Globalny podatek minimalny – szanse i wyzwania dla Polski

grupa osób w auli na konferencji

23 maja 2024 roku odbyła się IV konferencja naukowa pt. „Globalny podatek minimalny – szanse i wyzwania dla Polski”, zorganizowana przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH (CASP SGH) we współpracy z IFA Poland. 

Wydarzenie zainaugurował dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, prof. dr hab. Piotr Błędowski. W imieniu organizatorów konferencji Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH głos zabrał prof. dr hab. Dominik Jan Gajewski, natomiast  w imieniu IFA Poland dr Wojciech Sztuba.

Przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), dyrektor Departamentu Kluczowych Podmiotów, Anna Sobierajska-Sokół przedstawiła perspektywę oraz stanowisko szefa KAS Marcina Łobody w kontekście poruszanej tematyki.

Panel I: Znaczenie globalnego podatku minimalnego dla polityki podatkowej w Polsce
Pierwszy panel, moderowany przez prof. dr. hab. Dominika Jana Gajewskiego, poświęcony był analizie wpływu globalnego podatku minimalnego na krajową politykę podatkową. Paneliści omówili wpływ Dyrektywy Rady 2022/2523 na konkurencyjność Unii Europejskiej i Polski, identyfikując główne wyzwania związane z jej wdrożeniem na poziomie krajowym. Dyskusje objęły również kwestie tworzenia międzynarodowych organów podatkowych oraz mechanizmów sądowych poświęconych rozwiązywaniu międzynarodowych sporów podatkowych.

Panel II: Globalny podatek minimalny i jego interakcje z prawem krajowym
Drugi panel, moderowany przez dr Monikę Laskowską, odbył się pod patronatem Women of IFA Network. Panelistki skoncentrowały się na problematyce potencjalnego nadużycia międzynarodowych umów podatkowych oraz ekstraterytorialności zasady niedostatecznie opodatkowanych zysków (UTPR). Szczególną uwagę poświęcono praktycznym aspektom raportowania i rozliczania globalnego podatku minimalnego, uwzględniając perspektywę zarówno administracji skarbowej, jak i podatników.

Panel III: Wpływ Filaru 2 na system ulg podatkowych dla biznesu w Polsce
Ostatni panel, prowadzony przez prof. dr hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic, dotyczył wpływu Filaru 2 na system ulg podatkowych dla biznesu w Polsce. Paneliści poruszyli istotne kwestie związane z wpływem Filaru 2 na kształtowanie polityki zachęt inwestycyjnych i możliwościach zamiany ulg podatkowych na subwencje. Omawiano złożoność wprowadzenia zmian w zachętach podatkowych oraz adaptację do nowych regulacji. Szczególną uwagę zwrócono na potencjalne spory, w tym arbitraże inwestycyjne, dotyczące nowego reżimu podatkowego wynikającego z Filaru 2 na tle podpisanych uprzednio przez Polskę umów o ochronie i wspieraniu inwestycji. Dyskutowano również o potencjalnych korzyściach i wyzwaniach związanych z korzystaniem z kredytów podatkowych i subwencji po wdrożeniu Filaru 2, w tym możliwościach wykorzystania kwalifikowanych zwrotnych kredytów podatkowych. 

Konferencja zakończyła się syntetycznym podsumowaniem kluczowych wniosków oraz rekomendacjami dotyczącymi dalszych badań i działań legislacyjnych. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony zarówno praktyków, jak i środowiska akademickiego, co świadczy o znaczeniu omawianej problematyki.

Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom za ich aktywny udział w niniejszym wydarzeniu. Zapraszamy na kolejne edycje konferencji, które będą poświęcone najważniejszym i bieżącym zagadnieniom podatkowym.

Więcej na temat uczestników paneli.

Dr Julia Tocicka, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH