New Business Leaders for a New World

na grafice kształt Afryki z napisem Głównym elementem projektu jest kształcenie studentek z rozwijających się krajów Afryki oraz budowanie ich osobistych i zawodowych kompetencji w zakresie prowadzenia biznesu.

Start nowego projektu NAWA w SGH

Od 1 czerwca 2021 r. SGH rozpoczęła realizację nowego projektu BUSINESS LEAD (New Business Leaders for a New World) w ramach programu NAWA Spinaker.

BUSINESS LEAD to innowacyjny autorski projekt, który łączy komponent dydaktyczny (krótkie intensywne formy kształcenia) z promocją polskiej kultury, tradycji, historii i dziedzictwa narodowego oraz wpisuje się w szerszy kontekst umiędzynarodowienia i społecznej odpowiedzialności naszej uczelni.

Projekt zakłada opracowanie i realizację Intensywnego Międzynarodowego Programu Kształcenia (IMPK), ukierunkowanego na rozwój kompetencji w obszarze przedsiębiorczości i zarządzania biznesem. Głównym elementem projektu jest kształcenie studentek z rozwijających się krajów Afryki oraz budowanie ich osobistych i zawodowych kompetencji w zakresie prowadzenia biznesu, co wpisuje się nie tylko w strategię umiędzynarodowienia SGH, ale również w cele zrównoważonego rozwoju (SDGs 1, 4, 5, 10) i strategię Unii Europejskiej dotyczącą walki z globalnym wykluczeniem i ubóstwem. Przez najbliższe 2 lata, w ramach 3. edycji IMPK BUSINESS LEAD, będziemy kształcić w SGH łącznie 60 studentek z takich krajów, jak: Senegal, Etiopia, Tanzania, Kenia i Mauritius. Będziemy również gościć pracowników naukowych z uczelni partnerskich w tych krajach.  

Poniżej przedstawiono główne cele projektu.

 1. Upowszechnienie w SGH krótkich intensywnych programów kształcenia, prowadzonych w języku angielskim.
 2. Budowanie kompetencji instytucjonalnych i indywidualnych kompetencji dydaktycznych w zakresie realizacji krótkich programów kształcenia w formułach zdalnej i mieszanej (blended).
 3. Wdrożenie w SGH rozwiązań technologicznych i technologiczno-dydaktycznych, umożliwiających elastyczne podejście do kształcenia studentów.
 4. Wzmocnienie współpracy z uczelniami z państw rozwijających się zgodnie ze strategią umiędzynarodowienia SGH.
 5. Wzmacnianie pozycji i prestiżu SGH na globalnym rynku edukacyjnym, jako uczelni o wysokim poziomie kształcenia i odpowiedzialnej społecznie (podejmującej działania CSR).
 6. Promocja polskiej kultury i polskiego dziedzictwa oraz możliwości edukacyjnych oferowanych w Polsce.

Zaproponowane założenia projektu i planowane sposoby jego wdrażania wynikają także z wcześniejszych doświadczeń SGH w realizacji projektów o podobnej tematyce oraz licznych inicjatyw ukierunkowanych na stymulowanie przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości kobiet.

W proponowanym programie – oprócz niezbędnej wiedzy merytorycznej, która zostanie przekazana uczestniczkom – duży nacisk zostanie położony na kształcenie praktyczne w formach warsztatowej, seminaryjnej i projektowej. Nabyte w procesie kształcenia wiedza i umiejętności w zakresie prowadzenia biznesu zostaną uzupełnione komponentem praktycznym – spotkaniami z przedstawicielami i przedstawicielkami biznesu oraz wizytami studyjnymi w polskich firmach.

W realizację projektu zostaną zaangażowani również studenci, którzy będą mieli okazję nawiązać nowe interesujące kontakty, skorzystać z oferty dydaktycznej oraz uczestniczyć w wydarzeniach towarzyszących.

