Projekty mobilnościowe 2014–2020 w SGH

Już za kilka miesięcy rozpoczniemy kolejny etap realizacji programu Erasmus+.

Rok 2020 jest ostatnim, pełnym rokiem obecnej perspektywy programu Erasmus+. Już za kilka miesięcy rozpoczniemy kolejny etap realizacji programu, warto więc zrobić krótkie podsumowanie kończącego się etapu.

W tym roku Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH złożyło 4 wnioski o realizację programów mobilnościowych, te programy to:   

 • Erasmus+, czyli wyjazdy studentów i pracowników z krajów biorących udział w programie (KA103);
 • Erasmus+, czyli wyjazdy studentów i pracowników z krajów partnerskich (KA107);
 • PO WER: międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami;
 • Edukacja EOG, komponent II, czyli mobilność w szkolnictwie wyższym.

W wyniku przeprowadzonych naborów SGH udało się pozyskać granty na łączną kwotę 1 776 475 euro, w tym: Erasmus+ KA103 – 1 349 845 euro; Erasmus+ KA107 – 310 965 euro; EOG Edukacja – 33 715 euro oraz PO WER – 359 933 zł [ok. 81 950 euro].

O ile program Erasmus+ oraz jego możliwości są powszechnie znane, o tyle zarówno PO WER, jak i Edukacja EOG są mniej znanymi inicjatywami.

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

W projekcie uczelnie ubiegają się o dofinansowanie wyjazdów studentów realizujących mobilności w ramach programu Erasmus+ KA103 – mobilność z krajami programu.

Uczestnikami projektu są: studenci niepełnosprawni lub studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego.

Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia lub praktykę w uczelni lub instytucji przyjmującej. W latach 2014/15–2019/20 beneficjentami tego programu było 88 studentów SGH. Operatorem programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

PROGRAM EDUKACJA

Program powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014–2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską.
Głównym celem programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a państwami darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmacnianie potencjału ludzkiego oraz poszerzanie wiedzy w Polsce.

Partnerami programu są:

 • The Icelandic Centre for Research – RANNIS, Islandia
 • The National Agency for International Education Affairs – AIBA, Liechtenstein
 • Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education – Diku, Norwegia.

Obszary priorytetowe (preferowane), wspierające realizację celów programu Edukacja to:

 • edukacja włączająca,
 • zarządzanie w sektorze edukacji,
 • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
 • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
 • rozwój poradnictwa zawodowego,
 • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

W programie Edukacja przewidziano nabory w ramach 4 komponentów: Profesjonalny rozwój kadry (I); Mobilność w szkolnictwie wyższym (II), Współpraca instytucjonalna – kształcenie zawodowe (III) oraz Współpraca instytucjonalna (IV).

Całkowity budżet programu Edukacja wynosi ponad 23 mln euro, z czego 20 mln euro pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, a pozostałe finansowanie to wkład krajowy.

W r. a. 2020/2021 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uczestniczy w komponencie II – Mobilność w szkolnictwie wyższym.

W projekcie uczestniczą 3 uczelnie partnerskie SGH: University of Iceland (tylko wymiana pracowników), University of Liechtenstein (wymiana studentów i pracowników) oraz BI Norwegian Business School (wymiana studentów i pracowników).

Kwota przyznanego dofinansowania to 33 715 euro. Operatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

PODSUMOWANIE

SGH uczestniczy w działaniach programu Erasmus już od 22 lat. Kończąca się perspektywa programu była okresem bardzo intensywnym i umożliwiła mobilności wielu studentom i pracownikom naszej uczelni oraz uczelni partnerskich zarówno z krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich. Mamy nadzieję, że kolejny etap jeszcze bardziej umocni pozycję SGH jako jednej z najlepiej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce oraz zwiększy rozpoznawalność naszej uczelni na świecie. Poniżej przedstawiamy zestawienia liczbowe od 2014 do połowy 2020 r. Aktualnie realizowany jest ostatni rok obecnej perspektywy, który – ze względu na panującą pandemię COVID-19 – stawia przed uczestnikami programu szereg wyzwań. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zrealizować w sposób bezpieczny możliwie jak najwięcej mobilności.

Małgorzata Chromy, zastępca dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH