadach współpracy i zamierzeniach zarządu. Zapewniliśmy o wsparciu wszystkich działań Samorządu, które mają na celu rozwój zainteresowań doktorantów. Podkreśliliśmy, że jednym z kluczowych celów strategicznych SGH jest umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej oraz wyposażenie doktorantów w niezbędne kompetencje do pracy naukowej. Stwierdziliśmy, że bardzo ważną grupą doktorantów są kończący studia doktoranckie, którym udzielimy wszelkiej pomocy, aby ich wieloletnie starania mogły zakończyć się sukcesem.

Szczepienie przeciw COVID wykładowców SGH 

W marcu br. zorganizowaliśmy także szczepienie przeciw COVID dla wykładowców naszej uczelni. Do szczepień zgłosiło się 567 osób, a więc 77 proc. uprawnionych. Bardzo dziękuję za tak liczny udział w szczepieniu. Dziękuję również dyrektor Patrycji Wyżlic – koordynatorce szczepień w SGH za sprawną ich organizację. Słowa podziękowań kieruję także do Anny Rulkiewicz – prezes Grupy Luxmed oraz doktora Artura Zaczyńskiego – zastępcy dyrektora w CSK MSWiA za przychylność i nieocenioną pomoc.  Uważam, że niedobrze się stało, że w tym samym czasie nie zostali zaszczepieni pracownicy administracyjni, którzy na co dzień pracują w gmachach uczelni. Jest to bardzo niesprawiedliwe. Jestem przekonany, że w najbliższych czasie również ta grupa pracowników będzie mogła być zaszczepiona, w czym z chęcią pomożemy.