Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w gospodarce polskiej – II kwartał 2024

Fabryka nocą

Utrwalające się ożywienie w polskiej gospodarce

Uwaga: PKB niewyrównany sezonowo, PKB za I kwartał 2024 r. tzw. szybki szacunek.
Źródło: opracowanie na podstawie danych IRG SGH i GUS.

 

W II kwartale 2024 r. koniunktura w gospodarce ponownie poprawiła się. Poprawa jest typowa dla tej pory roku – wiosna to zazwyczaj okres polepszenia się stanu gospodarki ze względu na pozytywne oddziaływanie czynników sezonowych. Wartość barometru jest równa -4,39 pkt i wyższa od wartości z I kwartału br. o 1,96 pkt, a od wartości sprzed roku o 6,44 pkt. Jest nieznacznie wyższa od wieloletniej średniej dla tego okresu (o 1,07 pkt), pozostaje jednak niższa od średniej dla drugich kwartałów lat 2017-2019 (tj. okresu bezpośrednio poprzedzającego pandemię COVID 19), o 7,39 pkt.

Największy wpływ na wzrost wartości barometru w skali kwartału miała poprawa koniunktury w budownictwie. Przyczyniła się do wzrostu w wartości barometru o 3,21 pkt. Poprawa koniunktury w przemyśle przetwórczym i handlu spowodowała wzrost wartości barometru o kolejne 0,31 pkt. Spadki wartości wskaźników koniunktury w sektorze finansowym i gospodarstwach domowych obniżyły wzrost wartości barometru o 1,56 pkt.

W skali roku wartość barometru BARIRG wzrosła o 6,44 pkt. Jest to skutek poprawy koniunktury we wszystkich badanych sektorach, poza handlem. Największy wpływ na roczny wzrost wartości barometru miała poprawa koniunktury w sektorze finansowym i polepszenie się nastrojów konsumentów. Wzrosty wartości wskaźników koniunktury finansowej i kondycji gospodarstw domowych, odpowiednio o 15,65 i 9,0 pkt, przyczyniły się do zwiększenia się wartości barometru o 4,81 pkt. Wzrosty wartości wskaźników koniunktury w przemyśle o 2,87 pkt i w budownictwie o 11,2 pkt spowodowały dalszy wzrost wartości barometru o 2,42 pkt. Spadek wartości wskaźnika koniunktury w handlu o 5,5 pkt przyczynił się do zmniejszenia się wzrostu wartości barometru o 0,79 pkt.

Wyniki badań koniunktury w II kwartale 2024 r. wskazują, że ożywienie aktywności gospodarczej, odnotowane w I kwartale, utrzymuje się. Poprawa wynika z pozytywnego oddziaływania zarówno czynników sezonowych jak i cyklicznych. Oceny uczestników gospodarki odnośnie do jej stanu bieżącego i ich przewidywania dotyczące zmian sytuacji w najbliższej przeszłości są jednak mniej optymistyczne niż przed kwartałem. Mimo to należy spodziewać się dalszej poprawy koniunktury w kolejnym kwartale.