Badania konsumenckie ESG

Badania konsumenckie ESG

Katedra Ubezpieczenia Społecznego w ramach współpracy z europejskim organem nadzorczym EIOPA prowadzi badania w formie ankiety elektronicznej wśród studentów wszystkich rodzajów i trybów studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Badania są przeprowadzane w ramach konsultacji europejskich organów nadzoru z uczestnikami rynków finansowych wszystkich krajów UE. Celem niniejszych badań jest uzyskanie informacji na temat proponowanych formularzy z ujawnieniami ESG. Obowiązek tworzenia takich formularzy został nałożony przez nowe przepisy europejskie, które mają na celu ujednolicenie publikowanych informacji dotyczących produktów finansowych promujących aspekty środowiskowe (E), społeczne (S) lub przyczyniają się do osiągnięcia zrównoważonego celu (G). Przepisy te obejmą wszystkie instytucje finansowe całej Unii Europejskiej.

Celem badań jest też ulepszenie obowiązkowych dokumentów informacyjnych i wypracowanie jak najlepszego podejścia.

Ankietę można znaleźć tutaj i będzie ona dostępna od 28.10 do 06.11 br.

Badania będą przeprowadzone równolegle w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Jest to szczególny moment, kiedy konsumenci mogą wyrazić swoje zdanie w kwestii przejrzystości i wyglądu takich dokumentów, więc każdy uczestnik ankiety ma realny wpływ na ustawodawstwo europejskie.

Z perspektywy budowania przyszłości rynkowej szczególnie istotna jest opinia studentów szkół ekonomicznych, którzy będę w tej rzeczywistości wchodzić na rynek pracy i dokonywać decyzji inwestycyjnych.

Każdy głos ma wpływ na kształtowanie się nowej rzeczywistości rynkowej!

Kolejne obowiązki ujawnień na europejskim rynku finansowym

ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) to skrót, z którym wszyscy uczestnicy rynku powinni się zapoznać. Odnosi się on do działań podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo i ich wpływu na trzy główne aspekty: środowiskowy (E) , społeczny (S) oraz związany ze zrównoważonym rozwojem (G).

Opracowane w listopadzie zeszłego roku rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ma ujednolicić publikowane przez instytucje finansowe informacje, dotyczące produktów finansowych promujących aspekty ESG, takich jak fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, banki, podmioty zarządzające aktywami i fundusze emerytalne w całej Unii Europejskiej.

Oznacza to, że na instytucje finansowe został nałożony obowiązek informowania zarówno klientów, jak i inwestorów o aspektach ESG oferowanych produktów jeszcze przed podpisaniem umowy np. czy środki będą inwestowane w akcje spółek kładących nacisk na energię odnawialną. Ponadto podmioty zobowiązuje się do corocznego raportowania do instytucji nadzoru tzw. oświadczenia w sprawie negatywnych skutków. W dokumencie znajdą się też informacje dotyczące wolumenów inwestycji zaangażowanych w np. energię nieodnawialną, deforestację, złe gospodarowanie wodą i energią, brak recyklingu, brak poszanowania praw człowieka, dyskryminację kobiet, korupcję, handel bronią itp.

Pojawiają się głosy podważające słuszność drogi obranej przez europejski nadzór i wskazujące na skomplikowane i niejasne zapisy rozporządzenia, zbyt obszerne raportowanie, czy brak dostępu do danych i informacji jakich oczekuje nadzorca. Przez regulacje w formie ujawnień po raz kolejny ustawodawstwo europejskie przerzuca odpowiedzialność na instytucje i krajowych regulatorów. Dla całkowitego obowiązywania zapisów rozporządzenia pozostaje jeszcze kilka lat, a europejskie organy starają się zaangażować w konsultacjach jak najwięcej uczestników rynkowych, aby wypracować jak najlepsze podejście. Nadzieją dla rynku pozostaje czas.

 


BIBLIOGRAFIA
[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, link

[2] ESAs consult on environmental, social and governance disclosure rules, link