Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w gospodarce polskiej - III kwartał 2023

Stos monet na wykresie

Poprawa koniunktury ogólnogospodarczej

Koniunktura w gospodarce polskiej - III kwartał 2023

Uwaga: PKB za I kwartał 2023 r. niewyrównany sezonowo, szacunek wstępny.
Źródło: opracowanie na podstawie danych IRG SGH i GUS.

Wartość barometru IRG SGH (BARIRG) w III kwartale 2023 r. wynosi -5,2 pkt, o 5,7 pkt więcej niż w II kwartale br. W porównaniu z III kwartałem 2022 r. jest wyższa o 11 pkt. Kwartalny wzrost wartości BARIRG jest skutkiem poprawy w przemyśle przetwórczym, sektorze finansowym i kondycji gospodarstw domowych. Pogorszenie się koniunktury w skali roku odnotowano tylko w budownictwie. Obecna wartość barometru jest o 1,0 punkt wyższa od wieloletniej średniej dla tej pory roku.

W porównaniu z poprzednim kwartałem najbardziej poprawiły się: koniunktura w sektorze bankowym i kondycja gospodarstw domowych. Wzrosty wartości odpowiednich wskaźników wyniosły: 34,4 i 8,8 pkt. Zmiany te łącznie spowodowały wzrost wartości barometru o 7,4 pkt. Wskaźnik koniunktury w przemyśle zwiększył swoją wartość o 2,7 pkt, przyczyniając się do wzrostu barometru o dalsze 0,8 pkt. Spadki wartości wskaźników koniunktury w budownictwie o 5,4 pkt i handlu o 11,9 pkt zmniejszyły wzrost wartości barometru o 2,5 pkt.

Wzrosty wartości wskaźników w skali roku odnotowano dla przemysłu przetwórczego (o 7,8 pkt), handlu (o 8,1 pkt), gospodarstw domowych (o 22,2 pkt) i sektora bankowego (o 12,5 pkt). Przyrosty te zwiększyły wartość barometru o 11,5 pkt. Spadek wartości wskaźnika koniunktury w budownictwie o 3,3 pkt zmniejszył wzrost wartości barometru o 0,5 pkt.

Analiza zmian wartości barometru wskazuje na to, że gospodarka weszła w okres wzrostu aktywności gospodarczej. Pomimo nawarstwionych trudności i ograniczeń, zewnętrznych i wewnętrznych, koniunktura w gospodarce poprawiła się trzeci kwartał z rzędu. Poprawiają się również nastroje przedsiębiorców i konsumentów. Czwarty kwartał roku zwykle był okresem pogorszenia się koniunktury, biorąc jednak pod uwagę przewidywania podmiotów gospodarczych, ankietowanych w lipcu i sierpniu, można spodziewać się utrzymania się tendencji wzrostowej w IV kwartale br. Koniunkturę w ostatnich latach cechują jednakże duża wahliwość oraz odejście od dotychczasowych rytmu i wzorców zmian cyklicznych, co utrudnia prognozowanie jej zmian.

 

Obraz autorstwa jcomp na Freepik.