Projekt będzie wdrażany w formule mieszanej, obejmującej kształcenie zdalne i stacjonarne. Każdy z zaproponowanych modułów będzie realizowany w sposób, który w razie potrzeby umożliwi jego szybkie przekształcenie z formuły stacjonarnej na zdalną, bez szkody dla jakości.   

Warto podkreślić również innowacyjny charakter projektu – w ramach BUSINESS LEAD zostanie bowiem przygotowana i wdrożona interaktywna symulacja biznesowa, która wzbogaci proces kształcenia i podniesie jego jakość.

W celu zapewnienia profesjonalnej implementacji programu duży nacisk zostanie położony na wzmocnienie kompetencji kadry SGH, realizującej program IMPK. Planowany cykl obejmuje szkolenia dotyczące zarówno technik dydaktycznych (w tym kształcenia zdalnego i w formule mieszanej), jak i kompetencji miękkich (wzmocnienie kompetencji komunikacji wielokulturowych, ze szczególnym naciskiem na specyfikę kultury afrykańskiej).  

Projekt zakłada realizację szkolenia zagranicznego dotyczącego specyfiki kulturowej (wizyty szkoleniowo-studyjne), zorganizowanego we współpracy z uczelniami partnerskimi oraz ambasadami w krajach afrykańskich, z których będą pochodzić uczestniczki programu. Wizyty szkoleniowe tego typu (połączone z udziałem kadry dydaktycznej SGH w zajęciach prowadzonych ze studentami na uczelniach afrykańskich) w najbardziej efektywny sposób pozwolą pozyskać wiedzę na temat specyfiki kultury afrykańskiej, specyfiki przedsiębiorczości w Afryce i potrzeb z tym związanych oraz metod kształcenia stosowanych w społeczności studentów afrykańskich.

Projekt wpisuje się w długofalowe cele umiędzynarodowienia realizowane w SGH, w tym w strategię rozwijania kontaktów z państwami pozaeuropejskimi. W ostatnich latach podpisano wiele porozumień z uczelniami w państwach Afryki, nawiązano współpracę z placówkami dyplomatycznymi w tych krajach, a decyzją Rektora SGH powołano Pełnomocnika ds. Afryki.

W długim okresie projekt przyczyni się do promocji oferty dydaktycznej (kształcenia liderów biznesu – specjalizacji SGH) w wymiarze globalnym. Wzmocnione zostaną kompetencje instytucjonalne i indywidualne w zakresie realizacji tego typu programów IMPK. Program w przyszłości może być oferowany według podobnego schematu dla innych krajów, np. na obszarze b. ZSRR.

Po zakończeniu realizacji projektu przewiduje się uruchomienie tego typu kursów dla studentek z państw Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina) oraz Azji (Kazachstan, Kirgistan), a także dalsze rozwijanie oferty dla studentek z państw Afryki i Bliskiego Wschodu.


KATARZYNA KACPERCZYK, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

BUSINESS LEAD to kolejny już projekt po #SGH4U (Welcome to Poland), który będzie realizowany wspólnie przez pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych SGH. W jego realizację zaangażują się Kolegium Finansów i Zarządzania oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH, przy wsparciu Działu Obsługi Projektów oraz Działu Księgowości Projektowej. Ponadto projekt będzie wdrażany również we współpracy z ambasadami RP w Dakarze, Addis Abebie, Nairobi i Dar es Salaam. 

Zespół Projektowy BUSINESS LEAD:

 • dr Anna Masłoń-Oracz (KZiF),
 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH (KZiF),
 • dr Marta Ziółkowska (KZiF),
 • Katarzyna Kacperczyk (CWM),
 • Małgorzata Chromy (CWM).

Program BUSINESS LEAD jest finansowany z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (dalej PO WER), III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. W myśl umowy o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu, podpisanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Instytucję Pośredniczącą dla wspomnianego działania (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), NAWA jest beneficjentem w tym projekcie pozakonkursowym, zaś instytucja składająca wniosek w naborze do programu NAWA finansowanego z projektu pozakonkursowego – odbiorcą ostatecznym i uczestnikiem projektu.