Szkoła Doktorska SGH

Nowe zasady kształcenia doktorantów w Szkole Głównej Handlowej.

Senat SGH 17 kwietnia przyjął Regulamin Szkoły Doktorskiej zawierający warunki rekrutacji oraz ramowy program kształcenia. Uchwalenie regulaminu podyktowane było koniecznością dostosowania do nowych regulacji wynikających z Konstytucji dla Nauki. Uchwały w sprawie ustalania ramowego programu kształcenia oraz programów kształcenia w dyscyplinach zostały przyjęte 29 maja br. Szkoła Doktorska SGH może zacząć swoją działalność.

Jednym z najgorętszych tematów, którymi ostatnio żyje cała społeczność akademicka, jest wejście w życie Konstytucji dla Nauki. Abstrahując od oceny merytorycznej nowej regulacji, warto wskazać, że diametralnie zmienia ona cały system. Dotychczasowe studia doktoranckie zostaną zastąpione przez szkoły doktorskie. W odróżnieniu do dotychczasowego modelu szkołę doktorską będzie prowadziła cała uczelnia, a nie poszczególne jej jednostki.

Wydaje się, że wprowadzenie tych rewolucyjnych zmian wymaga czasu, niestety jak w przypadku każdej rewolucji i ta została przeprowadzona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo szybko i dość nierozważnie. Władze uczelni i społeczność akademicka stanęli więc przed ogromnym wyzwaniem: jak w ciągu roku przygotować się i wdrożyć system działania szkół doktorskich.

Senat SGH 17 kwietnia podjął Uchwałę w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej w SGH (dalej: regulamin). Zgodnie z regulaminem Szkołą Doktorską będzie kierował dziekan wspierany przez dwóch prodziekanów i Radę Szkoły Doktorskiej (dalej: rada). Jednym z głównych zadań rady będzie dokonywanie przeglądów programów kształcenia, opiniowanie wniosków o ich zmianę czy też opiniowanie projektów warunków rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, nadzorowanie zasad i praktyki oceniania doktorantów. Doktoranci będą mieli w radzie dwóch przedstawicieli.

Zgodnie z nowym regulaminem kształcenie w Szkole Doktorskiej SGH będzie trwało osiem semestrów. Podobnie jak dziś, okresem zaliczeniowym będzie rok akademicki, przedmioty zaliczane będą na ocenę. Ramowy program kształcenia w Szkole Doktorskiej SGH przyjmować będzie Senat SGH na wniosek rektora.

Senat podjął również Uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w SGH. Według nowych regulacji rekrutacja będzie dwuetapowa. Pierwszy etap skupiać się będzie na merytorycznej ocenie złożonych przez kandydata dokumentów. W drugim etapie przeprowadzana będzie rozmowa z kandydatem.

Podjęte uchwały to początek kształtowania nowego systemu nauczania doktorantów w SGH. Cała uwaga społeczności akademickiej skupiona jest obecnie na tym problemie. Mamy nadzieję, że znajdzie się również czas na rozwianie wątpliwości i obaw, jakie mają doktoranci, którzy zaczęli studia w roku akademickim 2018/2019 bądź wcześniej, a nie otworzyli jeszcze przewodu doktorskiego.

Patrycja Fatyga, członek Rady Samorządu Doktorantów SGH, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH