DR KATARZYNA BENTKOWSKA
Zakład Analizy Rynków
Instytut Rynków i Konkurencji
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH