Polsko-francuska konferencja „Ekonomia narracyjna”

grupa prelegentów siedzi w sali, gdzie odbywa się konferencja; na ekranie wyświetlone nazwiska i afiliacje uczestników

24 marca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się polsko-francuska konferencja naukowa pt. „Ekonomia narracyjna”. Było to ostatnie wydarzenie w ramach Francuskiego Tygodnia Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warszawskim pt. „Nauka w służbie społeczeństwa”.

„Tę dzisiejszą konferencję prowadzimy wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim w ramach +dni francuskich+. Jesteśmy znani jako uczelnia, która bardzo wspiera współpracę z uczelniami francuskimi. (…) SGH jest najstarszą uczelnią ekonomiczna i biznesową w Polsce. (…) Bardzo się cieszę, że wspólnymi siłami (z UW) możemy rozwijać teorię ekonomii” – powiedział prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

Jak podkreślił, współpraca SGH z uczelniami francuskimi rozwija się bardzo dobrze. „Taką perełką przez ostatnie dwa lata jest nasza odnowiona współpraca ze Sciences Po z Paryża. Wstąpiliśmy do sieci uniwersytetów europejskich pod nazwą CIVICA – Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych. Pod przywództwem naszych kolegów ze Sciences Po rozwijamy działania w wielu obszarach działalności uczelni. Mamy specjalny grant z Komisji Europejskiej na najbliższe cztery lata, ale sądzimy, że to jest współpraca o wiele dłuższa (…)” – wskazał prof. Prokop. 

Następnie głos zabrał dr Laurent Tatarenko, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich w Polsce (OKFiSF) UW.

(…) Jednym z najważniejszych punktów wydaje mi się praktyka akademicka SGH, która zawsze zwracała uwagę na rozwój społeczny, starając się wzmocnić związek między badaniami a dydaktyką poprzez integrację nowych podejść i nowych metod w służbie nowych dziedzin nauki badania. Z tego punktu widzenia SGH jawi się nie tylko jako ucieleśnienie idei, że ekonomia musi być pojmowana przede wszystkim jako nauka społeczna, ale także jako przykład działalności naukowej w służbie społeczeństwu, by użyć podtytułu nadanego naszemu wydarzeniu – zauważył dr Tatarenko. – Jest zatem całkiem naturalne, że temat wybrany na ten dzień proponuje powrót do pojęcia +ekonomii narracyjnej+, która pośrednio umieszcza analizę ekonomiczną prowadzoną w różnych skalach w interdyscyplinarnej relacji z kilkoma innymi specjalnościami nauk społecznych. Dlatego nasze wydarzenie gromadzi ekonomistów, socjologów, historyków gospodarczych, ale także aktorów życia publicznego, aby porównać ich zapatrywania na miejsce procesów narracyjnych w podejściu zbyt często utożsamianym z danymi statystycznymi, przetwarzanymi ilościowo za pomocą modeli matematycznych” – tłumaczył.

Dr Tatarenko dodał, że w procesie tym „ praca francuskich specjalistów zaowocowała refleksją uzupełniającą rozważania świata anglosaskiego na temat wykorzystania narracji w analizie obiektów i zjawisk ekonomicznych”. „Właśnie w tym kontekście dwustronny, francusko-polski format naszego spotkania wydaje mi się sensowny, zgodny z misjami OKFiSF” – ocenił.

Na koniec zwrócił uwagę na zjawiska, które w ostatnich latach i na różną skalę dotykają nasze społeczeństwa, w tym w szczególności kryzysy takie jak pandemia COVID-19, konflikty zbrojne czy ostatnio kryzys bankowy, które dotykają kilku obszarów praktyki społecznej, ale wszystkie odciskają swoje piętno na stosunkach gospodarczych. „Jednak pomimo mnogości czynników kształtujących te przemiany, istotnym elementem pozostaje zaufanie między aktorami, które jest bezpośrednio związane z wytwarzaniem narracji. Z tego punktu widzenia studiowanie podejścia narracyjnego w ekonomii jest przede wszystkim sposobem na kwestionowanie konstrukcji znaczenia nadawanego interakcjom zachodzącym w naszych współczesnych społeczeństwach” – zauważył dyrektor OKFiSF.

O tym, dlaczego tematyka ekonomii narracyjnej jest poruszana obecnie, w SGH, podczas polsko-francuskiego tygodnia nauki, mówiła dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH., kierownik Katedry Studiów Politycznych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH.

„W SGH temat ekonomii narracyjnej, a właściwie narracyjności w ekonomii był przedmiotem wykładu inauguracyjnego roku akademickiego 2022/2023 autorstwa dr. hab. Aleksandra Sulejewicza, prof. SGH, z Kolegium Gospodarki Światowej (…) Na przestrzeni ostatnich lat w naukach humanistycznych, ale i naukach społecznych badanie narracji stało się jednym z ważniejszych przedmiotów i naukowych wyzwań. Narracja to nie tylko sposób opowiadania o świecie z perspektywy indywidualnych podmiotów, poszukiwanie homo narrans, czyli biografii, wypowiedzi autobiograficznych, relacji z życia, historii życia. Ale narracja to także ideologie polityczne, tzw. wielkie narracje czy meta narracje, których koniec wieszczył jeden z postmodernistów Jean-Francois Lyotard – mówiła prof. Molęda-Zdziech.

– Jean-Francois Lyotard w książce +Kondycja ponowoczesna+ ogłosił upadek i delegitymizację tzw. wielkich narracji. Ich miejsce miały zająć, i jak widzimy, zajmują małe narracje,  które przeciwstawiają się jedynie słusznej i uniwersalnej prawdzie o świecie, mnogość gier językowych i które wyrażają prawdy opisujące zjawiska i świat z różnych perspektyw”.

Program polsko francuskiej konferencji pt. „Ekonomia narracyjna".

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora SGH.