Troje laureatów z SGH w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego

Troje laureatów konkursu; zdjęcia portretowe dwóch kobiet i mężczyzny na tle gmachu głównego SGH

Dr hab. Paweł Smaga, mgr Aneta Bagińska i Aleksandra Królikowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zostali laureatami  V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską i licencjacką z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym.

W kategorii rozprawa habilitacyjna Nagrodę jury otrzymał dr hab. Paweł Smaga za pracę pt. „Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka”.

„Nagroda Rzecznika Finansowego to wartościowe wyróżnienie, zważywszy na wysoki prestiż konkursu w środowisku naukowym. Jest to wyraźny sygnał, że warto kontynuować badania na temat roli polityki makroostrożnościowej i sposobów wzmacniania stabilności sektora bankowego” –  mówi dr hab. Paweł Smaga z Katedry Systemu Finansowego SGH. – Wyniki takich badań prowadzą do praktycznych wniosków przydanych dla nadzorców i regulatorów. Polityka makroostrożnościowa, poprzez ograniczanie ryzyka kryzysu finansowego i upadłości banków, jest komplementarna wobec starań na rzecz ochrony depozytów i praw klienta na rynku bankowym”.

Nagrodzona monografia autorstwa dr hab. Pawła Smagi dostępna jest na stronie Oficyny Wydawniczej SGH.

W kategorii praca magisterska II miejsce zajęła Aneta Bagińska za pracę pt. „Piramidy finansowe i schemat Ponziego – model finansowy, schemat działania oraz przeciwdziałanie”.

"Zajęcie II miejsca w V edycji konkursu Rzecznika Finansowego na najlepszą pracę magisterską to dla mnie przede wszystkim pierwsza i mam nadzieję nie ostatnia forma uznania mojej pracy przez środowisko ekspertów rynku finansowego. Ponadto jest to również bardzo duża motywacja do stawiania sobie kolejnych wyzwań, ciągłego rozwoju i podnoszenia poprzeczki" – mówi Aneta Bagińska.

Laureatka obecnie skupia się głównie na karierze zawodowej, ale w przyszłości nie wyklucza powrotu na uczelnię. Gazecie SGH mówi, że w swojej pracy magisterskiej postanowiła odpowiedzieć na pytania czy, kiedy i dla kogo inwestycja w piramidę finansową może okazać się atrakcyjną formą pomnożenia kapitału.

Pierwszym skojarzeniem z piramidami finansowymi jest oszustwo lub utrata pieniędzy. Oba skojarzenia są jak najbardziej trafne, ponieważ upadek piramidy niesie za sobą nieszczęście wielu osób. Warto zadać sobie pytanie, czy traci każdy? Otóż. nie. Inspiracją do mojej pracy magisterskiej było forum internetowe poświęcone HYIP (High Yield Investment Program), na którym użytkownicy wymieniali się informacjami na temat programów, na których można zarobić. Celem uzyskania odpowiedzi na postawione wcześniej pytania przeprowadziłam dwa badania. Pierwszym z badań była symulacja stochastyczna przy użyciu modelu Monte Carlo pozwalająca określić, czy istnieje dobry moment wejścia i wyjścia z inwestycji. Drugie badanie przeprowadziłam w oparciu o wyniki ankiety oceniającej zachowania i świadomość inwestorów na rynku finansowym w stosunku do inwestycji o podwyższonym ryzyku – mówi Bagińska. – Wyniki przeprowadzonej symulacji wykazały, że istnieje możliwość oszacowania odpowiedniego momentu na wejście i wyjście z inwestycji, minimalizując ryzyko związane z utratą pieniędzy. Wyniki testu niezależności Chi-Kwadrat przeprowadzonego na podstawie odpowiedzi uzyskanych w wyniku badania ankietowego pozwoliły na określenie profilu osób podatnych na oszustwa finansowe oraz profilu osób świadomie lokujących środki w piramidy finansowe. Praca przy obu badaniach była nie tylko wyzwaniem, ale również swego rodzaju przygodą, dzięki której doszłam do bardzo ciekawych wniosków i rozwinęłam swoje umiejętności.

W kategorii praca licencjacka wyróżnienie otrzymała Aleksandra Królikowska za pracę pt. „Działalność piramid finansowych oraz schematów Ponziego w teorii i praktyce”. Pani Królikowska otrzymała również za swoją pracę III miejsce w kategorii prace pozostałe w 16. edycji konkursu Verba Veritas na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Konkurs jest organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Uroczystość wręczenia dyplomów V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 12 w formie spotkania on-line. Zainteresowani udziałem w uroczystości proszeni są o kontakt z sekretarzem Jury Magdaleną Hojnor (magda.hojnor@gmail.com). Więcej informacji na temat pozostałych laureatów na stronie Rzecznika Finansowego.