Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS)

sala konferencyjna, kilka osób siedzi na scenie, w tle wyświetlana grafika

13 lipca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się prezentacja Wskaźnika Aktywności Rozwojowej Samorządu (WARS), połączona z konferencją pt. „Perspektywy rozwojowe samorządów”. Badanie opracował zespół naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a partnerami zostały największe organizacje zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego (JST):  Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP.

Celem badania jest prognozowanie przyszłych możliwości rozwojowych samorządów w oparciu o opinie zebrane od osób zarządzających JST. Pierwsza edycja WARS obejmuje przewidywania dotyczące kolejnych kwartałów 2023 roku. WARS pozwala dostrzec trendy, jakim w najbliższych miesiącach będą podlegać procesy rozwojowe samorządu terytorialnego, dzięki zebranym opiniom na temat:
•    przewidywanego poziomu wydatków na inwestycje,
•    poziomu realizowanych usług,
•    zatrudnienia,
•    opłat od mieszkańców oraz zmian zadłużenia budżetowego.

Unikatowy charakter badań

Wskaźnik Aktywności Rozwojowej Samorządu to nowatorski projekt naukowców z SGH, obejmujący analizami obszary dotychczas niepodlegające bieżącej statystyce w kontekście samorządowym. Temat zdolności do podejmowania aktywności rozwojowej był pomijany w analizach sytuacji ekonomicznej JST.  

WARS wyliczany jest na podstawie prognoz zebranych wśród wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów i marszałków województw na temat  inwestycji samorządowych, usług dla mieszkańców, opłat i podatków lokalnych, zatrudnienia, zadłużenia oraz środków na rozwój.  Badanie jest również okazją do wskazania  najważniejszych wyzwań dla poszczególnych JST oraz organizacji zrzeszających dane typy samorządów.

na turkusowym tle napis: Konferencja "Perspektywy rozwojowe samorzadów - Wskaxnik WARS"

Najważniejsze wnioski

Kolejne obniżki podatku PIT, dynamiczny wzrost cen energii, obsługa długu, presja na wzrost wynagrodzeń i niepewność wypłacania środków unijnych spowodowały, że miastom, gminom i powiatom brakuje pieniędzy nie tylko na inwestycje, ale i na bieżące funkcjonowanie.

Przygotowane przez SGH badanie wskazuje, iż część jednostek samorządu terytorialnego będzie miała ograniczone możliwości do podejmowania inwestycji i zaciągania zobowiązań na cele rozwojowe. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że samorządowi włodarze mało optymistycznie postrzegają perspektywy dotyczące polepszenia sytuacji ekonomicznej JST w bieżącym roku budżetowym. Występuje jednak duże zróżnicowanie w przewidywaniach w zależności od rodzaju jednostki samorządu.

„Jest bardzo wiele czynników, które wpływają na to, aby sytuację poprawić i aby zmienić postrzeganie obecnej sytuacji przez samorządowców. Od wielu lat samorządy działają w bardzo niestabilnym otoczeniu. Trzeba zatem poszukiwać czynników stabilizujących to otoczenie.  Wpływ na to będzie miało kilka czynników:  ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju i regionów, możliwość zwiększania samodzielności finansowej oraz stabilności funkcjonowania samorządów, dobra legislacja, a także stałe doskonalenie procesu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Nasze badanie ma charakter cykliczny, będziemy je powtarzać w odstępach sześciomiesięcznych. Obecne wyniki  stanowią bazę dla ocen przyszłych. Dlatego dziękując wszystkim samorządom za udział w  I edycji badania już dziś zapraszamy do jego kolejnej tury. Wyniki badań pozwolą nam ocenić zmienność analizowanych i prognozowanych zjawisk w czasie – mówi jeden z autorów badania dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH.

– Rezultaty  naszych badań są ciekawe i zróżnicowane w różnych grupach JST – gminach, miastach na prawach powiatu, w powiatach i województwach. Wynikają one zarówno z różnic zakresu realizowanych zadań, jak i odmiennych źródeł ich finansowania”.

Bardziej optymistycznie sytuację postrzegają województwa; znaczenie gorzej gminy i miasta realizujące dużo szerszy zakres lokalnych zadań publicznych. Ale o tym w szczegółach podczas prezentacji badań 13 lipca o godz. 11 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.