Plan Równości Płci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

zdjęcie przedstawiające dłoń kobiecą, która trzyma klocek z symbolem płci żeńskiej i dłoń mężczyzny dotykająca klocka z symbolem płci męskiej; między nimi klocek z symbolem znaku równości

SGH dołączyła do grona uczelni wdrażających plany równości płci. Zarządzeniem Rektora z 24 maja br. wprowadzony został Plan Równości Płci w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Plan ten bazuje na analizie potrzeb społeczności SGH, dyskusjach eksperckich w ramach SGH oraz szerszego grona społeczności akademickiej, polskiej i międzynarodowej.

Wpisuje się on w założenia programu ramowego Horyzont Europa (HE) na lata 2021-2027, który wyznacza równość płci jako priorytet przekrojowy (horyzontalny) w działalności Komisji Europejskiej. Zaangażowanie Komisji w promowanie równości płci w badaniach i innowacjach jest ważną częścią jej szerszej strategii na rzecz równości płci na lata 2020-2025, ogłoszonej w marcu 2020 r.

Pierwszym elementem Planu Równości Płci jest diagnoza obecnej sytuacji w SGH w obszarach rekrutacji i ścieżkach kariery, w zarządzaniu i gremiach decyzyjnych, a także w badaniach naukowych i dydaktyce. Poruszona jest także kwestia równowagi w obszarze praca – dom z perspektywy płci oraz kwestie mobbingu i molestowania seksualnego. W diagnozie wskazano m.in. na równe proporcje nauczycieli i nauczycielek akademickich ogółem. Jednocześnie kobiety stanowią większość pracujących w Centrum Nauki Języków Obcych, a w kolegiach kobiety stanowiły średnio 44% pracujących. Kobiety przeważają wśród pracowników administracyjnych (67%). Wśród uczących się na studiach na poziomie licencjackim przeważają studenci-mężczyźni – 55% (stanowią też większość wśród kandydatów – 54%), ale na poziomie magisterskim studentki stanowią 54% studiujących (49% wśród kandydatów).

Kolejnym elementem Planu jest zestaw działań na rzecz równości płci w SGH. Za kluczowe działanie uznany został monitoring sytuacji w poszczególnych obszarach diagnozy i regularna ocena zachodzących zmian w obszarze równości kobiet i mężczyzn pracujących i studiujących w SGH. Zaplanowane działania mają wspierać realizację 6 celów:

Cel 1: Zapewnienie równości w rekrutacji i na ścieżkach kariery (poprzez m.in. monitoring danych o zatrudnieniu i płacach na poszczególnych szczeblach, o odsetkach studentów i studentek, publikowanie neutralnych płciowo ogłoszeń o konkursach na stanowiska akademickie i administracyjne i monitoring danych o liczbie kandydatów i kandydatek na studia).

Cel 2: Zapewnienie równości w zarządzaniu i gremiach decyzyjnych (poprzez m.in. monitoring danych o mężczyznach i kobietach na stanowiskach kierowniczych).

Cel 3: Wspieranie równowagi praca – dom (poprzez m.in. analizę danych pozwalających lepiej określić wyzwania dotyczące  łączenia pracy i życia rodzinnego w SGH, przeprowadzanie akcji informacyjnej dla ojców o ich uprawnieniach w obszarze opieki nad dziećmi, wsparcie ojców w korzystaniu z urlopu ojcowskiego/rodzicielskiego, wsparcie pracowników w opiece nad osobami zależnymi).

Cel 4: Zapewnienie równości w badaniach naukowych i realizowanej dydaktyce (poprzez m. in. analizowanie danych o udziale mężczyzn i kobiet w projektach badawczych, dydaktycznych i upowszechniających naukę, w tym kierujących projektami; analizę dorobku publikacyjnego w podziale na płeć).

Cel 5: Zwiększanie świadomości i wagi równości i różnorodności, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi (poprzez m.in. szkolenia z zakresu polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej oraz procedur obowiązujących w SGH, działaniach niepożądanych, dyskryminacji seksualnej, dyskryminacji w procesie nauczania).

Cel 6: Równość w innych obszarach (np. uświadamianie możliwości korzystania z feminatywów w stopkach, opisach stanowisk, systemach informatycznych).

Dokument dostępny jest na stronie.