Seminarium naukowe „Społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki”

grupa osób siedzi na sali wykładowej

6 czerwca br. w SGH odbyło się seminarium naukowe „Społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki" organizowane przez Katedrę Geografii Ekonomicznej.

Seminarium przygotowano we współpracy z Instytutem Zarządzania Wartością  (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH), Instytutem Gospodarstwa Społecznego (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH), Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, Instytutem Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na wstępie podkreślono znaczenie dyskusji na temat prospołecznych czynników rozwoju gospodarczego. 
Seminarium zostało podzielone na trzy panele tematyczne.

PANEL I 
Polityka społeczna i makroekonomiczne zagadnienia problemów społecznych. 

W tej części seminarium dr Andrzej Klimczuk pełnił rolę moderatora. Sesja obejmowała prezentacje kilku ekspertów: 

 • dr hab. Jacek Brdulak i dr hab. Dariusz Kotlewski (SGH) omówili społeczne aspekty produktywności regionu, podkreślając wpływ czynników społecznych na rozwój regionalny.
 • dr hab. Adam Koronowski (UKSW), zastanawiał się, czy powinniśmy i możemy uwolnić się od imperatywu wzrostu, analizując alternatywne modele gospodarcze.
 • dr Martin Dahl (Uczelnia Łazarskiego) zaprezentował ordoliberalną politykę społeczną, wskazując na jej zasady i zastosowania w kontekście współczesnym.
 • dr Andrzej Klimczuk (SGH) omówił przedsiębiorczość i innowacyjność społeczną osób starszych, podkreślając wybrane szanse i bariery rozwoju z perspektywy polityki społecznej.

 

PANEL II
Finansowanie działań prospołecznych w gospodarce.

Dr hab. Rafał Kasprzak (SGH) moderował sesję poświęconą finansowaniu działań prospołecznych. W ramach sesji zaprezentowano kilka zagadnień tematycznych:

 • dr Marta Ziółkowska (SGH) przedstawiła koncepcję franczyzy społecznej jako modelu biznesowego wspierającego cele społeczne.
  dr Paweł Węgrzyn (SGH) omówił obligacje społeczne, wskazując na ich potencjał w finansowaniu projektów społecznych.
 • dr Anna Masłoń-Oracz (SGH) przedstawiła perspektywę organizacji społecznych w Afryce, zwracając uwagę na specyficzne wyzwania i możliwości w tym regionie.

PANEL III
Znaczenie przedsiębiorstw społecznych w gospodarce.

W tej części seminarium dr hab. Paweł Kubicki (SGH) moderował dyskusję na temat roli przedsiębiorstw społecznych. Sesja obejmowała prezentację trzech prelegentów:

 • dr hab. Rafał Kasprzak (SGH) zaproponował metodykę pomiaru oddziaływania przedsiębiorstwa społecznego na gospodarkę, podkreślając znaczenie miar jakościowych.
 • dr Ewelina Florczak (SGH) przedstawiła wartość przedsiębiorstwa społecznego w społeczeństwie obywatelskim, wskazując na korzyści społeczne i ekonomiczne.
 • mgr Tomasz Gardziński (Uczelnia Łazarskiego) omówił funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych w sytuacjach kryzysowych, analizując ich odporność i adaptacyjność.

Na koniec seminarium organizatorzy podkreślili znaczenie kontynuacji badań i współpracy w zakresie prospołeczności w gospodarce i przedsiębiorczości społecznej. Spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu cennych informacji i inspiracji, umożliwiając wymianę doświadczeń i poglądów na kluczowe zagadnienia społeczne i ekonomiczne.