Startuje Szkoła Liderów Trójmorza

grafika z napisem Startuje Szkoła Liderów Trójmorza

Budujemy fundamenty pod przyszły rozwój regionu

Od lat w przestrzeni publicznej coraz więcej mówi się o Inicjatywie Trójmorza. Zarówno dyskurs, jak i podejmowane dotychczas działania skupiały się jednak przede wszystkim na współpracy gospodarczej krajów Inicjatywy, z pominięciem dyskusji na temat budowania wspólnego kapitału społecznego. Postanowiliśmy to zmienić i zbudować fundamenty pod realną współpracę krajów regionu w przyszłości. W tym celu organizujemy Szkołę Liderów Trójmorza, która połączy 40 zdolnych młodych ludzi z 12 krajów regionu. Rekrutacja do projektu będzie trwać do 29 maja 2022 r.

Jako środowisko Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie doskonale rozumiemy rolę i korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca międzynarodowa. Dzięki współpracy SGH z uniwersytetami i szkołami biznesowymi w ponad 50 krajach na całym świecie studenci i pracownicy naszej uczelni każdego roku zdobywają szerokie doświadczenia naukowe, dydaktyczne, kulturowe i językowe, które stanowią nieodzowną wartość w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Bezcenne w tym procesie są również relacje nawiązywane podczas uczestnictwa w wymianach czy programach międzynarodowych, które często skutkują przyszłą współpracą na poziomie akademickim czy biznesowym. Wierzymy, że współpraca międzynarodowa między uczelniami, ich studentami i pracownikami może przynosić również wymierne korzyści na szerszą skalę – w ramach międzynarodowej współpracy między państwami.

Od kilku lat w przestrzeni publicznej coraz częściej jest promowana koncepcja Trójmorza. Jest to projekt geopolityczny 12 państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Nazwa Inicjatywy pochodzi od położenia wymienionych krajów w pobliżu Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Głównym celem formatu powołanego w 2016 r. w Dubrowniku jest rozwijanie szerokiej współpracy w dziedzinie energetyki, logistyki i transportu oraz informatyki i telekomunikacji. Inicjatywa Trójmorza, odgrywając rolę uzupełniającą w stosunku do działań Unii Europejskiej, promuje również projekty z dziedziny nauki i kultury, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju regionalnego społeczeństw krajów członkowskich. Geostrategiczny charakter Inicjatywy sprzyja dalszej integracji regionu, która – jak pokazują ostatnie wydarzenia we wschodniej Europie – jest niezbędna pod kątem zarówno gospodarczym, jak i bezpieczeństwa.

Mimo podejmowanych wysiłków na rzecz wzmocnienia stosunków gospodarczych między krajami regionu Trójmorza wciąż niewiele jest działań nakierowanych na wzmocnienie kapitału społecznego w krajach Inicjatywy. Brak silnych relacji pomiędzy liderami społecznymi czy biznesowymi państw Trójmorza przekłada się na niewystarczające wykorzystanie potencjału regionu. Budowanie platform takiej współpracy wydaje się jednym z kluczowych działań dla długookresowego powodzenia projektu. Należy pamiętać, że przyszłość Inicjatywy i jej dalszy rozwój będą zależeć od młodych ludzi. To oni będą odpowiedzialni za utrzymywanie zbudowanych relacji i podejmowanie dalszych działań w kierunku zwiększania współpracy państw Trójmorza. To, jak silna będzie przyszła współpraca w regionie, będzie zależało od przyszłych liderów politycznych, społecznych i biznesowych oraz ich przekonania o wartości wspólnej współpracy 12 państw Inicjatywy.

Motto naszej uczelni brzmi: „SGH kształtuje liderów”. Postanowiliśmy wynieść to hasło ponad granice Polski, tworząc Szkołę Liderów Trójmorza (Three Seas Leadership School) – pierwszy projekt związany z inicjatywą łączenia młodych liderów regionu. Jest to przedsięwzięcie skierowane do młodych profesjonalistów w dziedzinie biznesu, działalności społecznej i polityki obywatelskiej z 12 krajów Inicjatywy. W dwutygodniowej szkole letniej organizowanej w połowie sierpnia weźmie udział 40 osób, które mimo młodego wieku mają już doświadczenie i osiągnięcia we wspomnianych obszarach. Projekt ma na celu poszerzenie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do bycia kompetentnymi, odpowiedzialnymi liderami swoich społeczności i organizacji, a także stanowi doskonałą platformę do nawiązania relacji i wymiany poglądów przyszłych liderów życia społeczno-gospodarczego w naszej części Europy.
Przed rozpoczęciem szkoły letniej uczestnicy wezmą udział w dwóch szkoleniach zdalnych, których celem będzie ujednolicenie podstawowej wiedzy, głównie z zakresu samej Inicjatywy Trójmorza oraz wspólnej historii krajów regionu. Umożliwi to lepszy start w zajęciach realizowanych już w części stacjonarnej.

Pierwszy tydzień Szkoły Liderów Trójmorza będzie składał się z warsztatów i wykładów podnoszących kompetencje przywódcze uczestników. Po trzech dniach uczestnicy spędzą kolejne dwa, biorąc udział w specyficznych dla danego obszaru zajęciach z zakresu biznesu, aktywności społecznej i polityki obywatelskiej. Warsztaty będą prowadzone przez najlepszych naukowców i ekspertów biznesowych, we współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i korporacjami.

Drugi tydzień szkoły będzie poświęcony pracy w interdyscyplinarnych zespołach, w ramach których uczestnicy będą dyskutować nad bieżącymi problemami społeczno-gospodarczymi i wyzwaniami stojącymi przed krajami Trójmorza. Przygotowane przez nich w tym czasie propozycje rozwiązań zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali finałowej. Wypracowane wspólnie rozwiązania zostaną ujęte w publikacji, która zostanie wydana po zakończeniu projektu i rozpowszechniona wśród liderów politycznych i społecznych regionu. W ramach dwóch tygodni spędzonych w Polsce uczestnicy będą mieli także okazję poznać polską kulturę i największe polskie atrakcje turystyczne.

Nad poziomem merytorycznym całego projektu czuwa Zespół ds. Programu, złożony z pracowników naukowych SGH, alumnów oraz wybitnych ekspertów zewnętrznych. W jego skład weszli: prof. Eliza Przeździecka (KGŚ SGH), Marek Łyżwa (Korporacja HZ SGH), Piotr Wasilewski (alumn SGH, współprzewodniczący Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem), Kamila Wykrota (Forbes Experience Lab), Sebastian Stodolak (wiceprezes Warsaw Enterprise Institute, publicysta DGP), Igor Janke (prezes Instytutu Wolności, dziennikarz) oraz przedstawiciele środowiska studenckiego. Pracami zespołu kieruje dr Dominika Brodowicz, członkini m.in. The Futures Academy (DIT) i Urban Land Institute, koordynująca w przeszłości takie projekty, jak Summer University Warsaw.

Głęboko wierzymy, że relacje uczestników nawiązane podczas Szkoły Liderów Trójmorza będą długo utrzymywane i wraz ze zdobytą wiedzą staną się podstawą dalszej współpracy młodych liderów regionu i państw przez nich reprezentowanych.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego przyznanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej oraz zaangażowania studentów SGH zrzeszonych w Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy w ramach powołanego przez SGH Zespołu ds. Organizacji odpowiadają za bezpośrednią organizację projektu.

Emilia Szczukowska

EMILIA SZCZUKOWSKA
współautorka projektu Szkoły Liderów Trójmorza, przewodnicząca Zespołu ds. Organizacji projektu, wiceprezes Europejskiej Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

Hubert Wejman

HUBERT WEJMAN
koordynator obszaru naukowego w Zespole ds. Organizacji Szkoły Liderów Trójmorza, członek Rady Nadzorczej Europejskiej Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości

Więcej informacji o projekcie na stronie tsls.sgh.waw.pl

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, NAVA, Unii Europejskiej