DR PAWEŁ SMAGA
Katedra Systemu Finansowego
Instytut Finansów
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH

Zakres jego zainteresowań badawczych obejmuje stabilność finansową, ryzyko systemowe i regulacje sektora bankowego. Współautor i recenzent wielu artkułów na liście JCR. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę Prezesa Zarządu BFG i wyróżnienie w konkursie Prezesa NBP. Autor monografii pt. „Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka.” wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH w Warszawie w 2020 r., w której można znaleźć więcej informacji nt. sposobów identyfikacji i zapobiegania kryzysom finansowym.